Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<410411412413414415416417418>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

třikrát w tem dny Chir. 273ᵇ, aby tu summu w temzdni položili KolA. 1512, w tymdni KolČČ. 77ᵃ (1547), nejednou v témdni Br. Jg., po týmdni ŽerKat. 251, v tým dni t. 40, v témdni Us. spis.; – b) tý-dni atd.: v tejdnu Us. ob., tédňu chrom. 275; c) tého-dni atd. Br. Lev. 23, 10, v téhodni t. Dan. 9, 27 a Vel. Jg., v týhodni Kom. Jg., w tehodnu KolEE. 35lᵇ (1030), v jednom týhodni Beck. 1, 123;

sg. instr. a) tým-dnem: ktož by mienil druhu uškoditi (t. válkou), tymdnem napřěd druhému má odpovědět ListJHrad. 1388, (strana válečná) má týmdnem napřěd dáti věděti t.; – b) tý-dnem Us., ob. před tejdnem atd., tédněm chrom. 275;

dual nemá dokladů;

pl. nom. a) tí-dnie atd. je na pohled v dokladech: kdyby nebyli ty dnije ukráceni Štít. ř. 69ᵇ, aby nebyli ukráceni tij dny Krist. 84ᵇ; ale tu není význam hebdomades, nýbrž isti dies; – b) tý-dni atd.: tejdnové Jel. Jg., za dva týdně Suš. 359; uplynuly dva, tři týdny Us. spis., ale obyčejně je za to: čtrnácte dní, tři neděle atd.; – c) tého-dni atd.: téhodnové Blah. 268;

pl. akk. b) tý-dny: naplníte tydny Ol. Num. 28, 26, pobyl u něho za dva týdny Ben. Jg., Us.; dwa tydeny Tob. 145ᵃ m. týdny; – c) tého- dny: vyplňuje téhodny wáſſe Br. Num. 28, 26, za tři téhodny t. Dan. 10, 2, téhodny Blah. 268;

pl. gen. b) tý-dnóv atd.: sedm tydnow Ol. Lev. 25, 8, t. 23, 15, t. Deut. 16, 9, sedm týdnův Ben. Jg., Br. Jg., Us.; týdní BartD. 88 (stjick.); – c) tého-dnóv atd.: sedm téhodny EvOl. 150ᵇ téhodnůw Blah. 268, téhodnůw sedm Br. Dan. 9, 25 a j., tří téhodnů t. Dan. 10, 3, slavnost Tyhodnuow VelKal. 162, do dwauch tehodnuow KolEE. 112ᵃ (1729), za 10 tyhodnuow t. 10ᵃ (1696);

pl. dat. b) tý-dnóm: týdnům Us.; – c) tého-dnům podle Blah. 268; pl. lok. b) tý-dnech: v týdnech svých Ben. Jg., Us.; – c) tého-dnech: po téhodnech Br. Dan. 9, 26, we 2ch tehodnech KolEE. 174ᵃ (1728); pl. instr. b) tý-dny Us.; – c) tého-dny podle Blah. 268.

O spřežce pole-dne z polъ-dьne v. § 304 č. 11.

B) Střední kmeny –n.

Vzor rámě, kmen ramen-.

Sem patří subst. břímě stč. břiemě z brêmę, jmě z jъmę, plémě z plemę, rámě z ramę, símě stč. siemě ze sêmę, slémě ze slêmę trabs, témě stč. tiemě z têmę, výmě z vymę

Všecka mění se časem v novotvary -eno a skloňují se podle město: rameno gen. -ena atd. Podnět k tomu byl v plur. -ena atd., jímž tato jména se vzorem město byla sdružena. Podle svědectví Blah. 244 je skloňování

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).