Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<454647484950515253>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[49]číslo strany tisku3, 30; ty svátek smilníš aneb o smilstvie úmyslem stojíš HusE. 2, 73; pošlu posla, anebo přijdu sám; aneboť se kruh světa boří, aneboť buoh násilé přirozenie trpí ŠtítV. 179; popadni pacholka s některú i řkú: nebť jest hrdlo dáti, neb ji za ženu mieti HusE. 1, 198; ne prosím, nýbrž práva svého žádám; bratrstvo nevázalo se na žádný stav, nýbrž dopouštělo přístup každému TomP. 1, 202; my v Čechách nesjednáváme sě v měrách, nébrž v jednom městě v Praze jiná měřicě jest na Novém městě a jiná na Malé straně HusE. 2, 36; –

mistři čeští schvalovali návrh poslů francouzských; mistři němečtí odporovali mu TomP. 3, 467 (věta B připojena k větě A beze spojky); stój to dlúho nebo krátko, někdy zlost vyjde na jevo ŠtítV. 155; čeled bohatcě vidiena jest plačície, anjelé nebyli sú vidieni radující sě HusE. 2, 245.

4. Souvětí odporovací se spojovacími slovci nejen, netoliko nýbrž i, ale i, ale také je smyslem slučovací (a stupňovací). Na př.: netoliko svoluji, ale také žádám.

Souvětí příčinné.

1. Souvětí příčinné (kausální) jest, kde věta B vyslovuje příčinu toho co jest vysloveno v A. Věta B připojuje se k A ve smyslu spojky neboť, t. j buď spojkou neboť samou, nebo nějakou jinou smyslu podobného, nebo beze spojky, ale tak, že by tam spojka neboť býti mohla.

Souvětí toto lze tedy naznačiti vzorcem: A, neboť B.

2. Spojovací slovce v souvětí příčinném bývají: neboť, nebo (= neboť), neb, nebť; , vždyť; totiž atp.

3. Příklady: s bláznem nebeř rady, nebo nebude moci zatajiti slova; bděte, neb neviete dne ani hodiny HusE. 1, 20; buďte hotovi, neb kterú hodinu nemníte, syn člověka přijde tamt. 1, 12; Buoh nemá tělestných údóv, neb jest duch tamt. 1, 12; vší snažností ostřiehaj srdce, neboť z něho pochodí život ŠtítV. 265; učte se ode mne, nebť jsem tichý a pokorný srdcem tamt. 230; radujte se vespolek, nebť odplata vaše mnohá jest v nebesiech HusE. 2, 224; neboj se, jsemť s tebou; jdi od nás, nechcemť učení tvých cest ŠtítV. 176; douſaj, synu, odpúštějíť sě hřiechové tvoji HusE. 1, 33; neboj se, vždyť jsem s tebou; záměry tyto přetrhla smrt nenadálá. Arcibiskup Zbyněk dojel totiž z Litomyšle jen do Prešpurka TomP. 3, 497; lúpež chudiny jest v domiech vašich, neb totiž pro náklady na pýchu lúpena bývá chudina ŠtítV. 120; ti proto mají břicha veliká, neb žerú nesvětiece svátka HusE. 1, 123; proto jest ten věk opušťen, neb nenie zavázán k práci u vinici tamt. 2, 65 (proto nebo = nč. proto že, poněvadž, t. j. v jazyku starém je souvětí souřadné, v jazyku novém pak podřadné); –

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).