Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<268269270271272273274275276>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

(vojska) desětkrát sto tisícóv decies centena milia Ol. 2. Par. 14, 9; třidcetikrát sto tisíc VelKal. 64; desetkrát sto tisíc lidu t. 27.

Jméno billion je přejato z počtářství.

Zlomky vyslovují se zvláštními substantivy: pól n. polovicě, třetina, čtvrt n. čtvrtina, pětina…, devětina n. devietina, desětina atd. nebo třetí diel atd.

Na př.: ve čtvrti léta DalC. 79: čtvrt peniezě Krist. 77ᵃ; čtvrt lota Sal. 218; diera asa tří čtvrtí lokte veliká Lobk. 114ᵇ: prodal čtvrt rolí KolB. 20ᵃ (1495): nč. čtvrt hodiny, čtvrtinu dne; desetinu dáváte EvOl. 287ᵃ; desětina fumales Rozk. 2373; desetina decimatio Pernšt. Isa. 6, 13; nč. desetina, dvacetina, setina, v jazyku ob. stotina, tisícina atd.

Jména třetina atp. s koncovkou -ina utvořena jsou z příslušných číslovek řadových. Podle nich ustrojeny jsou i novotvary polovina a setina (lépe by bylo stina).

Číslo přibližné vyjadřuje se v jazyku novém způsobem několikerým, jako na př.: bylo nás na šest set; ostrov má na dva tisíce vesnic; – bylo nás ke stu; – bylo nás okolo sta; – bylo nás do sta; na lodi jest komůrek do čtyřiceti; lidí zabito blízko do sta; – bylo nás asi sto; –za dva tři dni (= asi za dva nebo tři dni); že by se u něho ráda se dva se tři dny zdržela Kulda 1, 243, ještě aby jim dal ze dva ze tři (plíšky) t. 49; před pěti šesti nedělemi.

Podobně vyjadřovalo se i v jazyku starším: na př.: asi puol míle Lobk. 4ᵇ; – pánu bohu se modlila aspoň za tři hodiny Háj. 293ᵇ; Skoch a Jaroš sú aspoň po jedné hodině vyvedeni t. 173ᵃ; – jest (na lodi) komórek do čtyřidceti Mill. 99ᵇ; synóv i vnukóv do pětidcát usque ad quinquaginta Ol. 1. Par. 8, 40; léta našeho života jsú najviece do osmidcát Otc. 13ᵃ; strčeno jich (vepřův) do moře do dvú tisící Koř. Mark. 5, 13; – ten každý sám člověkóv bliz do sta zabi AlxV. 1640; – po púšti jich (mnichův) přěbýváše dobřě do sta Otc. 311ᵃ; – bieše v stáři k uosmidcát let t. 111ᵃ; bylo všech ke třidceti Lobk. 13ᵇ; – mnoho sě dievek k Vlastě obra, na šest set jich sě do Děvína sebra DalC. 8; (kříž) bieše… na patnácět nuoh vzdéli ML. 104ᵃ; vzdéli na patnádste loket Otc. 125ᵃ; na sto let stár Růž. 5; táž insule má na dva tisíce vsí Lobk. 27ᵇ; bylo nás viece než na dvě stě Lobk. 80ᵃ; – jěl jest jako snad desatery hony Pulk. 83ᵇ; ten (bor) bieše širok mil snad pěti Baw. 355 (178ᵃ); – mužuov okolo osmdesáti tisíc Lobk. 179ᵇ; poslal jest některé sto lidí svých t. 61ᵃ; – (bible stará), ješto jie bylo tři sta let a několik a dvadceti HusE. 3, 260.

Význam udání přibližného a spolu neurčitého jest ve spřežce několik(o)-nádcět, -nádct, -náct, -nást (=několiko na desěte, = deset a několik). Na př.: vezmi několikonádcet račic ChirB. 48ᵃ; několiknáct let

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).