Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<202203204205206207208209210>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

otъ tebe fortior te (Bell. Troj.) Mikl. IV, 553; dále novořecké αύτóς εἶναi πλoυσιώτερος άπὸ τὸν άδελφóν (než bratr) Ziemer 1. c. 96; v latině pozdější: quod dei filius non sit minor a patre t. 104 a 105; atd. Vazba tato je pozdější a vzniká z předešlé. Z genitivu prostého vytrácí se totiž časem význam jeho odlukový; komparace však žádá, aby význam tento tu byl; přidává se tedy předložka ot, od, pro obnovení a sesílení významu odlukového.

V obojích těchto vazbách, jsem lepí tebe i jsem lepí ot tebe, vyjadřuje se tedy stupeň komparativní odlukou (předmětu A od B); jest to komparativu typus zvláštní, rozdílný od následujících, a to podle charakteristické známky své typus separativní.

Poznam. Ve ŠtítV. 92 čte se: někto, uzře chuzšieho a snad urozenějšieho od svých předkóv, ano jej poctie podlé jeho urozenie, bude jím smiech pobíjeti… Bartoš, Skladba 1886, 50 klade tento doklad sem. Neprávem: jeť zde »urozený od předkóv«.

V ŽWittb. 8, 6 čte se: pomenšil si jeho málem méně ot andělóv paulominus ab angelis. Překlad doslovný.

b) Pády předložkovými jinými (mimo gen.-abl.); totiž:

akkusativem s předložkou nad: jsem lepí nad tebe: Na př.: práva žádnějšie nad zlato i slazšie nad med super aurum super mel ŽWittb. 18, 11; (člověk) sám sa nade vše zlato draží AlxV. 627; (bóh) věcí jest nade všecku chválu Štít. uč. 104ᵇ; ež sem radost marnú nestyděl sě dráže vážiti nad čest věčnú Štít. ř. 218ᵇ; buoh jest dobré, nadeňž lepšie pomyšleno nemóž býti HusE. 1, 12; to. ješto f jest nad tě dálejše Kruml. 311ᵇ; Kristus jest byl přeušlechtilejší nade vše panny t. 329ᵇ; tam budeš bohatějí a mocnějí na Kressa (nad Kroesa) t. 97ᵃ; domnívajíce se lepší býti nad své bližnie ChelčP. 185ᵃ; což výš nad kopu platil zlatý VšehK. 149ᵇ; nad jiné maudřejší Vel. Jg.; horší jsau nad jiné Br. Jg.; sladší nad med Kom. Jg.; není služebník větší nad pána svého Bible 1857, Jan 13, 16, Vulg. maior domino suo; srov. pol. słodziejsza nad miod, mrus. nad mene virňijša Mikl. IV, 423 sl.; –

akkusativem s předložkou mimo: jsem lepí mimo tě. Na př.: jenž (Kristus) jest nad vší věcí pánem, mymonez (m. mimo ňž) mocnějšieho nenie Kat. v. 2390; vlas prožlufalý a mimo jiné tenší solitoque subtilior Ol. Lev. 13, 30; mimo pět dní déle živ býti nemóžeš Pass. 391; abychom jedny větší žádostí milovali mimo druhé Štít. uč. 26ᵃ; srov. sln. če ima kaj lêpšiga mimo mene etwas schöneres als ich Mikl. IV, 413, brat je večji mem mene t. 544: –

akkusativem s předl. přěs: jsem lepí přěs tě. Na př.: mezi rokoma přěs šest neděl rok nemine jedniem dnem viece Rožmb. 83; přes ten počet

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).