Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<171819202122232425>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

sg. nom. cěl a gen. cělu; z kmene part. nesąt- jest pravidelný jenom sg. nom. stsl. nesy; atd. Tvary, kterých se kmenům těmto ve skloňování vlastním nedostává, bývají ze sklonění jiných, anebo z kmenův i sklonění jiných; na př. k ĭ-kmenovému nom. loket je gen. lokte ze sklonění souhláskového, k ŭ-kmenovému nom. cěl gen. cělu jest sg. lok. (adv.) cěle stsl. cêlê ze sklonění -o, k souhláskovému stsl. nom. nesy je sg. gen. nesąšta = psl. nesątja, t. j. genitiv utvořený z kmene rozšířeného nesąt-jo- a podle sklonění -jo, atd. Skloňování takové mělo by býti vykládáno po částech, tedy na př. gen. lokte při sklonění souhláskovém a nom. loket při skl. -ĭ, gen. cělu při sklonění a lok. (adv.) cěle při sklonění -o, nom. stsl. nesy při sklonění –t a gen. nesąšta při sklonění -jo atd.; ale tím roztrhaly by se věci jinak k sobě náležící a přehled byl by velice ztížen. Proto shrnujeme a spojujeme tvary jmen stejných, třeba že kmenů různých, ve sklonění společná, na př. tvary subst. loket atp. jsou shrnuty jako přídavek při sklonění -t, tvary part. nesa fem. nesúci atd. jsou sestaveny v sklonění společném při vzoru pěš, rovněž tak tvary part. nes fem. nesši, tvary kompt. chuzí fem. chuzši atd. Vedle toho pak jest na svých místech připomínáno, že na př. ke sklonění -t patří částečně participia km. nesąt- a tьrpęt-, a podobně ke skl. -s participia nesъs- atp. a komparativy chudjьs- atd.

Z toho pak ze všeho dává se následující rozvrh jmenného skloňování v češtině, a spolu přehled výkladů zde dále podávaných:

I. skloňování substantiv kmene -o, a to

A) mužských

1. tvrdých, vzor chlap, kmen chlapo-;

2. měkkých vzoru oráč, km. oračo- přehlas. orače-;

3. měkkých vzoru Juří, km. jurьjo- přehl. jurьje;

B) středních

1. tvrdých, vzor město, kmen mêsto-;

2. měkkých vzoru moře, km. moŕo- přehl. moŕe-;

3. měkkých vzoru znamenie, km. zьnamenьjo- přehl. -nьje; –

II. skloňování substantiv kmene -a, a to

1. tvrdých, vzor ryba, vládyka, km. ryba-, vladyka-;

2. měkkých vzoru dušě, panošě, km. duša-, panoša-;

3. měkkých vzoru paní, sudí, km. panьja-, sądьja-;

k I. a II: jmenné skloňování adjektiv kmene -o (masc., neutr.), -a (fem.), a to

1. tvrdých, vzor dobr, dobra, dobro, km. dobro-, dobra-;

2. měkkých vzoru pěš, pěšě, pěše, km. pêšo-, pêša-;

3. měkkých vzoru boží, božie, božie, km. božьjo-, -ьja;

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).