Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<708709710711712713714715716>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

práva mlčie, nč. ve válce, – záp.-č. bylo před vánocemi, mor. před vánoce, – atd.; a mnohdy též

významu jiného, přeneseného, na př.: ve jménu Otce (pojem způsobový vyjádřen místním klidovým kde?) a ve jméno Otce (pojem týž, vyjádřen místním pohybovým kam?).

Příklady tomu.

Při spojkách. Na př.: kde jdeš, čbáne? Hrad. 130a, kde jdeš nč. dial. – kam jdeš? Us. nč.; pójdeš se mnú bezděky, kdež sě nevrátíš na věky Hrad. 130a – půjdeš se mnou tam, odkud se nevrátíš Us. nč. (spojka odkud významu pohybového jako kam); kdež sě člun u vodách plazí a kdež had po skalách lazí, kdež orel vstúpi v oblaky, ktož má tako světlá zraky, by mohl ty cěsty poznati, ande sě každá potratí AlxV. 11 sl. – kdo ma takový zrak, aby poznal, kudy se člun plazí, kudy had leze, kudy orel vstoupí pod oblaky Us. nč.; pomoz buoh, sausedi moji, kdež se váš aumysl strojí Pam. 3, 149 kam se strojí… Us. nč.; kde jest děl bečku soli? KolL. 20a (1603) – kam dal Us. nč.; kde pak se (princezna) poděla Kulda 1, 257 kam se poděla Us. nč.

V pádech předložkových:

a) významu místního; na př. stč. na kolenú, na srdci, na vozě atp.: na kolenú klekše ML. 33ᵇ, klek na svú kolencí Otc. 126b, na kolencú klekajě a na svých prsech padajě Hrad. 11b; (Kateřina) padši na podlazě i usnu Kat. v. 704; tehdy ciesař na svěj sieni sě odtad vráti Pass. 77; na modlitvě sě položi ApŠ. 19; postaví (světlo) na sviecnu Otc. 172ᵃ; na vozě oděnce postaviece t. 425ᵇ; na parách položiece (mrtvoly) t. 61ᵇ, na nosidlách tělo položivše Pass. 327; (muž) polož meč na bedřě svém Ol. Ex. 32, 27; jediné pláště na sobě pověsivše Otc. 393a; (choť) na jeho (Alexiovu) svátém tělu padši Pass. 327, kolikrát jemu o tom myšlenie na srdci padne Kruml.251b; Poděbrazští řebří na štítě přijěli DalC. 47 – nč. na kolena kleknouti, na rdce padnouti, na vůz postaviti atp.; – stč. v žaláři, v rovu, v lóně atp. : ciesař kázal jeho v žaláři vsaditi Pass. 478; by Ruben položen v rovu Jid. 113; když svój dar na oltáři chceš položiti ŠtítBud. 212; polož v mém srdci doufánie Modl. 41ᵃ; posaď mě v lónu Abrahamově t. 60a; (múdrost) by ve zlém městě padla Baw. 37; ta krmě mi nic nesladne, která s péčí v ústech padne t. 50; kako jemu ta svátá žádost v srdci jest padla Pass. 463; v chlapiech naděje neklaď NRada 488; san bieše veliká v té straně na puol noci Otc. 380ᵃ; bychom my v tvém bludě uvaleni byli Pass. 469 – nč. do žaláře (m. v žalář) vsaditi, do rovu položiti, do lůna posaditi atp.; – stč. k nohám, k hlavě atp. : uzříš anděly k nohám sediece a k hlavě Hrad. 49ᵇ; Diogenes jednoho dne k slunci sedieše Gesta Kl. 33 – nč. u noh, u hlav: uzřela dva anděly, jednoho u hlavy, druhého u noh Proch. Jan 20, 12 Jg.; – stč. pod klášter; Sázava

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).