Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.

[Generovaný obsah]

UrbChotC. = urbář kláštera Chotěšovského z l. 1493–1524, v archivu kníž. Thurn-Taxisů v Řezně.

Us. = usus; – Us. nč. = usus novočes.; – Us. ob. = usus obecný.

v. při odkazech = viz; – jinde = vedle, někdy = verš.

Vamb. = listiny v mést. archivu Vamberském, XVII stol.

VelKal. = Veleslavín, Kalendář historický v Pr. 1578.

VesA. = Fabian Veselý (Wessely), Quadragesimale (kázání postní, čes.), 1723.

Vít. = rkp. Svatovítský, z l. 1380–1400, vyd. Patera 1886; – Vít. var. = varianty k textu tomu, vzaté z jiných rkpů XIV a XV.

VJP. – Václav a jednota panská, listiny z l. 1394–1401 (ArchČ. I, 52–67).

Vocab. = Vokabulář v rkp. kn. un. Pr., z l. 1394–1398; – VocabMus. = Vocabula lat.-bohem., v ČMus.

Voln. = Jiří Volný († 1745), Písně kratochvilné, vyd. Č. Zíbrt 1894.

Vrchlic.BarK. = J. Vrchlický, Bar Kochba 1897.

Výb. = Výbor z literatury čes., I. 1845, II. 1868.

Wart. list. = listina Jana z Wartenberka z r. 1380.

WintCírk. = Zikm. Winter, Život církevní v Čechách XV a XVI stol.; – WintObr. = jeho Kulturní obraz českých měst XV a XVI st.

Zámrsk. = Postilla ewangelitſka etc. Martina Philadelphia, kazatele v Opavě; tišt. 1592.

Z. n. Zikm. za zkratkem pramene = doklad Zikmundův v jeho Skladbě 1863.

ZápMeziř. = Zápisy Vel. Meziříčí z l. 1417–1577, z rozpr. J. Mašina v progr. z reál. ve Vel. Meziříčí 1899–1900.

Zíbrt Listy = Č. Zíbrt, Listy z českých dějin kulturních, 1891.

ZM. = zápisy knížat Münslerberských z l. 1454–1489, otišť. v ArchČ. I, 297 sl.

Zrc. nebo ZrcA. a ZrcB. = Zrcadlo člověčieho spasenie, zlomky ze 3. čtvrti XIV.

Ž. = žaltář; – a to ŽBrn. – žalt. Brněnský, z 1. pol. XIV; – ŽGloss. = žalt. glossovaný, ze skl. XIII, v ČMus.; – ŽGlossKlem. = žalt. glossovaný Klementinský, v knih. univ. Pr., lat., s meziřádkovými glossami čes.,z 1. pol. XV; – ŽKlem. = žalt. Klementinský, z 1. pol. XIV; – ŽMus. = žalt. zlomek Musejní, ze skl. XIII nebo poč. XIV; – ŽPas. = žalt. zlomek Pasovský, z 2. pol. XIV; – ŽPod. – žalt. Poděbradský, rkp. z r. 1396; – ŽWittb. = žalt. Wittenberský, asi z 2. třetiny XIV.

ŽerKat. = Listy pam’ Kateřiny z Žerolína, díl I. dopisy z l. 1631 a 1633, vyd. Fr. Dvorský 1894.

Žer. záp. = Karel z Žerotína, Zápisy o soudě panském, vyd. V Brandl 1866.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).