Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<474849505152535455>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

jdi, prodaj všecko, což máš, a daj chudým a poď po mně HusE. 2, 17; a ihned plvali sú v tvář jeho a zášijky mu dávali a palmami v tvář bili a řekli sú tamt. 1, 393; peniez dávám, boha hněvám, hřiechem sě plním, vláhu dobrú života tratím, život krátím, učenie i s rozumem tratím tamt. 1, 202; –

uč sě neb sě modl, uč jiné, nebo čti, nebo dělaj tamt. 1, 105 (= spojení veskrze odporovací); –

pane, milostiv buď synu mému, nebť náměsiečný jest a trpí zle tamt. 1, 125 (= spojení veskrze příčinné); cierkev svatá obé to (boj a rozkoš do sebe má, neb jest zřiezena jako zástup vojenský, neb se nevěrným kacieřóm protiví a diábly svým svatým životem pudí tamt. 3, 86.

Poměr rozdílný. Na př.: starej se o sebe (A), starej se o přítele (B), ale nejvíce se starej o nepřítele (C) (mezi A a B je poměr slučovací, C pak jest k oběma v poměru odporovacím; vzorec: A, B, ale C); – já sem štěpil (A), Apollo smáčel (B), ale bóh jest přispořenie dal (C), HusE. 2, 232 (vzorec A, B, ale C; – duše, máš mnohé věci položeny na mnohá léta (A); odpočívaj (B), jez (C), pí (D), hoduj (E) tamt. 2, 300 (mezi B, C, C a E jest poměr slučovací, k A pak jsou v poměru výsledném; vzorec: A, proto B, C, D, E); – semene mnoho vržeš v zemi (A) a maličko nažneš (B), neb kobylky všecko slepcÍ (C) tamt. 1, 56 (mezi A a B jest poměr slučovací, C pak jest k oběma v poměru příčinném; vzorec: A a B, neboť C; – ten k úřadu biskupstvie byl zvolen (A), avšak dveřmi nevšel (B), neb jest zloděj byl (C) tamt. 1, 211 (mezi A a B jest poměr odporovací, C pak jest k B v poměru příčinném; vzorec: A, ale B, neboť C).

Věta stažená.

1. Věty, které mají některý člen stejný nebo i několik členů stejných a které by se mohly spojiti v souvětí souřadné, mohou se také spojití tak, že to, co je stejného, položí se jako část společná jen jednou. Tím stává se z vět dvou neb několika věta jen jedna, a ta slove stažená.

Na př. věty „bohatství plodí závist“ a „chudoba plodí nenávist“ mají stejný holý přísudek „plodí“; mohou se spojiti v souvětí souřadné „bohatství plodí závist a chudoba plodí nenávist“; a mohou se proměniti ve větu staženou: „bohatství plodí závist, chudoba nenávist“.

Věty „ranní setí často zmýlí“ a „pozdní setí vždycky zmýlí“ mají stejný holý podmět „setí“ a holý přísudek „zmýlí“, mohou se spojiti v souvětí souřadné a dále ve větu staženou: „ranní setí často zmýlí, a pozdní vždycky“ (ČMudr. 135). Atd.

Tímto výkladem – dochovaným z doby starší – není však řečeno, že by každá věta stažená vznikala z příslušných nestažených; věty ty

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).