Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<236237238239240241240243244>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[240]číslo strany tiskuc) připojeným v tenť, na př.: tať jsou knížata pošla z Elifasa Br. Gen. 36, 16; toť jest ten Mojžíš a Aron t. Ex. 6, 27;

d) přívěsky jinými v příkladech: ten-hle a z toho dále tenle, tendle Us.; ten-hle-ten, ti-hle-ti atp.: na tomhletom střepu (t. klavíru) Hostinský, Smetana (1901), 308; ten-te, tá-te, to-te, ty-te BartD. 1, 24 (zlin.); tentom, ten-tok, ten-len, ten-lek, ten-tu-k, ten-tu-tok, tem-tum, ten-tuhlečke, ten-tumhléčke BartD. 2, 217 a 193 (han.):

e) přívěsky tam-, -tam a hen- v tam-ten, ten-tam, hen-ten ve významu »onen«; na př. tamten, tentam Us. ob.: toť tá zahrada je lepší než hen tá BartD. 2, 316 (vých-mor.): henten Btch. 378.

Zájmeno ten sesiluje se také enklitickým -ž(e) v ten-že; na př.: (Alexander) sě potka s jedniem pohanem, … tenž pak pohan potka krále AlxB. 2, 37; byl tu jeden zemenín…, tenž člověk … přitřě sě k královu vozu AlxBM. 2, 31; v tomž tvrda jest má náděje, což jest mluvil, že mi sě zděje AlxV. 911; sen zastřělen, onen zboden v tomž střielení hi v téj sěči AlxB. 2, 4; v tomž hněvě AlxBM. 4, 33; tohož veselé dotud by AlxB. 5, 38; tohož věz, žʼ nikakž nezbudeš AlxBM. 3, 6; v téjž rozkoši, v téjž ozrači Alexander mysl omrači AlxB. 7, 22; (Alexander) pro těchž zámyslóv noviny … vzmluvi t. 8, 10; těchže pánův Pal. 5, 2, 72; těchže ředitelův t. 5, 1, 110; pod těmiže nebesy t. 5, 1, 182.

Vedle ten, ta, to atd. jsou také tvary , , atd., obyčejně s enklitickým -že, n. -ž-ť. V textech starých je jich jen málo příkladů bezpečných, ale rozmáhají se během času. A když byly tvary dvoje pospolu, vyvinul se i rozdíl u významu: ten jest = ille, později hic, a naproti tomu tý(že) = idem. Časem přibývá ještě ten-týž, rovněž s významem identity. Na př.:

veď týžť jest buoh jako i dřéve Štít. uč. 88ᵃ; pak-li by dva neb třie túž radost měli t. 158ᵃ; ta muka (v čistci) jest táž muka jakož i u pekle t. 156ᵃ; vrátím se tohotéhož času hoc eodem tempore Kladr. Gen. 18, 14; Bůh nemstí dvakrát tohotéhož Brikc. Jg.: na tentýž způsob Br. 2. Esd. 6, 5; kterého dne obraceti budete snopek ten, téhož zabiete beránka Br. Lev. 23, 22; tentýž svět ChelčP. 190ᵃ; manželka zase vzdala jest ten tejž duom k tomu … KolČČ. 386ᵇ (1565); já jsem téže učinila Hrad. 105ᵃ; král řěčský náprvé vzváza a všem svým téže rozkáza AlxV. 1409; též vám slušie učiniti (= totéž) DalC. 10: upadl sám v též osidlo AlxH. 7, 21; aby (pastýř) též přihnal ovce, jež v stádo vyhnal AlxV. 1114; tejmž dětem HrubLobk. 68ᵇ; tejmiž smluvami KolČČ. 65ᵇ (1545) atp. Srovn. III, 1. § 382–384.

Vyskýtá se také sesílení připojeným -že-ž-ť: téžežť jest tuto ŠtítBud. 43ᵇ.

Neutrum k týž je též, ale skleslo v adverbium = etiam; na př.: pak-li jedna obec dvú obcí pohánie, nemá dáno býti než od každé obce

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).