Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<297298299300301302303304305>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Kmen -(ē)jьs je v sg. nom. masc. psl. bogatêjь, stsl. bogatéj. K chud- byl by tvar stejný psl. chudjь, stsl. chuždь; za to je však stsl. chuždьj, chuždij z chudjьjь atd., t. j. novotvar, ve kterém k žádanému chuždь analogie připojila -jь. Stejný novotvar je také stč. chuzí. V stč. pak nejen komparativy kratší, jako v stsl. nýbrž také komparativy delší stejným způsobem se obměnily, místo žádaného sg. nom. masc. bohatěj z bogatêjь jest bohatějí. – Kmen -(ējьs býval dále také v plur. nom., který tedy by měl býti *bogatêjьse, *chudjьse atd.; ale jiné pády tvořily se z kmene rozšířeného příponou další -jo (z -i̭o), byl tedy pro ně kmen -(ē)jьs-jo- = -(ê)jьšo, a podle toho jest pak i plur. nom. stsl. bogatêjše z -ějьše, chuždьše, stč. bohatějše, chuzše.

Femininum sg. mělo kmen -(ē)jьs rozšířený příponou další -i, -ja (z , -i̭ē). Přípona -i bývala v sg. nom. a ten tedy měl by býti -( ē)jьsi; ale jiné pády byly z kmene -(ē)jьs-ja- = -(ê)jša-, a podle toho jest i sg. nom. stsl. bogatêjši z -ějьši, chuždьši, stč. bohatějši, chuzši. –

Jiné tvary pádové, které jsou z km. -(ē)jьs, mají ještě příponu kmeno tvornou další -jo, -ja; na př. sg. nom. neutr. stč. bohatějše, chuzše (ve funkci doplňkové), sg. gen. masc. neutr. stsl. bogatêjša, chuždьša, stč. bohatějšě, chuzšě atd. jsou z km. -(ē)jьs-jo, sg. gen. fem. stsl. bogatêjšę, chuždьšę z km. -(ē)jьs-ja atd. –

Kmen -(ē)jes je v sg. nom. akk. neutr. psl. bogatêje, chudje, stsl. bogatêje, chužde. V stč. je tvar souhlasný jen při komparativech kratších, chúze (adverb.); při delších vyvinul se novotvar stejný jako v sing. nom. masc., na př. neutr. bohatějie (adverb.) vedle masc. bohatějí. –

Srov. §§ 7 a násl.

V stč. – do XIV a dílem i do XV stol. – bylo komparativních tvarů jmenných ještě dosti mnoho; do nč. dochovaly se jen některé a to jen ve výrazích adverbialních. O tom a doklady toho viz v mé rozpravě Nominale Formen des altböhm. Comparativs (1880, v Sitzungsberichte der kais. Akad. d. Wiss. XCV), v rozpravě K. Novákově o jmenných tvarech adjektivních u Husa (v programu akad. gymn. v Praze 1894) a v § násl. V dokladech je třeba kontextu takového, aby bylo zjevno, že příslušné komparativy jsou v doplňku, po případě ve výrazích zpodstatnělých a adverbialních, a tedy ve střídě s tvary rovněž jmennými v positivu, a že tedy komparativy ve rčeních: jsem bohatějí masc., bohatějši fem., bohatějše neutr. atp. jsou rovněž tak tvaru jmenného, jako positivy ve rčeních stejných: jsem bohat, -a, -o atd., ve výrazích zpodstatnělých a adverbialních z-bližšě, k-lepšu, u-věcši, věcšem atp. rovněž tak jako ve výrazích z-blízka, k-dobru, ve mnohu, mnohem atd.

Sing. nom. masc. bohatějí proti stsl. bogatêj z -êjь; chuzí stsl. chuždij z -ьjь. Na př. bielegi než snieh budeš Pass. 469, každému

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 17 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).