Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.

[Generovaný obsah]

[758]číslo strany tiskuOBSAH.

 • Vchod a roztřídění § 11
 • Část první. Větosloví. § 2–1372
 • Přehledný výklad větosloví § 22
 • A. Věta jednoduchá § 18–729
 • o podmětě § 19, věty bezpodměté § 209
 • o přísudku § 2915
 • o předmětě § 3217
 • o doplňku § 3021
 • o příslovečném určení § 4430
 • o přívlastku § 5235
 • Spojení v jednotu větnou § 5838
 • O větách oznamovacích, tázacích, podmiňovacich (přácích) a rozkazovacích § 6541
 • věta oznamovací § 6641
 • věta tázací; odpověď § 6742
 • věta podmiňovací (a přácí) §7144
 • věta rozkazovací § 7244
 • B. Souvětí § 73–13745
 • I. Souvětí souřadné § 7446
 • souvětí slučovací §7547
 • souvětí odporovací § 7648
 • souvětí příčinné § 7749
 • souvětí výsledné § 7850
 • Souvětí souřadné vícečlenné § 7950
 • Věta stažená § 8051
 • II. Souvětí podřadné §8 153
 • věta podmětná § 8355
 • věta předmětná § 8455
 • věta doplňková § 8557
 • věta příslovečná § 8657
 • věta přívlastková § 9263
 • Věty podřízené a stažené § 9364
 • Spojení v jednotu souvětnou §9465
 • [759]číslo strany tiskuVznik souvětí podřadného § 10167
 • Řeč přímá a nepřímá § 10470
 • Závislá věta tázací (nepřímá otázka) § 10875
 • Perioda § 10975
 • Vyšinutí ze syntaktické vazby (větoslovné chyby) § 110 77
 • Slovosled a větosled § 11483
 • 1. Slovosled § 11483
 • Slova příklonná § 12588
 • 2. Větosled § 13592
 • Část druhá. Skladba (ve smyslu užším). § 138–40596
 • I. Grammatické číslo § 140–14797
 • Singulár § 14197
 • Duál § 14298
 • Plurál § 146107
 • II. Grammatický rod § 148–156120
 • Rod substantiv § 149120
 • Shoda v rodě § 155135
 • III. Grammatická osoba § 157–160140
 • Shoda v osobě §158141
 • IV. Substantivum § 161–168144
 • Příjmení § 163145
 • Vlastni jména místní § 164150
 • Tendence, aby předmět byl jmenován substantivem§ 167152
 • Substantivum se vyjímá z adjekt. přívlastku 168§155
 • V. Adjektivum § 169–192155
 • A. Zvláštní původ a význam některých adjektiv § 170 156
 • B. Adjektivum ve funkci substantivní § 174167
 • C. Platnost tvarů jmenných a složených § 175168
 • Číslovky druhové § 176169
 • Číslovky řadové § 177171
 • Participia -lъ, - mъ, -nъ, -lъ § 178173
 • Participia nesa a nes § 179173
 • Adjektiva vlastní § 180174
 • D. Stupňování adjektiv § 189202
 • Komparativ § 190 204
 • Superlativ §191210
 • Adjektiva složená s ne-, partic. atpod. § 192212
 • VI. Zájmeno § 193–227 215
 • A. Zájmena určitá § 194216
 • 1. Zájmena osobní § 195216
X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).