Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<280281282283284285286287288>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Číslovka řadová brává se za násobnou; na př.: (užitek bude) šedesátý ŠtítMus. 67ᵃ; stý užitek móž učiniti siemě slova božieho a v těch, kteříž jsú v manželství, třidcátý t. 67ᵃ; některé (siemě) přineslo požitek stý, některé třidcátý, některé šedesátý HusPost. 35ᵇ; (símě) když vzešlo, učinilo užitek stý ChelčP. 66ᵃ.

Z číslovky řadové prvý vzniklo substantivum prv, na př.: na samý prv BartD. 1, 264 (mor.-slc.); nájsami prvék bežali t. 155 (též). Srov. § 192 č. 9.

Devátá atp. = mše o deváté hodině; na př.: byl jsem na deváté Us. nč.; byl jsem na půl osmé tamt.

Číslovky druhové.

Číslovky druhové jsou na otázku kolikerý? Na př.: dvojí, paterý, sterý.

Číslovky ty jsou:

jeden (ve smyslu = jednoho druhu; na př.: jedno víno = jeden druh vína Us. nč., jsme jedné víry, jednoho smýšlení tamt.);

dvój dvojí, obój obojí, trój trojí; na př.: dvój lid Alb. 96ᵇ, dělají cukr dvój KabK. 25ᵇ, dvojí věk Troj. Jg., dvojí čin Us. nč.; obój los Ben. Esth. 10, 11, zákon obůj Kom. Jg., na obojí stranu Vel. Jg., Br. Jg.; trój póhon Rožmb. 87, jenž jest trój a jeden Modl. 126ᵃ, trój stav Štít. uč. 67ᵃ, trój rozum Alb. 96ᵇ, trojí stav Us. nč.; jiné doklady v. v § 249;

čtver čtverý, pater paterý,… desater desaterý, dvójnádcěte n. dvojínádcěte n. dvanádcterý, dvanácterý…; na př.: čtver hod Štít. uč. 132ᵇ; sedmer zlý duch Štít. ř. 138ᵃ; osmer jest lid Alb. 89ᵃ, osmerý lid jest ML. 57ᵇ; súdíce dvojnást národ židovský duodecim tribus Israel EvVíd. Mat. 19, 28, súdíce dvójnádcet národ židovský t. Luk. 22, 30, súdiece dvojenádcte pokolenie Lit. Luk. 22, 30; vedlé počtu dvanáctera pokolení Br. Ex. 24, 4, aby jich dal dvanácteru pokolení t. Num. 34, 13; nč. čtverý, paterý, desaterý, tisícerý atp.; paterastý BartD. 1, 154.

Rozdíl mezi dvój atd. a dvojí je rozdíl tvaroslovný: dvój jest sklonění zájmenného, dvojí složeného; v. III, 1, § 413.

Také rozdíl mezi čtver atd. a čtverý je tvaroslovný: ono je sklonění jmenného, toto složeného; v. zde výše § 176 a III, 1 § 245.

Číslovky druhové znamenají dílem druh, na př.: jedno víno, dvoje víno, čtvero víno Us. nč., sedmer zlý duch Štít. ř. 138ᵃ, osmer jest lid, ješto boha hanie Alb. 89ᵃ, dvanáctero pokolení Br. Ex. 28, 21, – dílem pak vyslovují prostě jen číslo (jako číslovky základní), na př.: dvoje vrata, patery hodiny Us. nč., jmám čtvery škorně Hrad. 124ᵃ, čtvera pekelná vrata AlxB. 4, 11.

Číslovky druhové klademe více méně pravidelně:

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).