Aktuality

Nejstarší městská kniha táborská z let 1432–1452

     Jako XLII. díl ediční řady Archiv český vydalo nakladatelství Filosofia v kritické edici unikátní rukopis z 15. století. Jedná se o památku právně-správního charakteru, o Nejstarší městskou knihu táborskou z let 1432–1452. K vydání ji připravili Alena M. Černá z oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR a František Šmahel z Centra medievistických studií Filosofického ústavu AV ČR. Táborská kniha je nejdůležitějším písemným svědectvím o bohatém a rozmanitém trhu s nemovitostmi v husitském městě Tábor, které se nám dochovalo. Jedná se o mimořádně přínosný pramen pro badatele se zájmem o českou, zejména husitskou, historii. Vzhledem k tomu, že kniha je zapsána ve staré češtině, poskytuje cenné informace i pro diachronní jazykovědnou bohemistiku.

     Publikace kromě samotné edice textu obsahuje rozsáhlou úvodní studii z pera obou editorů a doprovodný aparát, mj. rozsáhlý osobní, místní a věcný rejstřík a slovníček. Text edice je obsažen rovněž na CD, které je přiloženo k publikaci.

     Publikaci lze koupit zde.

23. října 2017

     Opravili jsme chybný název zdroje u heslových statí z Gebauerova Slovníku staročeského.

13. října 2017

     Třetí letošní aktualizace Vokabuláře webového se zaměřila na slovníky nezapojené do tzv. jednotného vyhledávání, opravy nalezených chyb v publikovaných pramenech a slovnících a doplnění nápovědy k nabízeným softwarovým nástrojům.

  Slovníky nezapojené do jednotného vyhledávání

 • Byla zveřejněna elektronická edice 2. vydání slovníku Kašpara Zachariáše Vusína Dictionarium bohemo-latino-germanicum z 1. poloviny 18. století. Ve slovníku je možné listovat a vyhledávat podle jednotlivých jazyků. Dílo obsahuje přes 17 tisíc heslových statí a 29 tisíc heslových slov v češtině.
 • Elektronická verze slovníku Josefa Dobrovského Deutsch-böhmisches Wörterbuch nyní nabízí lepší možnosti vyhledávání podle jazyků a navíc je možné hledat i výrazy rozdělené hranicí strany a sloupce.
 • Označení stran u obou zmíněných slovníků fungují také jako hypertextový odkaz na digitální kopii příslušné strany.
 • V předmluvách k nezapojeným slovníkům byly sjednoceny uváděné bibliografické údaje a aktualizován odkaz na nové stránky Knihopisu.

     V rámci staročeské i středněčeské textové banky bylo opraveno zveřejňování textů obsahujících soudobé přípisky zavedením strukturní značky pro přípisek. Dále upouštíme od označení verze textové banky podle data a času její aktualizace: používáme nyní označení verze dat, která je shodná pro všechny materiály publikované ve Vokabuláři webovém v rámci jedné aktualizace.

     Na základě připomínek a uvážení editorů byly opraveny texty ve většině slovníků zapojených do společného vyhledávání a v 18 zveřejněných edicích.

     Pomůcky pro badatele (Analýza tokenů (v Excelu), Kolační pravítko a Speciální znaky) mají nyní k dispozici podrobnou nápovědu.

16. června 2017

     Červnová aktualizace Vokabuláře webového přináší výraznější změny u moderních diachronních slovníků, zapojených do tzv. jednotného vyhledávání, tři nové prameny, opravy nalezených chyb v publikovaných pramenech a slovnících nebo opravy či aktualizace doprovodných textů (např. o podpoře z programu Strategie AV21).

     Cílem změn je poskytnout lepší přehled o povaze jednotlivých, především slovníkových, zdrojů a usnadnit jejich správné citování.

     Vyhledávání a listování v moderních slovnících staré češtiny lze nyní nalézt pod jednou společnou záložkou Slovníky staré češtiny. Slovníky zapojené do jednotného vyhledávání a výsledky vyhledání jsou nově řazeny podle hledisek metodologických, obsahových a chronologických, přičemž na prvním místě stojí moderní slovníky, jejichž primárním cílem je vědecký popis slovní zásoby. Hesláře, jejichž úloha je oproti slovníkům jen pomocná, jsou z praktických důvodů zapojeny i nadále, ale ve výchozím nastavení se neprohledávají; listování jejich obsahem nebo jejich prohledávání lze aktivovat zaškrtnutím příslušného políčka v seznamu zdrojů.

     Pro snazší identifikaci a adekvátní citování slovníkových zdrojů (jak knižních, tak elektronických) nyní místo označení zdroje uvádíme u každé jednotlivé heslové stati bibliografický odkaz. Zároveň jsme odstranili údaj o poslední změně hesla.

  Seznam nových pramenů

 • [zlomek lékařské knihy, rukopis NK VII G 14]; 2. polovina 15. století, ed. Černá, Alena M.
 • Rösslin, Eucharius – Klaudyán, Mikuláš: Zpráva a naučenie ženám těhotným a babám pupkořezným netoliko prospěšná, ale také potřebná; 1519, ed. Černá, Alena M.
 • Žofie Albínka z Helfenburku: [Dopisy]; 1606–1630, ed. Hejdová, Tereza

22. února 2017

     V rámci první aktualizace Vokabuláře webového v roce 2017 zveřejňujeme 13 nových textů, které byly zahrnuty do staročeské textové banky, středněčeské textové banky a edičního modulu. Zároveň byly opraveny chyby v dosud publikovaných textových zdrojích.

  Seznam nových pramenů

 • [Umučení stockholmské]; okolo roku 1400, ed. Sedláčková, Anna; Voleková, Kateřina. Edice vznikla v rámci projektu Otevřená věda.
 • [Práva konšelská, rukopis XVII E 4]; 1. polovina 15. století, ed. Jamborová, Martina
 • [Práva konšelská, rukopis V E 40]; 15. století, ed. Jamborová, Martina
 • [Práva konšelská, rukopis V C 9]; 1448, ed. Jamborová, Martina
 • [Život Josefův]; 1470, ed. Hořejší, Michal
 • [Život Josefův a Aseneth]; 1471, ed. Hořejší, Michal
 • [Snář neznámého františkána]; 1498–1503, ed. Hořejší, Michal
 • [Práva konšelská, rukopis I F 23]; začátek 16. století, ed. Jamborová, Martina
 • [Práva konšelská, rukopis I A 14]; 1531–1533, ed. Jamborová, Martina
 • Mendl ze Šteinfeldu, Kašpar: Ezopovy bajky, studentský překlad; polovina 16. století; k meziřádkovému překladu publikujeme samostatně předlohový latinský text (Barlandus, Hadrianus – Dorpius, Martinus et al.: Fabularum, quae hoc libro continetur, authores atque interpretantes sunt…; 1520), ed. Valenta, Petr
 • Judit Eibenštolerová z Eibenštolu: [Dopisy]; 1583–1598, ed. Hejdová, Tereza
 • Šubar, Valentin: Písně na epištoly a evanjelia nedělní a sváteční…; 1612, ed. Böhmová, Veronika

     Z publikovaných pramenů jsme dočasně vyřadili Klementinský Nový zákon glosovaný (Národní knihovna České republiky, sign.: XVII E 13, 1r–260v), v němž se vzhledem k formální složitosti rukopisného textu (mj. dvojí překlad) projevilo velké množství nedostatků různého druhu. Za případné problémy se badatelům omlouváme.

     Drobná vylepšení se objevila v edičním modulu: údaj o dataci pramene v seznamu edic je součástí základních údajů o prameni (není třeba zobrazovat detaily); bylo opraveno zobrazení rozděleného slova na začátku stránky – dosud se nezobrazovala část slova z předchozí stránky, nyní se již zobrazuje celé slovo.

     Na několika místech byly upraveny obecné ediční zásady a poučení o struktuře a formě elektronických edic, aby lépe odpovídaly aktuální praxi při editaci pramenů a jejich publikaci ve Vokabuláři webovém.

14. října 2016

     V rámci další letošní aktualizace jsme zpřístupnili čtyři nové texty, které byly zahrnuty do staročeské textové banky, středněčeské textové banky a edičního modulu. Jedná se např. o „Kázání dzikovská na okruh de sanctis“ a „Regiment zprávy ovčího dobytku…“ Aleše Knoblocha z Pirnsdorfu. Zároveň byly opraveny chyby v dosud publikovaných textových zdrojích.

     Díky novým přírůstkům se počet tokenů ve staročeské textové bance přehoupl přes pětimilionovou hranici: banka nyní obsahuje 5 080 042 tokenů.

9. října 2016

     Posledním krokem obnovy Vokabuláře webového do původního stavu bylo zprovoznění fulltextového vyhledávání v rámci zapojených slovníků. V modulu digitalizovaných mluvnic jsme navíc opravili odkazy na údaje z digitální verze Knihopisu českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce 18. století, která je nyní součástí stránek Národní knihovny České republiky.

6. září 2016

     Po dvou týdnech nedostupnosti Vokabuláře webového, jehož výpadek způsobil dosluhující server, se podařilo provoz obnovit. Od 23. srpna jsme pracovali na přesunu Vokabuláře webového na server nový, což však vyžadovalo úpravu původního programového kódu a následné testování, neboť nový server používá modernější software. Díky tomu a díky lepšímu hardwarovému vybavení by měl být nyní Vokabulář webový rychlejší a spolehlivější. Za případné problémy spojené s výpadkem se všem omlouváme.

     K publikaci jsme připravili nové texty, které jsou přístupné jak v edičním modulu, tak v textových bankách. Jedná se např. o Právní sborník Krameriův, Solferna, Pobožnou píseň k sv. Janu Nepomuckému, Prostopravdu Mikuláše Dačického z Heslova aj. Zároveň byly opraveny chyby v dosud publikovaných textových zdrojích.

     Zveřejnili jsme rovněž podrobné informace o Výzkumné infrastruktuře pro diachronní bohemistiku (RIDICS), která se od roku 2016 mj. stará o provoz a obsahovou náplň Vokabuláře webového a je financovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

24. srpna 2016

     Omlouváme se ze nepravidelnou krátkodobou i dlouhodobou nedostupnost Vokabuláře webového během posledních dnů. Na zjišťování příčin a jejich odstranění pracujeme, k dlouhodobé odstávce Vokabuláře webového dojde v noci z 25. na 26. srpna (CET, středoevropského letního času).

27. července 2016

     Do jednotného vyhledávání byla zapojena hesla s náslovím l- z Elektronického slovníku staré češtiny. Spolu s tím byly opraveny objevené chyby v ostatních zapojených slovnících.

13. května 2016

     Kritická edice slovníku Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus Daniela Adama z Veleslavína, na jejíž přípravě se podíleli mimo jiné pracovníci Ústavu pro jazyk český Alena M. Černá a Boris Lehečka, získal v soutěži Slovník roku 2016 pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů třetí cenu poroty za překladový slovník. Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne dnes na veletrhu Svět knihy Praha 2016 v Literárním sále (pravém křídle) 14.40–14.50.

9. dubna 2016

     Jarní aktualizace Vokabuláře webového přináší v modulu digitalizovaných mluvnic popis a digitální kopii unikátně dochovaného tisku druhého vydání první české mluvnice (Norimberk, 1543), který byl dosud považován za nedochovaný.

     Zájemci o přípravu elektronických edic starších českých textů najdou nyní na našich stránkách certifikovanou metodiku, která vznikla v rámci projektu „Informační technologie ve službách jazykového kulturního bohatství (IT JAKUB)“, reg. č. DF12P01OVV028.

19. února 2016

     Na začátku roku 2016 jsme zpřístupili 16 nových textů, které byly zahrnuty do staročeské textové banky, středněčeské textové banky a edičního modulu. Jedná se např. o „Životy svatých otců (poustevníků)“, tři rukopisy a jeden tisk „Života Adama a Evy“ či o tři různá vydání spisku „O krvi pouštění žilami i baňkami“ Jana Berky Chocenského. Zároveň byly opraveny chyby v dosud publikovaných textových zdrojích.

22. prosince 2015

     Pracovníci oddělení vývoje jazyka připravili a vydali elektronickou knihu Výbor ze starší české literatury (školní vydání), který obsahuje soubor šestadvaceti česky psaných textů nebo jejich úryvků z období od 13. do 18. století. Jedná se o snadno dostupnou moderní pomůcku pro výuku starší české literatury a jazyka především na středních školách. Vydávané texty jsou transkribovány do novočeského pravopisného systému a obsahují diferenční slovníček méně známých slov a slovních tvarů. Ukázky jsou doplněny o fotokopie z původních rukopisů a starých tisků. Elektronická kniha je zdarma k dostání v e-shopu nakladatelství Academia.

     Na závěr letošního roku jsme rovněž doplnili edice prvního a posledního vydání slovníku Jan Václava Pohla o transkripci české jazykové složky do současného pravopisného systému.

19. listopadu 2015

     Dnes se na knižních pultech objeví slovník Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus Daniela Adama z Veleslavína, který edičně připravili Alena M. Černá, Tilman Berger, Alena Hadravová, Kateřina Pořízková a Boris Lehečka.

     Podrobnější informace najdete na stránkách veleslavin.eu, popř. weleslawin.eu.

13. listopadu 2015

     Do jednotného vyhledávání byla zapojena hesla s náslovím k- z Elektronického slovníku staré češtiny. Spolu s tím byly opraveny objevené chyby v ostatních zapojených slovnících.

     V modulu odborné literatury jsme zpřístupnili závěrečný díl Historické mluvnice jazyka českého Jana Gebauera, Díl IV, Skladba.

     Na YouTube můžete shlédnout videoklip, který tvoří součást výstavy Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století.

    

20. října 2015

     Oddělení vývoje jazyka hledá nového kolegu, odborníka na počítačové zpracování historické češtiny. Případné dotazy a nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte do 20. 11. 2015 na adresu vyvoj@ujc.cas.cz.

12. října 2015

     Řešitelský tým oddělení vývoje jazyka pořádá pracovní seminář Informační technologie ve službách jazykového kulturního bohatství (IT JAKUB), který se uskuteční ve čtvrtek 22. října 2015 v budově prezídia Akademie věd ČR v Praze 1, Národní 3, 2. patro, místnost 206. Začátek semináře je ve 13 hodin, předpokládané zakončení v 18 hodin.

     Na semináři budou představeny nejdůležitější výsledky, kterých dosáhl řešitelský tým z oddělení vývoje jazyka při řešení projektu Ministerstva kultury.

     Vstup na seminář je volný, svou účast potvrďte prosím vyplněním přihlášky.

10. září 2015

     Do modulu digitalizovaných mluvnic byl přidán tucet nových děl, takže celkem nyní zpřístupňujeme v digitální podobě 83 rukopisů a tisků. Částečných změn doznaly také charakteristiky u některých titulů.

     V souvislosti s mluvnicemi upozorňujeme na výstavu Grammatyka Cžeska – mluvnice češtiny v 16. až 19. století, která se koná 16. 10. 2015 – 10. 1. 2016 v Nové budově Národního muzea v Praze (vstup každý den 10–18 hod.). Výstavu pořádá Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Národním muzeem <www.nm.cz>. Přípravu a konání výstavy podpořil projekt MK ČR č. DF12P01OVV028 Informační technologie ve službách jazykového kulturního bohatství (IT JAKUB).

     Výstavu doprovází knižní katalog, pojatý jako kniha systematicky mapující gramatiky češtiny od první mluvnice češtiny (1533) po vědecké mluvnice Jana Gebauera, kterou sestavil Ondřej Koupil. Na výstavě bude k dostání také pexeso Kdo psal mluvnice češtiny v 16. až 19. století. Obě publikace vydalo nakladatelství Akropolis.

     Dále upozorňujeme na novou knihu Kateřiny Volekové Česká lexikografie 15. století, která vyšla v nakladatelství Academia.

28. srpna 2015

     Oddělení vývoje jazyka hledá nového kolegu, odborníka na počítačové zpracování historické češtiny. Případné dotazy a nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte do 20. 9. 2015 na adresu vyvoj@ujc.cas.cz.

15. července 2015

     Do modulu digitalizovaných slovníků jsme zapojili poslední, 5. díl Jungmannova Slovníku česko-německého, tedy hesla s náslovím SŽ. Kompletní slovník s autorovými vpisky, opravami a doplňky obsahuje 121 982 heslových statí, 118 655 jedinečných hesel a 87 175 jedinečných podheslí, které dohromady tvoří 178 222 jedinečných výrazů.

9. června 2015

     V rámci aktualizace Vokabuláře webového jsme přidali nové edice do textových bank a edičního modulu a opravili jsme chyby v zapojených slovnících. V souvislosti s tím jsme vylepšili zobrazení poznámkového aparátu v edičním modulu a fungování hypertextových odkazů u odkazových hesel v rámci slovníků zapojených do jednotného vyhledávání.

1. dubna 2015

     S vynaložením mimořádného úsilí pracovníci oddělení vývoje jazyka vyčistili a digitalizovali nedávno objevenou zvukovou nahrávku z počátku 16. století. Frantovy práva jsou autentickým záznamem českého jazyka z doby raného humanismu. První dubnový výsledek naší práce najdete v modulu audioknih.

     Ukázku z unikátního dokumentu si můžete poslechnout zde:

26. března 2015

     Prezentace z úterní přednášky B. Lehečky Nástroje pro badatele (nejen) historického jazyka na Katedře českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity je ke stažení zde.

     Slovník řeči česke Jana Václava Pohla z roku 1783 byl doplněn o oddíl pojednávající o slovesech a je nyní kompletní.

25. února 2015

     Aktualizovali jsme obsah edičního modulu, staročeské a středněčeské textové banky. V souvislosti s tím jsme rovněž upřesnili informace o struktuře a formě elektronických edic v edičním modulu.

     Mezi slovníky nezapojenými do jednotného vyhledávání najdete edici Slovníku řeči česke (jmenná část) Jana Václava Pohla z roku 1783, jejíž vznik byl podpořen projektem Ministerstva kultury ČR č. DF12P01OVV028 Informační technologie ve službách jazykového kulturního bohatství.

2. února 2015

     Do edičního modulu a staročeské textové banky bylo zařazeno více než 30 nových textů, mj. Klementinský Nový zákon glosovaný, muzejní a drkolenský zlomek staročeské hry Mastičkář a tzv. pekelný román Solfernus.

     Vokabulář webový je od dnešního dne doplněn o středněčeskou textovou banku, která prozatím v testovacím provozu poskytuje badatelům 46 děl české literatury z období 16.–18. století, mezi nimiž jsou např. pojednání Jana Černého o moru, soubor listů abatyší kláštera v Panenském Týnci nebo pozdní opis Husitské kroniky Vavřince z Březové.

     Nabídkové menu Vokabuláře webového bylo rozšířeno o záložku Nástroje, kde nabízíme softwarové nástroje a pomůcky pro práci s digitalizovanými zdroji, které vznikly na našem pracovišti. Tyto nástroje si mohou zájemci zdarma stáhnout a používat, a to včetně zdrojových kódů.

23. ledna 2015

     Do jednotného vyhledávání byla zapojena hesla s náslovím i- a j- z Elektronického slovníku staré češtiny.

     Zároveň byly opraveny chyby ve Slovníku staročeském J. Gebauera.

25. listopadu 2014

     Do modulu digitalizovaných slovníků jsme zapojili 4. díl Jungmannova Slovníku česko-německého, tedy hesla s náslovím SU.

11. listopadu 2014

     Do modulu digitalizovaných mluvnic bylo opět přidáno 10 nových děl. Částečných změn doznaly také charakteristiky u některých titulů. Touto aktualizací zpřístupňujeme v MDM digitální kopie všech pěti vydání mluvnice Jana Václava Pohla. Zařazením mluvnice Matouše Benešovského z roku 1577 a rukopisné mluvnice Jana Blahoslava, dokončené před rokem 1571, je pak doplněn soubor mluvnic 16. a 17. století, takže obsahuje všechny významnější mluvnice češtiny té doby.

8. října 2014

     V rámci aktualizace Vokabuláře webového byly opraveny chyby v zapojených slovnících.

1. září 2014

     Na začátek nového školního roku jsme připravili novinky zejména v modulu odborné literatury (Historická mluvnice jazyka českého Jana Gebauera, Díl III, Tvarosloví. II. Časování.) a modulu digitalizovaných slovníků (zpřístupnění 2. a 3. dílu Jungmannova Slovníku česko-německého, tedy hesla s náslovím KR).

     V souvislosti s tím jsme aktualizovali informace na úvodních stránkách Vokabuláře webového.

     Rovněž jsme opravili chybně vygenerované ediční poznámky k některým elektronickým edicím.

1. srpna 2014

     Vážení uživatelé,

     internetové stránky Vokabulář webový provozujeme již osmým rokem. Byli bychom velmi rádi, kdybyste věnovali několik minut svého času vyplnění stručného dotazníku. Informace poslouží k vylepšení webových stránek a ke statistickým přehledům. Poskytnuté údaje zůstanou anonymní a nebudou poskytnuty třetí straně.

     Dotazník bude k dispozici od 1. 8. do 31. 10. 2014. Vyplňovat jej můžete začít zde.

    

     Za vyplnění děkují tvůrci a provozovatelé Vokabuláře webového z oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

2. července 2014

     Upozorňujeme badatele a návštěvníky Vokabuláře webového, že v pátek 4. července 2014 bude veškerý jeho obsah nedostupný kvůli opravě elektrické přípojky.

     Za případné problémy se omlouváme.

25. června 2014

24. června 2014

 • do edičního modulu byly zapojeny nové texty, mj. variantní rukopisy a tisky tzv. koňského lékařství
 • zároveň byly opraveny chyby v dosud publikovaných textových zdrojích
 • opravili jsme chybně uvedenou signaturu Rosova Thesauru Linguae Bohemicae na vstupní stránce: místo Národní knihovna České republiky v Praze, sign. XVII B 24 je nyní náležité Knihovna Národního muzea, nová signatura IV D 81/1–7; v předmluvě byla signatura uvedena správně
 • do staročeské textové banky byl zapojen další text, knihy Tobiáš–Job z Bible olomoucké
 • na hlavní stránce staročeské textové banky nyní uvádíme celkový počet pozic v textové bance (tj. počet staročeských, cizojazyčných slov a interpunkčních znamének dohromady); po dnešní aktualizaci obsahuje banka 3 701 567 pozic

20. června 2014

     Do staročeské textové banky byly zapojeny čtyři nové texty, z toho tři variantní rukopisy tzv. koňského lékařství.

16. června 2014

     Do modulu digitalizovaných mluvnic bylo přidáno 10 nových děl. Částečných změn doznaly také charakteristiky u některých titulů.

12. června 2014

     Dne 12. 6. 2014 se uskutečnilo v budově AV ČR na Národní třídě Lexikologicko-lexikografické odpoledne k nedožitým devadesátinám PhDr. Igora Němce, DrSc. Spolupořadatelem setkání, věnovaného zakladateli moderní české diachronní lexikografie, bylo Jazykovědné sdružení České republiky. Program setkání naleznete zde.

2. června 2014

     Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vypisuje konkurz na obsazení místa odborného pracovníka do oddělení vývoje jazyka. Podrobnosti najdete zde.

28. května 2014

     Do 30. června nabízíme badatelům i institucím většinu tištěných sešitů Staročeského slovníku (Praha, Academia 1968–2008) zdarma. Podrobnosti jsou k dispozici zde.

14. dubna 2014

     Materiály k přednáškám členů oddělení vývoje jazyka, které zazněly na konferenci Lingvistika Praha 2014 (10.–12. 4. 2014), jsou k dispozici zde.

24. března 2014

     V rámci zkušebního provozu modulu odborné literatury testujeme elektronickou verzi dalšího svazku Gebauerovy mluvnice (Jan Gebauer, Historická mluvnice jazyka českého, Díl III/1. Tvarosloví. Skloňování.). Elektronickou verzi prvního dílu (Hláskosloví) jsme dnešního dne nahradili novou verzí po další kontrole, která byla zaměřena především na správný přepis citací z nepříliš běžných jazyků (litevština, hebrejština ap.).

14. března 2014

     Pracovníci oddělení vývoje jazyka připravili další Výbor, tentokrát ze staročeské prózy a ve formě audioknihy. Celkem 11 úryvků, které namluvili Blanka Hejtmánková a Jindřich Kout, doprovází jejich stručná charakteristika, rovněž v mluvené formě. Audiokniha je k dispozici zdarma ke stažení v celku nebo po jednotlivých skladbách ve třech různých formátech: OGG, MP3 a VAW.

3. března 2014

     V e-shopu nakladatelství Academia se objevilo druhé, doplněné vydání Výboru ze starší české literatury, připravené členy oddělení vývoje jazyka. Stejně jako další e-knihy připravované v rámci řady Starší české literatury lze i tuto publikaci pro osobní potřebu stáhnout a užívat zdarma.

27. února 2014

     V rámci aktualizace Vokabuláře webového byly opraveny chyby, z větší části formální, v zapojených slovnících. Do Staročeského slovníku přibyla hesla následujúcínásob, která z předchozího zpracování omylem vypadla.

8. února 2014

     Dnes spouštíme zkušební provoz modulu odborné literatury, v němž nabídneme uživatelům digitalizované verze odborných textů, které se věnují problematice historické češtiny. První zveřejněnou publikací je Historická mluvnice jazyka českého, Díl I., Hláskosloví, Jana Gebauera.

     Přestože elektronická verze obsahuje zatím některé formální nedostatky, na něž upozorňujeme v úvodních informacích, čekáme na reakce a názory uživatelů na modul odborné literatury jako takový.

31. ledna 2014

     O víkendu, 1. a 2. února, proběhne přesun staročeské textové banky, slovníků nezapojených do jednotného vyhledávání a lístkových kartoték na nový server. Z tohoto důvodu nemusejí být uvedené součásti Vokabuláře webového po nějaký čas dostupné. Za případné problémy se omlouváme.

24. ledna 2014

     Do edičního modulu a staročeské textové banky byly zapojeny nové texty, např. rozsáhlé latinsko-české slovníky z rukopisu ostřihomského, „pekelný román“ Belial, Cesta z Čech do Jeruzaléma a Ejipta Martina Kabátníka či pozoruhodný návod, jak sepsat „list lácí“, tj. jak písemně vyčinit dlužníkovi.

     V edičního modulu byla opraveno chybné zobrazení posloupnosti předchozích nebo následujících folií, resp. stran při listování edicí.

19. prosince 2013

     Do jednotného vyhledávání byla zapojena hesla s náslovím ch- z Elektronického slovníku staré češtiny.

     Omlouváme se za technické problémy, způsobující nedostupnost Vokabuláře webového. Na jejich odstranění pracujeme.

9. prosince 2013

     V rámci dnešní aktualizace zpřístupňujeme několik nových textů, a to jak ve staročeské textové bance, tak v edičním modulu. Jedná se např. o pět rukopisů Života Krista Pána a dva lékařské texty (lékařský sborník z knihovny knížat Czartoryských a Křišťanovo pojednání o moru).

     Zcela novým počinem je modul digitalizovaných slovníků, v němž hodláme zpřístupňovat dobové slovníky z 16.–19. století ve formě digitálních obrazů, v ideálním případě doplněných o prohledávatelný transliterovaný a transkribovaný heslář. Modul digitalizovaných slovníků spouštíme v testovacím provozu s prvním dílem Slovníku česko-německého Josefa Jungmanna a čekáme na reakce a názory uživatelů.

     Podstatně rozšířené možnosti vyhledávání nyní naleznete u Velmi užitečné kníšky mládencóm. Je možné hledat v jednotlivých jazycích tohoto trojjazyčného slovníku a používat regulární výrazy.

     V souvislosti s rozrůstáním Vokabuláře webového jsme zjednodušili ovládací nabídku v horní části stránek.

9. listopadu 2013

     Do modulu digitalizovaných mluvnic bylo přidáno 20 nových děl. Vedle mluvnic jsme do publikovaného souboru zařadili i další knihy, které nemají charakter mluvnice, ale jsou důležité pro poznání dějin českého jazyka; tato díla nejsou opatřena anotací. Částečných změn doznaly také charakteristiky u některých titulů.

17. října 2013

     Česká jazyková složka slovníku Velmi užitečná kníška mládencóm z roku 1532, který není zapojen do jednotného vyhledávání, byla opatřena transkribovaným přepisem.

12. srpna 2013

     Do jednotného vyhledávání byla zapojena hesla ze začátku písmene H z Elektronického slovníku staré češtiny.

5. srpna 2013

     Do jednotného vyhledávání byla zapojena hesla s náslovím h- z Elektronického slovníku staré češtiny. Spolu s tím byla opravena i některá další hesla tohoho slovníku.

14. června 2013

     Do modulu digitalizovaných mluvnic byla přidána nová díla. Tento soubor 31 digitálních publikací již představuje reprezentativní výbor mluvnic češtiny z 16. až 19. století.

16. května 2013

     V rámci aktualizace Vokabuláře webového byly opraveny chyby ve slovníkových i textových zdrojích. Do edičního modulu byly zapojeny další edice, zejména variantní texty středověkých lapidářů. Současně byla vytvořena nová verze staročeské textové banky. Drobných vylepšení a změn se dočkala také programová část edičního modulu a modulu digitalizovaných mluvnic.

14. února 2013

     Mezi slovníky nezapojené do jednotného vyhledávání přibyly dvě nové edice podpořené projektem Ministerstva kultury ČR č. DF12P01OVV028 Informační technologie ve službách jazykového kulturního bohatství. Jedná se o Velmi užitečnou kníšku mládencóm z roku 1532 a Vokabulář latinský, český i německý z roku 1550.

28. ledna 2013

     Do staročeské textové banky a edičního modulu byly zařazeny nové texty, např. další část Bible kladrubské, lapidář z rukopisu vodňanského a latinsko-český slovník Vocabula bona.

1. ledna 2013

     Do jednotného vyhledávání byla zapojena hesla s náslovím e-, f- a g- z Elektronického slovníku staré češtiny.

22. listopadu 2012

     Byl opraven problém se zdvojováním hesel s náslovím s- v Elektronickém slovníku staré češtiny.

20. listopadu 2012

21. srpna 2012

     Do staročeské textové banky a edičního modulu byly zapojeny nové texty, například Prology a kniha Jozue Bible kladrubské a Tkadleček.

11. srpna 2012

     Modul digitalizovaných mluvnic byl upraven, aby již nepůsobil problémy při listování digitálními obrázky. V rámci vzkříšení modulu jsme do něj přidali Českou abecedu Karla Vinařického.

26. července 2012

     V souvislosti s přechodem na ostrou verzi modulu digitalizovaných mluvnic došlo k technickému problému, který znemožňuje bezproblémové využívání modulu. Až do jeho opravy, kterou plánujeme na druhý týden v srpnu, nebude uvedený modul fungovat.

18. července 2012

     Po půlročním zkušebním provoze spouštíme ostrý provoz modulu digitalizovaných mluvnic. Nová verze modulu přináší několik dalších digitalizovaných mluvnic a zejména rozšíření doprovodných informací o zveřejňovaných dílech, jejichž autorem je člen oddělení vývoje jazyka ÚJČ PhDr. Ondřej Koupil, Ph.D. Nová strukturace poskytovaných informací byla podmíněna i dílčím přeprogramováním modulu.

     Do jednotného vyhledávacího systému Vokabuláře webového byla zapojena hesla s náslovím d-dn- z Elektronického slovníku staré češtiny.

     Dále byly opraveny chyby ve zdrojových textech ostatních zapojených slovníků.

21. ledna 2012

     Na počátku nového roku byl upraven modul digitalizovaných mluvnic a ediční modul, aby lépe zapadly do struktury Vokabuláře webového. Do edičního modulu byly zařazeny nové elektronické edice a vylepšeno zobrazení textu na webové stránce.

3. prosince 2011

     U příležitosti stého výročí Kanceláře Slovníku jazyka českého, předchůdkyně Ústavu pro jazyk český, zveřejňujeme zcela nový zdroj informací o historické češtině. Je jím modul digitalizovaných mluvnic (MDM), v jehož rámci budou zpřístupněny digitální verze českých mluvnic a podobných příruček z 16. až 19. století. Během testovacího provozu, pro nějž byly připraveny a tzv. anotovány digitální kopie deseti publikací, očekáváme vaše připomínky a náměty na vylepšení.

24. listopadu 2011

 • do jednotného vyhledávacího systému Vokabuláře webového byla zapojena hesla s náslovím c- a č- z Elektronického slovníku staré češtiny
 • byly opraveny chyby ve zdrojových textech zapojených slovníků

1. listopadu 2011

     V rámci slovníkových zdrojů zapojených do jednotného vyhledávání přibyla hesla s náslovním o- ze Staročeského slovníku, čímž jsme završili zpřístupnění tohoto slovníku v elektronické podobě. Při té příležitosti byly opraveny i chyby ve zdrojových textech dalších slovníků.

7. října 2011

 • opravili jsme problém se zadáváním delších připomínek (nyní se již ukládá všech 2000 znaků)
 • do patičky Vokabuláře jsme doplnili počitadlo jeho stáří

19. září 2011

 • v rámci edičního modulu jsme zpřístupnili další plné texty (nyní jich je 127)
 • opravili jsme vyhledávání v zapojených slovnících a tisk nalezených heslových statí, aby nedocházelo k problémům v případě, kdy měl uživatel zobrazeno více výsledků vyhledávání v jednom prohlížeči najednou
 • v souvislosti s přechodem Ústavu pro jazyk český na nové webové stránky jsme aktualizovali většinu zastaralých odkazů (s výjimkou odkazů v aktualitách, které vedou na momentálně nefunkční stránky)

4. srpna 2011

     V rámci modulu edičních poznámek jsme se souhlasem autora i redakce Listů filologických zvěřejnili stať prof. Josefa Vintra Zásady transkripce českých textů z barokní doby (Listy filologické 121, 1998, s. 341–346).

29. července 2011

     Do staročeské textové banky byly mj. zapojeny dva prvotisky Pasionálu a texty z tzv. sborníku hraběte Baworowského. Ke každému textu zpřístupněnému v rámci Vokabuláře webového, ať už začleněnému do staročeské textové banky nebo do edičního modulu, nyní publikujeme i ediční poznámku.

1. července 2011

     Do jednotného vyhledávacího systému Vokabuláře webového byla zapojena hesla s náslovím b- z Elektronického slovníku staré češtiny.

6. června 2011

     Oddělení vývoje jazyka vydalo v Nakladatelství Academia první odbornou elektronickou knihu – Výbor ze starší české literatury. Jedná se o soubor šestadvaceti česky psaných textů nebo jejich úryvků z období od 13. do 18. století. Vydávané texty jsou transkribovány do novočeského pravopisného systému a obsahují nezbytný textověkritický komentář. Knihu je možné stáhnout zdarma z nového e-shopu Academie; během prvních dvou dnů od jejího vydání tak učinilo přes dva tisíce zájemců o starší češtinu a moderní technologie.

5. května 2011

     Zpřístupnili jsme novou část Vokabuláře webového – ediční modul. V edičním modulu zveřejňujeme edice staročeských i mladších literárních památek, které byly edičně připraveny z rukopisů a starých tisků v oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český. Vedle samotných textů zveřejňujeme elektronické verze základních statí Jiřího Daňhelky o edičních pravidlech pro období staré a střední češtiny. Ediční modul vznikl ve spolupráci s ostravskými programátory Davidem Beinhauerem a Lukášem Kubisem.

1. dubna 2011

17. března 2011

     Do staročeské textové banky byly mj. zapojeny texty Klaretových slovníků Vokabulář gramatický, Bohemář a Glosář, které vznikly digitalizací a doplněním edice slovníků V. Flajšhanse z roku 1926. Tyto klaretovské texty obsahují transliteraci, transkripci a různočtení k české jazykové složce.

6. ledna 2011

     Do staročeské textové banky jsme přidali sedm nových textů, čímž se celkový počet textů dostal na rovnou stovku. Více se o nových přírůstcích dozvíte v přehledu zdrojů staročeské textové banky.

9. listopadu 2010

     Zveřejnili jsme videozáznam z odpoledního bloku přednášek na téma Slovník staré češtiny na konci abecedy, který 7. října 2010 v budově Akademie věd ČR na Národní třídě pod záštitou Jazykovědného sdružení České republiky a Výzkumného centra vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav) uspořádalo oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

21. září 2010

 • do jednotného vyhledávacího systému Vokabuláře webového byla zapojena hesla s náslovím z- a ž- z Elektronického slovníku staré češtiny
 • byly opraveny chyby ve zdrojových textech zapojených slovníků

8. září 2010

     Zcela přeprogramovaný modul pro digitalizované lístkové kartotéky J. Gebauera nabízí kromě jednoduššího a spolehlivějšího vyhledávání zejména možnost zasílat správci kartotéky připomínky k jednotlivým lístkům.

24. srpna 2010

 • do jednotného vyhledávacího systému Vokabuláře webového byla zapojena hesla s náslovím n- ze Staročeského slovníku (sešity 1–7)
 • byly doplněny informace o pramenech používaných ve Staročeském slovníku
 • byly opraveny chyby ve zdrojových textech zapojených slovníků

21. srpna 2010

     V rámci nové verze Manuscriptoria byly novým způsobem zpřístupněny elektronické edice staročeských a středněčeských literárních památek, které vznikají v oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Ediční zásady uplatňované při jejich tvorbě najdete zde.

2. dubna 2010

     Korpusový manažer užívaný k hledání ve staročeské textové bance nově umožňuje kromě listování po stránkách i rychlý přesun na první/poslední (tj. z chronologického pohledu nejstarší/nejmladší) nalezené výsledky. Kromě dokladů z aktuální stránky lze nově uložit i všechny nalezené doklady, maximálně však 2500 položek. Nové funkce jsou popsány v nápovědě.

30. března 2010

     Powerpointové prezentace z přednášky Staročeská Bible drážďanská a olomoucká: Knihy prorocké a knihy Makabejské (K vydání závěrečného dílu kritické edice), která zazněla 10. března na Kruhu přátel českého jazyka, jsou nyní k dispozici na našich stránkách:

14. ledna 2010

8.–11. ledna 2010

     Počítačová síť Ústavu pro jazyk český bude o víkendu procházet nezbytnou údržbou a povýšením hardwarového vybavení. Z toho důvodu nebude Vokabulář webový dostupný. Za vzniklé komplikace se předem omlouváme a děkujeme za pochopení.

5. ledna 2010

     Do staročeské textové banky jsme přidali deset nových textů, zejména středověkých slovníků, dále pak Povídku o Tobiášovi, kuchařku z počátku 16. století a Kroniku velmi pěknou o Janovi Žižkovi. Více se o nových přírůstcích dozvíte v přehledu zdrojů staročeské textové banky.

26. prosince 2009

6. prosince 2009

     Omlouváme se za víkendové problémy s připojením k Vokabuláři webovému. Server procházel nezbytnou údržbou.

30. listopadu 2009

 • do jednotného vyhledávacího systému Vokabuláře webového byla zapojena hesla s náslovím v- , x- a y- Elektronického slovníku staré češtiny
 • byly opraveny chyby ve zdrojových textech zapojených slovníků
 • odkazy v Elektronickém slovníku staré češtiny a výjimečně i v ostatních zapojených slovnících nyní fungují jako hypertext: po kliknutí na graficky zvýrazněný text se tento výraz vyhledá v generálním hesláři (v novém okně)
 • generální heslář nyní obsahuje i zahnízdované paradigmatické odvozeniny ze Staročeského slovníku

2. srpna 2009

     U zapojených slovníkových zdrojů jsme identifikovali a rozepsali obecné zkratky. Rozepsání je dostupné ve formě bublinkové nápovědy a na samostatné webové stránce, na niž se dostanete kliknutím na odkaz DETAILY v bublinkové nápovědě nebo ze seznamu zdrojů kliknutím na odkaz zkratky. Při vyhledávání zkratek můžete použít zástupné znaky * a ? (hvězdičku a otazník).

27. července 2009

     Rozšířili jsme schopnosti korpusového manažeru, který nyní umožňuje omezit vyhledávání ve staročeské textové bance také na jednotlivý text nebo subkorpus textů, například od jednoho autora nebo v rámci téhož literárního žánru. Rovněž je možné kombinovat různé podmínky pomocí logických operátorů and, or a závorek. V souvislosti s tím jsme rozšířili informace uváděné u zdrojů staročeské textové banky. Více o nových vlastnostech korpusového manažeru se dozvíte v nápovědě.

9. července 2009

     Alena M. Černá a Boris Lehečka představili Vokabulář webový účastníkům 53. Šrámkovy Sobotky. Powerpointová prezentace je k dispozici ke stažení ve formátu PPTX (6,7 MB; PowerPoint 2007), PPT (6,8 MB; pro starší verze PowerPointu), ODP (6,8 MB; pro OpenOffice.org) a ve formátu PDF (2,4 MB).

9. června 2009

     Zjednodušena nabídková lišta, aby se správně zobrazovala v prohlížečích Google Chrome a Internet Explorer 8.

1. dubna 2009

     Server, na němž jsou dostupné slovníky nezapojené do jednotného vyhledávání, staročeská textová banka a lístky z archivu Jana Gebauera, konečně prošel údržbou a opět může sloužit všem zájemcům.

     Abychom zajistili další bezproblémové fungování Vokabuláře webového, plánujeme pravidelné čtvrthodinové odstávky serveru ob dvě hodiny každý lichý den, s výjimkou čtvrtků, a to počínaje dnešním dnem. Za vzniklé komplikace se předem omlouváme a děkujeme za pochopení.

24. března 2009

     Server, na němž jsou dostupné slovníky nezapojené do jednotného vyhledávání, staročeská textová banka a lístky z archivu Jana Gebauera, nyní prochází údržbou. Omlouváme se všem badatelům za nedostupné stránky s těmito zdroji.

6. března 2009

 • do jednotného vyhledávacího systému Vokabuláře webového byla zapojena hesla s náslovím u- Elektronického slovníku staré češtiny
 • byly opraveny chyby ve zdrojových textech zapojených slovníků
 • drobné úpravy ve způsobu zobrazení heslových statí u zapojených slovníků
 • u zdrojů zařazených do staročeské textové banky nyní uvádíme signaturu a informaci o uložení pramene

  Počty hesel v zapojených slovníkových zdrojích

 • Heslář lístkového materiálu ke StčS: 69 773 heslových slov (z počátečního stavu 108 683)
 • Malý staročeský slovník: 25 370 plnohodnotných + 2134 odkazových hesel
 • Elektronický slovník staré češtiny: 9929 plnohodnotných + 8547 neplnohodnotných (tj. zpracovaných v MSS, případně proprií) + 1308 odkazových hesel
 • J. Gebauer, Slovník staročeský: 18 990 plnohodnotných + 2353 odkazových hesel
 • Staročeský slovník (sešit 15–25): 10 620 plnohodnotných + 1119 odkazových hesel
 • F. Šimek, Slovníček staré češtiny: 12 293 plnohodnotných + 194 odkazových hesel

22. února 2009

     Hlavní změny se týkají staročeské textové banky:

 • přibylo osm nových textů (např. Dalimilova kronika nebo povídka o Bruncvíkovi); nejnovější přírůstky nejlépe zjistíte tak, že si v přehledu zdrojů staročeské textové banky seřadíte záznamy podle zařazení
 • byly opraveny zjištěné chyby ve zdrojových textech
 • bylo opraveno chronologické seřazení textů (v případech, kdy je datace popsána slovně, např. začátek/konec 13. století)

22. prosince 2008

 • do jednotného vyhledávacího systému Vokabuláře webového byla zapojena hesla s náslovím t-Elektronického slovníku staré češtiny
 • byly opraveny chyby ve zdrojových textech slovníků
 • byly doplněny informace o technické stránce Vokabuláře webového, aby odrážely současný stav

2. prosince 2008

 • do jednotného vyhledávacího systému Vokabuláře webového byla zapojena hesla s náslovím p- (Přib – Pzdinka) Elektronického slovníku staré češtiny
 • dále byl zapojen Staročeský slovník, sešit 15–25 (hesla paběničský – přěpuščený)
 • ve Staročeském slovníku rozvádíme v bublinkové nápovědě obecné zkratky, zkratky pramenů, odborné literatury i biblických knih, a to zejména na základě publikace Staročeský slovník. Úvodní stati, soupis pramenů a zkratek. Praha 1968, s. 55–118.
 • byly opraveny chyby ve zdrojových textech slovníků
 • v aplikaci byly opraveny objevené chyby a přidány nové funkce

28. listopadu 2008

     Dne 4. prosince vystoupí Alena Černá a Boris Lehečka s přednáškou nazvanou http://vokabular.ujc.cas.cz a http://www.manuscriptorium.com: internetové zdroje k poznání historické češtiny. Přednáška pro studenty Filozofické fakulty Ostravské univerzity začíná v 10.50 v místnosti E-205.

14. října 2008

 • opravena chyba ve fulltextovém prohledávání (neprohledával se Šimkův Slovníček)

1. října 2008

 • upravena stránka pro listování, aby se správně načítala v Internet Exploreru 7
 • zrychlení listování pomocí Ajaxu
 • drobné úpravy ovládacích prvků na stránkách pro vyhledávání a listování

17. září 2008

     Do Vokabuláře webového přibyl modul pro listování zapojenými slovníkovými zdroji.

1. září 2008

     Zapojené slovníkové zdroje jsme rozšířili o Slovníček staré češtiny Františka Šimka (ŠimekSlov). V Elektronickém slovníku staré češtiny přibyla hesla s náslovím q- a š-. Zároveň jsme opravili dosud objevené překlepy a omyly ve všech zveřejněných slovnících.

     Vyhledávací stránka nyní funguje tak, že se v pravé části automaticky zobrazují heslové stati k heslům uvedeným vlevo a díky Ajaxu by měl být přechod mezi jednotlivými stránkami nalezených hesel rychlejší.

31. července 2008

     Na stránkách s připomínkami nyní zveřejňujeme také naše odpovědi na časté, podstatné nebo zajímavé připomínky.

25. července 2008

     Ve staročeské textové bance přibylo pět nových textů; nejnovější přírůstky nejlépe zjistíte tak, že si v přehledu zdrojů staročeské textové banky seřadíte záznamy podle zařazení. V seznamu odkazů jsme doplnili odkaz na internetovou verzi Jungmannova Slovníku česko-německého.

17. června 2008

     Ve staročeské textové bance jsme umožnili nastavit šíři kontextu vyhledaného výrazu. V kontaktech přibyl také odkaz na novou adresu, na níž opět funguje Slovník latinsko-německo-český Kašpara Zachariáše Vusína.

9. května 2008

     Vokabulář webový doznal od posledních úprav několik změn. Tou nejvýznamnější je zapojení staročeské textové banky. Její součástí se staly transkribované staročeské texty vznikající v oddělení vývoje jazyka. Staročeskou textovou banku je možné prohledávat pomocí korpusového manažeru, jehož autorem je dr. Pavel Květoň, Ph.D.

     K dalším inovacím patří přehlednější uspořádání seznamu zdrojů Vokabuláře webového, doporučené způsoby citování jednotlivých zdrojů, zvýraznění hledaného výrazu (popř. části slova) ve výsledku vyhledávání a další drobné grafické a textové úpravy.

     Z hlediska vývoje webové aplikace došlo k přechodu na novější verzi .NET Frameworku 3.5, k zapojení Ajaxu do některých webových stránek (pomocí ASP.NET Ajaxu) a k vylepšení zdrojového kódu.

13. března 2008

     Do Vokabuláře webového přibyly další dva nezapojené slovníky: Václav Jan Rosa, Thesaurus Linguae Bohemicae a Vocabularium Latino-Bohemicum pro usu scholarum nunc denuo diligenter & accurate editum. – Vokabulář latinský a český, nyní vnově spravený a rozšiřený.

     Aktualizovali a doplnili jsme údaje v odkazech a kontaktech.

6. února 2008

     Zpřístupnili jsme další dvě nezapojená lexikografická díla: Jan František Josef Ryvola, Slovář český, to jest slova některá česká jak od Latinářův, tak i od Němcův vypůjčená, zase napravená a v vlastní českou řeč obrácená k užívání milovníkův české řeči a Josef Dobrovský, Deutsch-böhmisches Wörterbuch.

4. února 2008

     Rádi bychom vás pozvali na přednášku na téma Vokabulář webový a Elektronický slovník staré češtiny, kterou v rámci Jazykovědného sdružení České republiky přednesou Alena Černá, Miloslava Vajdlová a Boris Lehečka. Přednáška se koná ve čtvrtek dne 7. února 2008 v 17.30 v místnosti č. 18 na FF UK, nám. Jana Palacha, Praha 1.

16. ledna 2008

     Zpřístupnili jsme další dvě lexikografická díla: František Ladislav Čelakovský, Dodavky ke slovníku Josefa Jungmanna a Jan Václav Pohl, Česko-německý slovnář oder Böhmisch-Deutsches Wörter-Buch. Zatím je nelze zapojit do jednotného vyhledávání v rámci Vokabuláře webového, proto je zveřejňujeme samostatně jako tzv. slovníky nezapojené do jednotného vyhledávání, s vlastním prohledáváním a listováním.

17. prosince 2007

     Po víkendové odstávce je opět v provozu aplikace s lístky archivu Jana Gebauera.

11. prosince 2007

     K stému výročí úmrtí Jana Gebauera jsme do Vokabuláře webového zapojili jeho Slovník staročeský.

17. listopadu 2007

     V souvislosti s narůstajícím počtem zpracovaných dokladů z Elektronického slovníku staré češtiny jsme z výsledku vyhledávání vyřadili hesla z Hesláře lístkového materiálu ke Staročeskému slovníku, která byla zpracována, tj. zatím hesla s náslovím r-, ř- a s-.

9. listopadu 2007

     Do Zdrojů jsme zařadili dodatek k Malému staročeskému slovníku, tj. stať Václava Křístka Staročeské pravopisné systémy včetně Abecedního přehledu běžnějších případů záznamu hlásek pravopisem primitivním a oběma systémy spřežkového pravopisu a Abecedního seznamu a vysvětlení zkratek stč. památek

2. listopadu 2007

     Zpřístupnili jsme hesla s náslovím s- Elektronického slovníku staré češtiny. Spolu s tím jsme opravili chyby a omyly v některých heslech Malého staročeského slovníku, v Hesláři lístkového materiálu ke Staročeskému slovníku a v Elektronickém slovníku staré češtiny.

     Z nových funkcí přibyl tzv. našeptávač, který v jednoduchém hledání upozorňuje na 15 hesel z generálního hesláře, která začínají na zadaná písmena. (Jedná se o všechna hesla, nikoli pouze o hesla z vybraných zdrojů.)

25. května 2007

     V letošním roce uplynulo sto let od úmrtí významného bohemisty a slavisty Jana Gebauera. Toto výročí jsme se rozhodli připomenout mimo jiné začleněním digitalizované lístkové kartotéky J. Gebauera do Vokabuláře webového. Vokabulář webový tedy přestal být tvořen pouze lexikografickými díly v užším slova smyslu, přestal být pouze oním webovým hnízdem historických slovníků, jak původně stálo v podnázvu našich stránek. S rozšířením náplně Vokabuláře pozměňujeme tedy i jeho jméno – nadále se bude zvát Vokabulář webový – webové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny.

20. dubna 2007

     V rámci Dne DIAchronie (aneb 22. studentského a doktorandského workshopu Žďárek) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze měl Boris Lehečka přednášku na téma Vokabulář webový aneb Diachronní slovníky na internetu. Powerpointová prezentace je k dispozici ke stažení. Celou akci pořádal Ústav českého jazyka a teorie komunikace.

28. března 2007

     Vokabulář webový byl po delší odstávce v zájmu lepší ochrany dat upraven a přesunut na jiný server. Za dočasnou nedostupnost aplikace, způsobenou technickými problémy, se omlouváme.

5. března 2007

     Náš server, na kterém běží Vokabulář webový, byl úspěšně opraven.

27. února 2007

     Od středy 28. února od 18 hodin bude probíhat údržba serveru, na kterém běží Vokabulář webový. Z tohoto důvodu nebude aplikace fungovat. Věříme, že údržba proběhne bez problémů a co nejrychleji. Za případné problémy se omlouváme.

23. února 2007

     Byla opravena chyba v zobrazení pro pokročilé vyhledávání: po stisku klávesy Enter se zobrazila/skryla virtuální klávesnice. Nyní se již podle očekávání vyhledá zadaný text.

     Délka pole pro vaše připomínky byla rozšířena z původních 600 znaků na 2000.

16. února 2007

     Na webových stránkách rozhlasové stanice Leonardo si můžet stáhnout záznam besedy o Vokabuláři webovém, které se účastnili Markéta Pytlíková a Boris Lehečka. Uvádíme také přímý odkaz na stránky s archivem a na soubor ve formátu MP3.

23. ledna 2007

     Byla spuštěna ostrá verze Vokabuláře webového.

     Na základě připomínek jsme k vyhledávání doplnili virtuální klávesnici, s jejíž pomocí lze zadat všechny znaky používané ve zpřístupněných zdrojích. V přehledu připomínek se zobrazují pouze aktuální příspěvky, tj. takové, které jsme obdrželi během posledního měsíce. Při zobrazení stránky pro vyhledávání nebo při přepínání mezi jednoduchým a pokročilým vyhledáváním se kurzor automaticky přesune do textového pole. V oddíle Odkazy a kontakty přibyly nové odkazy na slovníky.

22. listopadu 2006

     Opravena chyba u tisku heslových statí jednotlivých slovníků (nalezených v rámci fulltextového prohledávání).

14. listopadu 2006

     Byla zpřístupněna první veřejná testovací verze Vokabuláře webového. Uživatelé mají k dispozici tři zdroje (Malý staročeský slovník, Elektronický slovník staré češtiny, Heslář lístkového materiálu ke Staročeskému slovníku) a základní nástroje pro jejich fulltextové prohledávání, hledání v generálním hesláři a zobrazení textu z jednotlivých zdrojů.

logo ÚJČCopyright © 2006–2017, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2017, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2017, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 11 lety, 3 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.3
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.