Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<538539540541542543544545>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

kladiechu, sv. Vavřinec … na stranu v hrobu polehl t. 400; v tu hodinu, kdyžto jeho (sv. Prokopa) svaté tělo pochováváchu, voláše jeden slepý a řka … t. 316; když Josef snímáše tělo, Maria stáše čakajúci Ans. 9; když (sv. Václav) na prazě klečieše a svú dušu u boží rucě porúčieše, Hněza a jeho bratřie přiskočichu DalH. 30; když Čechy (Bohemi) v klášter jdiechu, skry sě (Jitka) za oltářem t. 42; Kochan když okolo sochy chodieše a z sebe třěva točieše, na svój rod počě túžiti t. 40; když skirzě jednu ves jědieše, uzřě, že sedlská dievka na potocě stáše, bosa i bez rukávóv rúcho práše t. 41; kněz když to slyšieše, velmi sě tomu divieše Hrad. 27ᵇ; (anděl) k niej (Marii) v komňatu vnide, ana na modlitvě bieše a Izaiášě čtieše t. 61ᵇ; když sobě tak zle tušieše, o bozě nic uetbajieše, s sbožím sě veždy vadieše t. 141ᵃ; když dieše Durink s hradu, vece: ach … DalC. 21: když to tělo myjiechu, hrozný blisket vidiechu Vít. 37ᵇ; když to svaté tělo do Prahy nesiechu, na dvú miestú tělem svatým hnúti nemožiechu DalC. 31; (sv. Arnulfus), v nižto dobu okolo ňeho svatý próvod pějiechu, duši pustil Pass. 331; když ta cná žena s synoma svýma přěs moře plovieše, jedné noci vicher sě vztrže t. 287; když (deveř Matodianin) na to (cizoložství) přielišně nástáše, Matodiana tu milost (deveřovu) těžce nesúci hledáše, kady by sě tomu obránila t. 286; když (rodiče Alexiovi) žádného syna nemějiešta, boha za to prosiešta, až je synem obdaroval t. 323.

Příklady k b): Gallikan zlé duchy z lidí vyhánieše Pass. 282; čarodějník knihy své u moře uvrhl bojě sě, by nebylo proneseno, ež sě čáry obcházieše t. 294; často k ňemu lidie nemocní přicháziechu, ješto uzdravováše t. 314; andělé ju (MMagdalenu) na každý tlen sedmkrát pod nebesa vznášiechu t. 341; zěvil to jemu (knězi) hospodin, ež na každý den vídáše, když anděli svatú Maří Magdalenu pod nebesa nosiechu … a když to často vídáše, chtě tomu vidění jistost nalézti t. 341; (kněží Belovi) vchodiechu i zjiedáchu ty věci Pror. Dan. 14, 20; ti (naháči) svój hřbet obnažiec tepiechu DalC. 90; lidé jiné lidi tepiechu a svařiece jě jědiechu t. 109; králová té krásy bieše, že ktož ji ohlédáše, ihned svú šíji vážieše Apoll. 130ᵇ; Přemysl ten osten, jímž voly bodieše, v zemi jest vsterčil Pulk. 4ᵇ; Pilát na velikú noc jednoho vězně púščieše Hrad. 87ᵇ; vyjieždieše David, kamž jeho koli Saul posieláše, a vše múdřě zpósobováše Ol. 1. Reg. 18, 3.

Imperfektum slovesa dokonavého vyslovuje děj v minulosti opětovaný. Příklady takové jsou dvoje:

a) podmět (S) jest jeden a vykoná týž děj (p) několikrát, tedy S (p, p, p…); anebo

b) podmětů je několik (S1, S2, S3…) a každý z nich vykoná týž děj současně nebo jeden za druhým, tedy (S1, S2, S3…) p. Podměty ty mohou býti v sing. du. nebo plur.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).