Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<295296297298299300301302303>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

nalezl jě (apoštoly) ſpyecze Hod. 36ᵇ atp., a akk. du: (Maria) uzřě dva anděly ſediece Hrad. 31ᵇ atd., a býval výklad, že tu je -ce přehláskou ze staršího -ca a za stsl. -štę a -šta; výklad mylný, za bývalé -ca bylo by stč. -cě, srov. výklad podaný nahoře při sg. akk. a gen., v příkladech, jako jsou zde uvedeny, jsou part. -ce absolutiva.

b) Participia nes, nosiv, -ši, -še.

Participia tato jsou kmene -ъs. Slovesa s kmenem infinitivním souhláskovým mají -ъs, nes-ъs, slovesa pak s týmže kmenem samohláskovým mají -vъs, nosi-vъs; druhdy bývá mylnou analogií psáno -v- také při kmenech otevřených, na př. vedv místo ved.

Kmen -(v)ъs je v sg. nom. masc. neutr. nes, nosiv. Býval také v plur. nom., který tedy by měl zníti *nesъse, *nosivъse atd.; ale jiné pády masc. a neutr. tvořily se z kmene rozšířeného kmenotvornou příponou další -jo (z -i̭o), byl tedy pro ně kmen -(v)ъs-jo-, jehož -sj- se změnilo v -š-, a podle toho jest pak i pl. nom. -(v)ъše, č. -(v)še.

Femininum sg. mělo kmen -(v)ъs rozšířený příponou další -i, -ja (z , -i̭ē). Přípona -i bývala v sg. nom. a ten tedy měl by býti -(v)ъsi; ale jiné pády byly z kmene -(v)ъs-ja-, jehož -sj- se změnilo v -š-, a podle toho jest pak i sg. nom. -(v)ъši.

Srov. §§ 7 a 15.

Jiné výklady o tvarech těchto a doklady viz v §§ násl.

Sing. nom. masc. neutr. nes, nosiv, stsl. . Na př. masc.

buď ten zmyrtcy uſiw, ktož jest jie s právem zazluſiw AlxBM. 8, 42 a 43, bohatec leh i chtieše pospati Hrad. 141ᵇ, odwedw své mlazšie řekl jim (Ježíš) Štít. ř. 117ᵃ, kněz widiew jej (raněného) pominul jest ChelčP. 222ᵃ atd., v jazyku spisovnem dosud tak; – neutr.: to rzek dietě i zmisalo Pass. 360, slunce v svém západě poſſed připřělo sě bě u břěha AlxBM 7, 3, lkalo srdcem mnohé družě zbyw svého milého mužě AlxV. 806, biezaw dietě Ol. Num. 11, 27, ty věci vſlyſſew všecko množstvie svatých vece Nikod. 75ᵇ, kníže toto přišlo jest na mě židuow popudiw ChelčP. 149ᵇ; místo tohoto tvaru náležitého béře se později fem. -ši za neutrum: tak učí grammatikové počnouc od pol. XVI stol., na př. u Háj. Šim. (1547) str. 203–205 je neutr. povstavši, pozdvihši, u Nudož. (1603) woławſſi 56ᵃ, dawſſi 57ᵇ činiwſſi 59ᵃ atd., podobně u Drach. 85, 98 a j. (s rozdílem neoprávněným, prý fem. -ši a neutr. -ší), u Rosy 136, u Pelzla² 87, u Thama (1801 str. 100 fem. i neutr. -ši, 1811 str. 57 a 58 fem. -ši a neutr. -ší), Dobr. Lehrg.² 219 atd., a tak jest i v nč. usu spisovném.

Sing. fem. nom. nesši, nosivši, stsl. -ъši. Na př. takž ta chvíle biwſſi minu AlxB. 5, 10, ta noc bywſſi i otjide AlxBM. 5, 32, ona prziſkocziwſy

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).