Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.

[Generovaný obsah]

Seznam slovní a věcní.

V seznamu tomto číslice znamenají stránky. Slova, slabiky a hlásky, o které jde a na které se ukazuje, tištŕnv jsou kursivou, věci a výklady antikvou. Slova záhlavní jsou někdy tvaru a znění novočeského, někdy staročeského, někdy obojího; znění staročeské volil jsem, když se věc týká zvláště jazyka starého, a mnohdy také jindy. Ostatně srov. Připomenutí podané k stejnému seznamu při díle I. str. 614.

Hlavní, souhrnné výklady jsou označeny kursivními číslicemi. Složená slovesa bývají uváděna pod heslem, jímž je sloveso nesložené. A různé stupně vidové (néstinositinášěti…) pod heslem, jímž je zpravidla nejnižší stupeň (nésti). Odvozeniny, jako chlapisko, maličký a pod., jsou často uváděny pod hesly základními (chlap, malý).

 • a (spojka) 657sl.; a-brže, a-pak, a-však 675: aza, -zda v. za
 • -a (koncovka) 147
 • á (interj.) 363
 • aby, by (spoj.) 550, 675, 675, 683
 • v. ave
 • -áč 150, 152
 • ače, , ačež, ačiš; ačli, ačsi; ač bych 678 sl..; ačkoliv 675
 • adjektiva (adjektivália) 155 sl.; a. substantivisovaná 154, 167 sl.; a. possessivní 157 sl.; a. zastupující podřadný přívlastek 160 sl.; a. v doplňku 181 sl., v přívlastku 198 sl.; a. opakokladného významu 212; a. ze zájmenného gen. possess., z podřadného rozvitého přívlastku, z přívlastkové věty a z adv. 165; a. –ový, -iný, -ský, -ovský, -ný, -ní, -ovný 164 sl.; a. possessiv. -ovo 137, 138, -új 159; – stupňování a. 202 sl.; – jmenné a složené tvary a. 168 sl., 395
 • adjektivália 156 a v. adjektiva
 • adverbia a adverbiální výrazy 30 sl., 635 sl., 5, 6, 7, 8, 209,
 • 295; a. na -o 327 sl.; na 329, na -jie 329; – a. času 325 sl., 366, 398, 514, míry 327, 412, místa 323 sl., prostoru 400,způsobu 327, 367, 399, 409 sl., příčinnosti 329 sl., 412 sl., vztahu 411 sl.
 • ach 701
 • aj 701
 • -ák 150, 152
 • akkusativ 309 sl.; a. za nom. 297 sl., 307 sl., 323, za gen. a jiné pády a vedle gen. atd. 331, 335, 338, 345 sl., 357, 360, 361; a. se nahrazuje genitivem 309 sl.,
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).