Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<539540541542543544545546>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Příklady pro a): ač uzřieše zlodějě, běžieše s nim ŽWittb. 49, 18 si videbas…, currebas; (Dobeš) pojdieše do Jeruzalema Ol. Tob. 1, 6 cum irent omnes … hic solus … pergebat in Jerusalem, v bibli z roku 1857: chodíval; (kněz) kolikrát sě tam jíti pokusieše, tolikrát sě jemu vždy též přihodilo Pass. 341; když Mojžieš zdvihnieše rucě, tehdy ostáváše a přemáháše lid israhelský Alb. 59ᵇ; (Šimon čarodějník vypravoval o svých skutcích:) někda mě má máti posláše žat na pole; tu sem srpu kázal, aby sám bez mé prácě žal; a tak sě sianieše Pass. 293; když budieše hnojě potřěba, tu jej (učedlníka Jana) opal posláše na jedno miesto, aby tu hnojě skotského dobyl a přinesl OtcB. 54ᵃ; Daniel opat pravieše o svatém Arsení, že kdyžto pletieše košě z palmového listu, naliv vody v medenici, aby palmy mokly, a když sě voda zsmrdieše, nedadieše všie vyliti, ale k té smrduté jiné kázáše přiliti, aby vždy smrděla t. 60ᵃ; (mnich) jediné patnádst malin szobáše, když slunce zaniknieše Otc. 417ᵃ; (mnich) když s svých modlitev vstanieše, naleznieše položený chléb, jehož člověk ižádný nepřinosieše; a když toho pochvále boha přijmieše, mějieše dosti až do druhé neděle t. 128ᵇ; když jeho tresktáchu starší, nic nezapřieše, ale jmieše sě jich prositi a řka t. 185ᵃ; na všaký den přidieše k ňemu nemocných velmi mnoho, k nimžto ruku vyskyta z okénce a každému na hlavu vložieše t. 139ᵃ; třikrát udeři na stany král uherský a tolikrát jej pobi král český; dřéve než Němci dospějiechu, až jě (t. Uhry) Čechové potepiechu DalC. 51; Polené nemnoho ciesaře tbáchu, ale Čech sě velmi báchu; neb ciesař s svými k hradóm nejdieše, kněz český, kdež přistúpieše, tu každé tvrzě dobudieše DalJ. 57; (Soběslav) kteréhož Němcě uzřieše, k sobě přivésti kázáše a nos jemu uřězáše DalC. 67; kto jemu (Soběslavovi) německých nosóv ščít přinesieše, tomu sto hřiven dadieše t. 67; hradi velmi vysocí stojiechu a u malých časiech Čechy jich dobudiechu DalJ. 89; vdovy se dcerami přěd ním klekáchu; on to vida pryč pójdieše, pánu některému súd rukú poručieše DalC. 95; to královi českému (Václavovi II.) škodno bieše, že v svéj radě Němce jmějieše: což sě s nimi uradieše, to Albrecht ihned vzvědieše t. 96; (Alexander) kam sě koli obrátieše, tu na všě strany vidieše … AlxV. 685; (písař a biskup) zečtiešta peniezě, ješto nalezniešta numerabant, quae inveniebantur Ol. 4. Reg. 12, 10; když vzdvižena bv škříně, řeknieše Mojžieš … a když pak složena bieše škříně, řknieše t. Num. 10, 35–36; kdvžkoli duch zlý nadlapieše Saula, David vzhudieše t. 1. Reg. 16, 23; když sě ona ulyznieše, on sě zasmějieše, a když sě ona pošmúřieše na ň, lísáše o niej t. 3. Esd. 4, 31; pakli kdy oblak od stanu odstúpieše, brachu sě synové israhelští v svých zástupiech; pakli visieše svrchu, ostaniechu na témž miestě t. Ex. 40, 34–35; (sv. Petr) když sě jest rozpomanul na milý přiebytek s Ježíšem, vzplakáše Pass. 286; kterýž nemocný najprvé sě

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 5 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).