Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<749750751752753754755756757>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[753]číslo strany tiskuMasop. = Sedlský masopust, komedie studentská, tišt. 1588; nový otisk v Pam. 3, 109–159.

Mast. = Mastičkář, zl. div. hry v ČMus., z pol. XIV.

Mat. = evang. Matoušovo s homiliemi, z 2. pol. XIV.

MC. = Majestas Carolina, z poč. XV.

Mikl. IV. = Miklosich, Vergleich. Grammatik der slav. Sprachen IV. Syntax.

Mill. = český překlad Millionu, XV st., vyd. J. Prášek 1902 (v ČAkad).

Mitr. Příhody (Rozum) =Mitrovicovv Příhody, vyd. Rozum v Staroč.bibl

ML. = modlitby a legendy, rkp. kn. univ. Pr., skl. XIV.

Modl. – Modlitby, rkp. knih.un. Pr.. XIV; –ModlPetr. = RDubr., v. t.

MrštTolst. = Vojna a mír od L. Tolstého, přel. V. Mrštík, v Pr. 1888–1890.

MudrC. = Reči z hlubokých mudrců, rkp. knih. un. Pr., z r. 1509.

Mus. = bible Musejní (kusá), v ČMus., z r. 1429.

nč. = novočeský, nová čeština.

Nehr. altp. Sprachdenkm. = W. Nehring, Altpolnische Sprachdenkmäler 1886.

Neruda Ciz. = J. Neruda, Obrazy z ciziny 1872.

Nikod. = Ctenie Nikodemovo z r. 1442.

Nitsch = Daniel Nitseh, Berla Královská atd. (kázání), v Pr. 1709 (2 díly).

Nom. = Nomenelator lat.-bohem., z doby ok. r. 1400.

NRada = Nová Rada pana Smila Flašky z Pardubic, složená 1394 nebo 1395, dochována v opiscích XV st., mé vyd. v Pam. 1, 1876.

Nudož. = Nudožerský, Gramm. bohem. 1603.

ODub. = Ondřeje z Dubě Výklad na právo země české, ze 3. desít. XV.

Offic. tab. = Officium circa tabulas terrae, XV stol. (?). Ot. v Jirečk. Codex iuris bohem. II. 2, 257–283.

Ol. = bible Olomúcká, z r. 1417.

OpMus. = rkp. Opatovicko-Musejní, z 1. pol. XV.

Orl. = Orlojík, v rkp. kn. un. Pr. z r. 1469 (se známkami nář. východ. a vlivu pols.).

Ostr. = píseň Ostrovská »Slovo do světa stvoŕenie«, z 2. pol. XIII.

Otc. n. OtcA. = životy Otcův, XV; – OtcB. = téhož textu rukopis jiný, vyd. Smetánka 1909 v ČAkad.

Pal. = Fr. Palacký, Dějiny národu čes. v Čechách a na Moravě; – PalZáp. = téhož »Korespondence a zápisky«, vyd. Nováček.

Pam. = Památky staré liter. čes.: 1. Nová Rada 1876 atd.

PaprOb. = Bart. Paprockého Obora, v Pr. 1602.

Pass. = Passionál, rkp. ČMus., strana 1. nově připsána v XV, části ostatní z různých dob XIV; – PassDrk. – passionálu zlomek Drko[754]číslo strany tiskulenský,

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).