Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<208209210211212213214215216>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

ŠtítVyš. 88ᵃ; nemeškal odporu svého, což by mohl najspieše k miestu přivésti VšehK. 229ᵇ; žaloby což najkratčie muožeš užívaj t. 30ᵃ.

Adjektiva (a adverbia) složená s ne- stupňují se způsobem obyčejným, když jsou významu opakokladného: nesčastný nesčěstnější najnesčěstnější, nč. nešťastný – nešťastnější – nejnešťastnější; na př.: Jakub měl dvě ženě, nekrašší s očima potuchlýma a druhú krásnú Štít. uč. 69ᵇ (nekrásný, opakokladem = šeředný); (panenstvie) čím bude viece zprzňeno, tiem jest bohu nevzácnějše t. 44ᵇ(nevzácný, opakokladem = odporný, mrzký); čím bude nečišti (neċiſti), tiem bude méňe vzácna ŠtítOp. 334ᵇ; jich těla budú nelepejše (sic) Kruml. 93ᵇ (nelepý = šeředný); skrze to budete nedostatečnějše ŠtítMus. 229ᵇ; odtud jest zlost najnesnazši (nayneſnażſſy) vyhnati ŠtítOp. 311ᵃ (nesnadný = těžký); novin nesnadšiech Kat. 80; nesnadnějšie svády t.; což by nesnadšieho Pass. 405; tiem nesnazšie Hug. 116; toho hřiechu najnesnáze se lidé kají Štít. uč. 54ᵇ; cizozemci najneznámějšiemu VšehK. 206ᵃ; mezi jinými hřiechy vražda jest najnepřirozenější HusE. 1, 156; nebezpečný – nebezpečnější, nejnebezpečnější, nevěrný – nevěrnější, nejnevěrnější Us.

Zvláště snadné je obyčejné stupňování těch adjektiv záporných, která vedle sebe kladných nemají anebo když jejich tvarů kladných zřídka se užívá; na př. nestydatý (nikdy kladné: stydatý) – nestydatější nejnestydatější, neduživý (nikdy: duživý) atp.

Kde tvar záporný není významu opakokladného, tu vyjadřují se stupně opisováním; na př. neveliký méně veliký nejméně veliký (poněvadž neveliký není = malý).

Mnohdy může při témž adjektivu býti pojetí rozdílné, na př. nedůstojný, nemilý; beru-li zde zápor za opakokladný, tedy je kompt. nedůstojnější, nemilejší, a superlativ nejnedůstojnější, nejnemilejší; beru-li však zápor za pouhý a bez opakokladu, tedy je kompt. méně důstojný, méně milý, superl. nejméně důstojný, nejméně milý.

Adjektiva složená mívají zpravidla výrazy opsané, na př. krátkozraký, sněhobílý, bělovlasý, černooký a j.

Participia jsou komparace schopna podle rozdílného významu měrou nestejnou; čím více blíží se významem svým k adjektivům, tím jejich schopnost komparace je větší. Stupně vyjadřují se dílem kmenoslovně, dílem opisem. Na př.:

abychom byli dokonalejše Modl. 31ᵃ; čím bude zprznilejši, tiem bude méňe vzácna ŠtípOp. 314ᵇ; rozkvetlejší a více rozkvetlý Us.;

bývá ť u příkladiech cos buď držimějše Štít. uč. 149ᵇ; aby to v paměti bylo držimějie Štít. ř. 218ᵃ;

mój sluha učenějí je Kat. 46; svatý Jan povýšenějí jest než proroci Pass. 277; i jeden tak svrchovaný by svrchovanějí nemohl býti Štít. ř. 59ᵇ;

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).