Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<445446447448449450451452453>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

málo příkladů bezpečných, ale rozmáhají se během času. Rozmáhání to podporováno změnami mezitím vzniklými, když na př. místo toho atp. se ujalo teho atd. podle jeho atd., místo těm atp. pak tym atd. podle jim atd.; tu do stejnosti s dobrého, dobrým atd. scházelo již jen zdloužení, a to se pak vykonalo. A když byly tvary dvoje pospolu, vyvinul se i rozdíl u významu: ten jest = ille, později hic, a naproti tomu tý(že) = idem. Novotvary tý- atd. mají při sobě obyčejně enklitické -že, -ž. Jest tedy sg. nom. masc. tý, a ovšem z toho změnami hláskovými dále taj, tej, fem. tá, neutr. zúž. tý, akk. fem. rozšiř. tau, tou atd. Když se pak se skloněním dobrý atd. shodují tvary všecky, zapomíná se, že některé z nich jsou vlastní a nikoli novotvary podle dobrý, na př. sg. gen. fem. té-ž, instr. touž, zejména když v nich proniká význam identity. Doklady a příklady, v nč. jen v usu knižném:

sg.nom.(akk.)masc. tý: tyze zákon Hrad. 3ᵇ, veď tyzt jest buoh jako i dřéve Štít. uč. 88ᵃ, tijž úřad Štít. uč. 90ᵃ, tyze sluha EvVíd. Mat. 18, 28, ty má jezera držeti KolA. 1516, Tay mohl s blázna býti Trist. 346, tayž KolA. 1515, KolB. 1518, teyž Caato HrubLobk. 77ᵇ, teyž lán KolB. 1520, teyž duom KulČČ. 82ᵃ (1547), teyž svatý patriarcha Hořek. 65ᵃ, teyž Bernart praví t. 12ᵇ, týž den ŽerKat. 170 atd., nč. týž Us. spis.; – fem. tá: taaz muka Štít. uč. 156ᵃ, taaž Lidmila KolA. 1511, táž vůle i nevůle Vel. Jg., táž podagra se po mně tluče ŽerKat. 126, nč. táž Us. spis.; – neutr. té: já jsem teze učinila Hrad. 105ᵃ, tez vám slušie učiniti t j. totéž DalC. 10, upadl sám w tez osidlo AlxH. 7, 21, král náprvé vzváza (bojovati se jal) a všěm svým teze rozkaza AlxV. 1409, na teez miesto Otc. 7ᵇ teyž polúlaní KolA. 1515, skrze též psaní ŽerKat. 222, skrze týž psaní t. 202 atd., nč. též, někdy v jaz. knižném;

sg.akk.fem. tú: w tuuz hodinu Pass. 34, t. 381, t. 411, tuuz světlost viděl Pass. 309, tuz dan (daň) DalC. 31, pak li by dva neb třie tuvz radost měli Štít. uč. 158ᵃ, na tuze púšči Otc. 318ᵇ tauž summu cihel Br. Ex. 5, 8 atd., nč. touž Us. spis.;

sg.gen.masc.neutr. tého: čakaj tehoz veždy na sě AlxBM. 8, 5, tehoze divu Hrad. 7ᵃ, do teho dne t. 1lᵇ, t. 19ᵃ, tyhoz domu KolB. 1524, téhož času Br. Deut. 9, 20, z téhož ohně t. Ezech. 1, 13, téhož měsíce t. Lev. 23, 6 atd., nč. téhož Us. spis.; – fem. té: tese chvíle AlxH. 4, 11, dojdem tez strasti AlxV. 839, tez púště Otc 351ᵃ, tyž Mandaleny IvolA. 1520, já se též bídy obávám ŽerKat. 126; nč. též, někdy v jazyku knižném;

sg.dat.masc.neutr. tému: k temus Jid. 43, k temuz Otc. 404ᵇ, k témuž aby syny své učili Br. heut. 4, 10, nč. témuž Us. spis.;

sg.lok.masc.neutr. tém: w tems činu AlxBM. 6, 40, v osidle w temz ŽWittb. 9, 16, W teemz kraji EvZimn. 5, na temz dubě DalC. 34, ktož následují ho w teemz Štít. uč. 18ᵇ, o teemz vstání (z mrtvých) t.l8lᵇ,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 17 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).