Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.

[Generovaný obsah]

[přídeští]číslo strany tiskuHISTORICKÁ MLUVNICE JAZYKA ČESKÉHO.

NAPSAL

† JAN GEBAUER.

DÍL IV.

SKLADBA.

K VYDÁNÍ UPRAVIL

FRANT. TRÁVNÍČEK.

V PRAZE

NÁKLADEM ČESKÉ AKADEMIE VĚD A UMĚNÍ.

1929.

[0]číslo strany tiskuVEŠKERÁ PRÁVA JSOU VYHRAZENA.

[I]číslo strany tiskuPředmluva.

1. V předmluvě k 1. dílu Historické mluvnice praví Gebauer (str. XI), že »sbíraje a třídě látku pracoval o všech částech mluvnice zároveň, takže zhruba, t. j. ve skizzách, všecky díly její stejně pokračovaly a stejně daleko dospěly«. Podrobnější prohlídkou rukopisné pozůstalosti Gebauerovy jsem se přesvědčil, že je nevydaný IV. díl Hist. mluvnice, Skladba, skutečně »zhruba, ve skizzách« hotova a že ji lze vvdati.

Při úpravě rukopisu do tisku měl jsem na mysli tu podobu, jakou by byla Skladba měla, kdyby ji byl býval vydal zvěčnělý Mistr sám.

Proto jsem nepřihlížel ani k materiálu ani k výkladům vyšlým po smrti Mistrově (25/5 1907). Základem úpravy byl mi rukopis.

Odjinud jsem přejal především to, co bylo v rukopise na svých místech vytčeno; jsou to hlavně doklady a některé výklady v jiných pracích Gebauerových, v HistMluvn. I, III 1, III 2², ve Slovn. a v Příruční mluvnici. Pojal jsem do vydání i některé jiné doklady a výklady z připomenutých prací Gebauerových, k nimž sice rukopis Skladby neukazuje, ale jež se nabízely jednak pro neúplnost rukopisných materiálů, jednak se zřením ke způsobu práce Gebauerovy. Tak jsem pojal do Skladby některé doklady a výklady z HistMluvn. a ze Slovn., když v podobných případech Gebauer sám poznamenal, že oněch prací užije. A přejal jsem někdy z PřírMluvn.[1] Užíval jsem 2. vydání z r. 1904.) novoč. doklady a mnohé výklady, protože mezi PřírMluvn. a rukopisnou Skladbou – a vůbec HistMluvn. – je genetický vztah; skladba PřírMluvn. je pracována podle skladby rukopisné; srovn. předml. k PřírMluvn. V ní použil Gebauer arcifť jen toho, čeho bylo potřebí »pro positivní popsání a poznání novočeského jazyka spisovného«. Proto PřírMluvn. leccos ze stč. materiálu vynechává, ale na druhé straně hledí bedlivěji k jazyku novému než skladba rukopisná. Sebraný materiál k historické skladbě třídil a vykládal Gebauer z části až tehdy, když skládal »Mluvnici čes. pro školy střední a ústavy učitelské« (1. vyd. 1890), z níž časem vyrostla PřírMluvn. Výsledky této práce jsou tedy zaznamenány v PřírMluvn., a proto je Gebauer do rukopisu vždy nepřipisoval. PřírMluvn. a rukopis Skladby se tedy dopl[II]číslo strany tiskuňují.

X
1 Užíval jsem 2. vydání z r. 1904.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).