Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<429430431432433434435436437>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Část druhá.

Skloňování zájmenné.

Zájmena jsou rodová, která vyjadřují také grammatický rod, na př. ten masc., ta fem., to neutr., a bezrodá, která rodu grammatického nevyjadřují, na př. , jež jest stejné pro masc., fem. i neutr.

Bezrodá jsou zájmena osobní sing. nom. , ty atd. a zvratné se; rodová jsou všecka ostatní.

Skloňování zájmen liší se od jmenného a jest tedy skloňování zvláštní, zájmenné. Ale není to skloňování jednotné, nýbrž valnou většinou rozdílné, jiné totiž zájmen rodových a jiné zájmen bezrodých. Ve smyslu užším rozumí se skloňováním zajmenným obyčejné skloňování zájmen rodových.

To platí o češtině a slovanštině, a to platí o jazycích indoevropských vůbec.

A. Skloňování zájmen rodových*).

Zájmena rodová, která v češtině máme, jsou v §§ 381 a násl. uvedena a probrána všecka.

Jejich kmeny končí se veskrze samohláskou. A to skoro vesměs samohláskou -o pro masc. a neutr., -a pro fem., na př. to-, ta-; jenom čь- a sь- jsou kmeny –ĭ.

Kmeny -o, a, jako v skloňování jmenném, tak také zde třeba rozeznávati tvrdé, na př. to-, ta- at., a měkké, na př. jo-, ja-, nebo našo-, naša- atp.; měkké souhlásky kmenové způsobují jisté změny v následujících samohláskách, a z toho vyplývají pak mnohé rozdíly mezi tvary tvrdými a měkkými.

V některých pádech jeví se kmen jiný, než kterého žádáme. Zejména kmen tê-, na př. v stsl. pl. dat. tê-mъ vedle chlapo-mъ, mêsto-mъ

*) Srov. Brugmann, Grundriss II, 773 sl.; Leskien, Declination 108 sl.; Miklosich, Ursprung einiger Casus der pronom. Declin. (Sitzungsber vid. Akad. LXXVIII, 1874) 143 sl.; mou rozpravu Stčeské sklonění zájmenné (v Král. Č. spol. nauk 1885).

ryba-mъ

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 16 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).