Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<203204205206207208209210211>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

víc jich tam bylo Mikl. IV, ; bylo nás něco více přes dvě stě Kott I, 732 (bez dokladu!); vazba zřídka se vyskytující; –

genitivem s předl. kromě: jsem lepí kromě tebe. Na př.: nic kromě ňeho (Krista) nenie mnieno mrzčejšieho Kruml. 313ᵇ; –

genitivem s předl. z, ze: jsem lepí z jiných. Na př.: to mi viec z jiného v divy (t. jest) Hrad. 33ᵃ; Hron tu byl v radě ze všěch múdřější nazván DalC. 88; sv. Jakub z jiných jest věcí mnohem ApD. d; aby zdáli se z jiných počestnějše Štít. ř. 67ᵃ; (židé) mají sě za ctnějšie z jiných BrigF. 75ᵇ; –

dativem s předl. proti: jsem lepí proti tobě. Na př.: mluvie tak mistři umní, že jakž … pochodně p(roti sv)ieci svú světlost vie(ce vy)dává, takéž… AlxH. 12, 14; že (Darius) nedbal i jedněch vojen, tiem proti mu (Alexandrovi) bieše mdlejí AlxV. 953; menšie sú všěcky rozkoši i sladkosti (světské) proti onéj rozkoši (t. nebeské), nežli jest jedinká krópička vody proti všemu moři Alb. 80ᵇ; proti těm, kteří kázání po straně stíhali, horší ti byli, kteří v kostele uši si zacpávali WintCírk. 934 (Wintrovo); –

lokálem s předl. po: jsem lepí po tobě. Na př.: (Aristoteles) jmiejieše (věnec břečťanový) na znamenie, že po něm věcšieho nenie AlxV. 354; kto mě viec ukojí po tobě, mój milý synu Modl. 57ᵃ(příklad nejistý, poněvadž viec může býti vzato také ve významu amplius); –

instrumentálem s předl. mezi: jsem lepí mezi vámi. Na př.: ty Betleme, země židovská, nikoli menšie si mezi kniežaty židovskými EvVíd. Mat. 2, 6 nequaquam minima es in principibus Juda Vulg.; toho žena bieše velmi šlechetna mezi svými a ješťe mezi křesťany šlechetnějšie OtcB. 157ᵃ; ač kto mezi nimi múdřejší bieše t. 2ᵃ; pohnanému mezi všemi zmatky větčí se horší zmatek státi nemuože VšehK. 288ᵇ; Věčší sv. Jakub… z jiných jest věcí mnohem, pirvé, ž’ dřéve pozván bohem mezi všěmi učenníky ApD. d.

Všecky výrazy tyto mají ten význam společný, že se jimi vynáší A nad B; tedy typus elativní. –

c) Předmět (B), nad nějž předmět jiný (A) v komparaci vyniká, připojuje se k tomuto spojkou než, nežli: jsem lepí než ty, nežli ty. Na př.: lepí mohutý sedlák než vládyka chudý Štít. uč. 97ᵃ; lepí jeden pták v ruce než dva letiec ŠtítV. 261; jeden stav duostojnějí jest nežli druhý Štít. uč. 97ᵃ; (lhář) jest hoří než i žádný zloděj Alb. 23ᵃ; jest lepše poslušenstvie než která obět Štít. ř. 71ᵇ, 120ᵇ; nejezď dále nežli míle NRada 985 atd.

Spojka než, nežli jest záporné slovce ne s enklit. -že, -li, tedy ne-že, ne-že-li, a pravilo se tedy při významu původním: »já jsem lepí, ne ty«.

Tomu nasvědčují stč. doklady s než(li) – (a)ni: ti budú lepší a šťastnější nežli my ani naši předší OtcA. 284ᵃ; ti budú lepší i šťastnější nežli

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).