Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<299300301302303304305306307>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

dietě Jid. 16; jež sú byli lidie jako i my Pass. 318; svatý Alexius byl syn slovutného otcě t. 322; nebo Alžběta bezdětkyni bieše t. 275; matka jeho byla nábožná křesťanka t. 372; svatá dva mučenníky byla oba vzácná rytieřě t. 482; Libušě prorokyni bieše DalC. 13; a ty mníš, by byl zahradník Hrad. 43ᵇ; jenž (s. Prokop) byl české země osvěta t. 23ᵃ; kakž kolivěk pravý bóh i pravý člověk bieše Krist. 80ᵃ; neb tak po židovsku obyčěj bieše Vít. 58ᵇ; neb ješče pohanka bieše Kat. 534; neb ten bieše ješťe dietě AlxV. 3ᵃ; svatý Teodorus byl jest učenník svatého Pachumia, jenž jest byl starosta OtcB. 57ᵇ; ten mnich, ješto dřieve byl pop t. 48ᵇ; jenž jest potom byl mocný vladař t. 421ᵃ; jenž bieše ujec svaté Alžběty t. 479ᵃ; snad by potom byl zákona zkazitel nebo léní služebník t. 335ᵃ; mnoho lidu bylo, aby svědkové byli Lab. 8, 3; kteří soudcové býti měli a chtěli t. 1, 11; bujný oř jest mluva naše ČMudr. 93; i pěkně lháti jest hřích t. 68; mladost radost, starost žalost t. 304; líná huba holé neštěstí t. 74; ctnost nejlepší urozenost t. 22 atp.; – jsem lepí umra: lepí sem za to život dada, než bych sě v tom pronevěřil Štít. uč. 64ᵃ; lepí jest sám umra za ny, než to hoře spadne na ny AlxV. 2364; jiné doklady v. v § 374 č. 2.

činiti sě, dělati sě, čiňenu býti: činíš sě bohu roven atp. Na př.: řeka činí sě vodná Hrad. 113ᵇ; učinil jsem sě smuten ŽKlem. 19ᵇ; an mluví nepodobně, čině sě bohu rovně Hrad. 83ᵃ; jedna svodnicě, činiec sě dobrá nunvicě t. 101ᵇ; (Ježíš) roven sě čině bohu Koř. Jan 5, 18; chtě spravedliv učiniti sám sě t. Luk. 10, 29; on sě byl nemocen učinil Kruml. 143ᵃ; Přemysl skrzě to nepřietel ciesařóv veliký sě učinil PulkR. 128ᵇ; nečiň sě jiných niží Vít. 66ᵇ; čiň sě milejí každému t. 81ᵇ; (Machabaeus) bezpřiemný sě pohanóm činieše Ol. 2. Mach. 8, 5; učinil se jest slovuten EvOl. 14ᵇ; mrzek a ohyzden se činí t. 30ᵇ; centurio učinil se nehoden přijieti Krista HusE. 2, 48; když v jednom jest vinen učiňen HusPost. 35ᵇ; podobno učiněno jest královstvie nebeské člověku králi t. 173ᵇ; (lidé) sú k bohu podobni učiňeni t. 176ᵇ; některý sě neprávě činí pokoren Kruml. 312ᵇ; když (člověk) činí sě nehoden daróv t. 121ᵇ; (Kristus) učinil sě pro ny chud, osočen i zavržen t. 318ᵇ; ciuzí učiňen sem bratří méj ŽKlem. 68, 9; učiňen sem smuten ŽWittb. 29, 8; naprizňeni sú ť i mrzci učiňeni sú ť t. 13, 1; slovo tělo učiňeno Brig. 54; (syn králův v učení) tak prospěl, že učiňen jest najvěčí lékař GestaBř. 2ᵇ; (diábel) chtěl sě rovný bohu učiniti HusPost. 44ᵇ; špehéři činiece se blázni Comest. 112ᵃ; učinil si sě ukrutný Ol. Job 30, 31; byli sú bohem dobři stvořeni Otc. 17ᵇ; (kněží jsou od boháčů) páni zděláni ChelčP. 170ᵃ; – činíš sě nevěda: ač sě činíš nevěda Tkadl. 1, 78; nečiň sě mněje, ale věda t. 2, 74; třikrát sě mně učiníš neznajě Vít. 49ᵇ; on činieše sě toho neslyšě Ol. 1. Reg. 10, 27; jiné doklady v. v § 374, č. 5.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).