Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<555657585960616263>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

prvé jest buoh…, než-li tvá duše jest tamt. 1, 5; pustí na tě pán hlad…, doňavadž nepotře tebe tamt. 1, 55; raň tě pán biedú..., poňadž nezhyneš tamt. 1, 55.

1. Příslovečná věta způsobu a míry jest věta vedlejší, která vyslovuje určení způsobu a míry své věty řídící.

Způsob a míra vyslovují se ve větě příslovečné:

dílem přirovnáním, t. j. praví se, že způsob nebo míra jest takový, jako..., nebo tak, jako..., nebo jiný, než..., nebo větší, rozdílné atd. tím, čím..., atp.; věty tohoto způsobu jsou věty přirovnávací (komparativní); na př.: každý pták tak zpívá, jak inum nos narostl; otázka: jak zpívá každý pták? (= otázka na způsob); odpověď: jak mu nos narostl! (= příslovečná věta způsobová);

dílem pak udává se způsob a míra ve větě příslovečné tím, že se vyslovuje jejich účinek, t. j. praví se, že způsob nebo míra jsou takové, že…, nebo takové, že až…, nebo takové, aby..., nebo tak, že…, nebo tak, aby…, atp.; věty tohoto způsobu jsou věty účinkové (n. výsledkové, konsekutivni; věty tyto lišiti jest od souřadných souvětí výsledných, o nichž v. § 78); na př.: tak jsem seslábl nemocí, že jsem choditi nemohl; otázka: jak (jak velice) jsem seslábl? (= otázka na míru); odpověď: že jsem choditi nemohl! (= příslovečná věta míry).

2. Příklady vět příslovečných přirovnávacích: jak kdo sobě ustele, tak si lehne ČMudr. 160; jak kdo měří, tak se mu odměřuje tamt. 19; jak vítr duje, tak plachty obracejí tamt. 154; čím větší šelma, tím větší štěstí tamt. 153; čím více statku máme, tím více ho žádáme tamt. 51; to já pamatuji, jako by dnes bylo Us.; veřejné slyšení Husovi slíbené bylo od koncilia jinak míněno, než bylo jeho přánÍ TomP. 3, 574; –

jakož vinnice obklíčena jest plotem, tak duše tělem HusE. 3, 15; nenie tak veliká radost vysoku pobyti, kterak veliká jest žalost s vysoka upadnÚti tamt. 2, 221; kolik bude mieti (člověk) dobrých skutkuov, tolik jako drahých kamenuov bude mieti v své koruně ŠtítV. 24; jelikož kto má kterú věc milovati, s tolik má k tomu protivného nenáviděti tamt. 208; směj což móžeš chvály vzdáti, nestačíš jeho vychváliti tamt. 317; šafran zimnici krotí; tak pravá láska žádosti tělesné uhašuje HusE. 3,54 (= jako šafran...); čím viece zlého učinie (zlí), a huoře jim ŠtítV. 121; lepí jest jeden pták v ruce než dva letiec tamt. 261; lépe jest níže státi než s vysoka padnúti tamt. 223; radějše jdem na pole, než bychme sě modlili v kostele; radějše jdem k tanci, než na hřiechy k pláči HusE. 1, 128; co móž býti bludnějše, než když stvořenie repce proti stvořiteli tamt. 3, 226.

3. Příklady vět příslovečných účinkových: tak jsem seslábl nemocí, že jsem choditi nemohl Us.; ulekl se, oněměl Us.; chval tak, abys

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 17 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).