Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<566567568569570571572573574>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[570]číslo strany tiskuten pohřeb skonán Vít. 56b; tu všickni bychu zbiti DalC. 73; vévoda i biskup od papeže bychu pohnáni Pulk. 46a; (rarskáči) mečem zbiti bychu t. 154b; tu bychu ctně přivítáni Trist. 238; – běch nesen atd.: orlice bě pověšena AlxV. 1247; orlicě bě povýšena, jež bě chytřě vymyšlena AlxH. 3, 8; (měsiec) vňužby krvú bě oblit t. 10, 22; cos mu bě na čele psáno AlxV. 899; jim bě věděti dáno t. 1285.

perf. byl jsem nesen atd. Na př.: a byl jsem bičován cělý den ŽWittb. 72, 14; (zlost) pohaněna byla jest t. 118, 163; mastmi drahými byl jest obalen HusE. 2, 244; kdož jest byl pohnán Drn. 31 (160); když z lidi vyhnáni jsú byli diáblově Vít. 98ᵃ; z toho jest nebylo dáno k záduší nic WintCírk. 512 (z r. 1564); jež ť jsú řečena byla Hrad. 65b; (knižetství, plur.) k manství přivedena mohú býti tak, jakož sú od starých kniežat byla připravena VšehK. 2ᵃ. – V osobách třetích vynechává se často sloveso finitní a je sg. 3. byl nesen, pl. 3. byli neseni atd.: kotvy byly metány AlxB. 1, 33; jenž byl vypověděn AlxBM. 2, 28; ten rod byl vešken zbit DalC. 73; těch časóv byl jeden člověk přiveden Pass. 313; opatstvie potvrzeno nebylo Hrad. 14ᵃ; jakž mu bylo řečeno Pass. 360; když peniezi dáni byli schovati jednej paniej t. 421 atd., byl nesen, byli neseni Us.; – jindy vynechává se part -lъ a je sg. 3. jest nesen, pl. 3. jsú neseni atd.: dievčie porozenie jest zvěstováno Ostr.; i zbuzen jest hospodin ŽKlem. 77,65; ty časy Jindřich Batelovský svůj konec vzal a potom jest spálen na prach Drn. 89 (103); od našich předkův jest odpovídáno t. 99 (149); i jědli sú i nasyceni sú přieliš ŽKlem. 77, 29; mnozí z země vypovídáni jsou a více se nevracovali Drn. 79 (63), mnohdy dosud tak v usu spis.; – a někdy konečně jest vynecháno i sloveso finitní i part. -lъ a jest tedy sg. 3. nesen, pl. neseni atd.: slovo do světa stvorenie v boství zchováno (zhowano), jež pro Evino z(h)rěšenie na svět posláno, pro drahé naše spasenie židóm prodáno… Ostr.; v tom boju řiedký zbaven AlxB. 4, 20 atd.

fut. budu nesen atd. Na př.: váma potupen nebudu Pass. 283; inhed budeš sťat t. 353; k svému zraku navrácen budeš t. 363; (krev) bude prolita Hrad. 76a; bude zvěstováno ŽWittb. 21, 32; od svaté viery odlúčena nebudeta Pass. 337; budem chváleni laudabimur t. 43, 9; budete vyhnáni do jiných vlastí Pass. 315; dovedeni budete do pekla ŽWittb. 30, 18; sledi tvoji nebudú poznáni t. 76, 20; budú chováni servabuntur t. 36, 28 atd., budu nesen atd. Us.

impt. budi nesen atd. Na př.: zapomenutí dána buď pravicě má detur ŽWittb. 136, 5; buď buoh pochválen Hrad. 23ᵃ; buďme přijěti od tebe Comest. 181b; vypuzeni buďte z bydl eiciantur ŽGloss. 108, 10 atd., buď nesen atd. Us.

kond. byl bych nesen atd. Na př.: abych nebyl pohaněn na věky ŽWittb. 30, 2; snad bych byl utěšen výše Hrad. 141ᵃ; by nebyl Hřěky

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).