Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<567568569570571572573574575>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[571]číslo strany tiskuunaven AlxB. 4, 21; mniec, by pro jinú vinu byl v žalář vsazen Pass. 478; bychom byli všickni spaseni Vít. 35a; dobrotivé učiň, aby učiňeny byly zdi Jeruzalémské ŽWittb. 50. 20; aby byli zproščeni milostníci tvoji t. 59, 6 atd.; byl bych nesen (s významem pro přítomnost nebo budoucnost), byl bych byl nesen n. byl bych býval nesen (pro minulost) Us.

inf. nesenu býti atd., doplněk v dativě ve vazbč s inf. Na př.: když bieše Ježíšěvi jatu býti Hrad. 75a; že jeho smrtí (jest) všemu světu vykúpenu býti Vít. 48b; jímž (sluncem) nám býti osviecenu a z vězenie vypravenu t. 30b; ktož by jiným dal býti obmeškánu ŠtítMus. 16b; toť jest zemi ztratili a býti z nie vylúčenu t. 73a; poslův k císaři vypravenu býti majících Pal. 4, 2, 249 atd., nesenu býti Us. spis. – Jindy nesen býti: mohu utěšena býti Hrad. 59a; kak tento muož spasen býti Pass. 397; moc křesťanská nemóž přěmožena býti t. 490; musí modleno býti HusE. 1, 1; (dva prsteny) vložena máta býti Ol. Bar. 6, 5. – Časem ujímá se pro syntaktickou kongruenci nom. nesen také místo dat. nesenu: není hoden v obci trpien býti ŠtítMus. 95b a j.; Blahoslav vazbu dativni výslovně zavrhuje Blah. 269.

part. jsa nesen, býv nesen atd. Na př.: v túžebnosti jsa ostaven Vít. 86b; jsúc napojena božské sladkosti t. 106a; aby (Čechové) přijati budouce do jednoty církve přisahali poslušenství bezvýminečné Pal. 5, 2, 490; aby (králová Anna) korunována budouc nabyla práva k věnu královen českých t. 5, 2, 59; jsa nesen, býv nesen atd. Us. spis.

Místo pomocného býti bývá podle potřeby bývati, když má býti vyjádřen děj opakovaný; na př.: sěno v pec bývá vpuščeno mittitur Koř. Mat. 6, 30; jakož tělo mečem zabito bývá Vít. 100a; chceš-li nebývati vázán t. 43a; dobří křesťané i mukami neodlúčeni bývají od Krista t. 97b; poslové býváchu posláni Pulk. 117b; zlořečenci býváchu odsúzeni Kruml. 64b; prvé na súdě zemském samy pohonné pře rozsuzovány bývaly VšehK. 291a atd., bývám nesen atd. Us.

Passivum vyjadřuje se reflexivem chválu sě laudor atp. Na př.: Ježíš krztiel (sic) sě jest od Jana baptizatus est Koř. Mark. 1, 9; křstiechu se v Jordáně od ňeho baptizabantur Pernšt. Mat. 3, 6; tu sě ta dva rytieře krstista Pass. 345; doňedž sě nevykopá jáma ŽKlem. 93, 13; rozsilnili sú ť sě nade mnú confortati sunt ŽWittb. 17, 18; shromáždily sú ť sě vody congregatae sunt t. Moys. 8; toho, jenž list přinesl, nabiti sě kázav Pass. 97; krmě by velmi se dobra mnieci Baw. 40b; mnozí sú obyčejové, jimiž by sě mělo živu býti Kruml. 441a; ovoce móž sě jiesti Ol. Deut. 20, 19; hroznové možiechu sě zobati t. Num. 13, 21; opásav sě mociú ŽKlem. 64, 7 accintus potentia (opásán mociú ŽWittb. tamt.); jezero krvi sě téci vidieše videbatur Ol. 2. Mach. 12, 16; tyto věci rozplúti sě mají dissolvenda sunt Koř. 2. Petr. 3, 11; škody, kteréž se dějí nebo dieti sě miení VšehK. 88b.

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).