Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.

[Generovaný obsah]

Vysvětlení zkratkův.

Obecné připomenutí o zkratcích, pramenech a dokladech, vytištěné v díle I. str. 660, platí také pro díl tento.

Zkratkem I. nebo Hist. Ml. I s připojenou stránkou rozumí se první díl Historické Mluvnice; zkratkem III, 1 nebo Hist. ML III, 1 díl její třetí, odděl. první; zkratkou III, 2² nebo Hist. Ml. III. 2² díl její třetí, odděl, druhé ve vydání 2. (z r. 1909); zkratkem Slovn. I. díl první Slovnika staročeského a zkratkem Slovn. II. jeho dosud vyšlá ċást dílu druhého.

Zkratky ostatní jsou vysvětleny skoro všecky ve jmenovaných dílech Hist. Mluvn. a ve Slovn. I. Ty z nich. kterými se udávají prameny, mají tam svá vysvětlení náležitá a dostatečně zevrubná; zde opakuje se z toho většinou jen výtah, v němž se smysl zkratku a při textech také stáři těchto udává; pro zprávy zevrubnější nahlížej čtenář do vysvětleni při svazcích předešlých a při Slovn. I.

Číslice římská při textech starých znamená století.

A.Boh. = české přípisky v zápisníku Alberta Bohéma, rkp. knihovny Mnichovské z pol. XIII st., otišt. v ČČMus. 1879, 581 sl.

Adam = život Adamův, rkp. ČMus. z 1. pol. st. XV.

AdmontB. – dva kusy české v rkp. kláštera Admontského, XIV stol.

Alb. n. AlbA. = Ráj dušě, z lat. Alberta Velikého; text český v rkp. univ. Pr. (XVII. A. 19), z r. 1383; – jiné dva varianty téhož textu jsou AlbB. ze st. XV, AlbC. ze stol. XIV.

Alch Ant. – Alchimie Antonia z Florencie, z r. 1457 (se známkami nář. moravsk.).

Alx. = Alexandreida; – a to AlxB. = zlomek její Budějovický, XIV st., – AlxBM. – zl. Budějovický, nyní Musejní, XÍV, – AlxH. – zl. Jindřichohradecký, z doby ok. r. 1300, – AlxM. = zl. Musejní, XIV, – AlxV. = zl. Svatovítský, poč. XV.

Alxp. = povídka pros. o Alexandrovi, tišt. 1513.

Ans. = Anselmus; – a to AnsMus. = zlomek Musejní, XIV; – AnsOp. = zl. Opatovické, 3. čtvrt XIV; – AnsW. – zl. Wiesenberské, 2. čtvrt XIV.

ApatFr. = sbírka rozprav lékař., rkp. univ. Pr. (XVII. D. 10), z doby ok. r. 1500.

Apoll. = Apollonius, z doby mezi r. 1459 a 1463.

ApD. = Dobrovského zlomek legendy o apoštolích. – ApŠ. = zl. Šafaříkův.

ArchČ. = Archiv Český.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 4 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).