Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<270271272273274275276277278>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

5, druh o druzie nevědieše a druh ot druha tajieše Hrad. 61ᵇ, geden na druha neukazujě ani sě druh druhem omlúvajě list. JHrad. 1388, druh przied druhem běžěehu t. 27ᵃ, ande druh przied druhem spějiú AlxM. 4, 19, druh před druhem se tiskniechu Baw. 263, jakž druh sě ſ druhem srazi AlxV. 1580, tak sě ty barvy leskniechu druha przemo druze Kat. 134, druha proti druzie pometány budete altera contra alteram Ol. Am. 4, 3, (panny) druha druhu sě vzlíbachu Vít. 6ᵇ atd. Že fem. psané druha druhu čísti jest druha druhu a ne druhá druhú, vysvítá z analogického masc. druh druha atd.

d) Adjekt.zájmenné však, -a, -o atp.

Sem patří adjektiva utvořená ze kmenů zájmenných, na př. km. všako-, všaka- z býv. vьšē-k-, km. jako- z jē-ko-, tako- z tō-ko- atd.

Jmenné akkusativy sg. neutr. těchto adjektiv jsou v četných adverbiích -ko, -kʼ, na př. tako, tak, jako, jak, kterak, tolik, stč. kako, kak, však atd.

Příklady jiné jsou mi známy

při adj. všaký, totiž: sg. akk. masc. ve rčeních na však čas, na však den, na však večer, na př. na wſſak czas Štít. uč. 96ᵇ, t. 149ᵃ a j., Brig. 55ᵃ, na wſak čas Štít. ř. 133ᵃ, na však čas ŠtítV. 38, k najposlednějšiemu dni súdnému beze všeho počkáníčka na wſak den běžíme Štít. ř. 111ᵇ, na wſſak den Kruml. 276ᵇ, Otc. 454ᵇ a j., Brig. 21ᵇ, Mand. 12ᵃ, na wſak den quotidie Rúd. 27ᵇ, Koř. Mat. 26, 55, na však den ŠtítV. 30, t. 47 a j., na wſſak večer nového manželstva hledáchu DalC. 2; vedle toho též na všaký čas, na všaký den: na wſaky czas Štít. ř. 223ᵇ, na uſaki den HomOp. 154ᵃ, na wſaki den ŽKlem. 41, 4, na wſaky den Hrad. 82ᵃ, na wſſaky den Štít. uč. 33ᵃ, Kruml. 180ᵃ, Comest. 11ᵃ, Otc. 297ᵃ a j.; –fem. psané: na wſſaku neděli Štít. uč. 10ᵇ, na wſſaku chvíli Brig. 187ᵃ, na Avſſaku hodinu t. 120ᵇ může býti tvaru jmenného všaku i složeného všakú; – pro neutr. dokladu tvaru jmenného nemám; tvaru slož.: na wẛaké léto ŠtítOp. 146; –

a při neutr. koliko, toliko: sg. nom. akk. -o, toliko túh pojměvši Hrad. 59ᵇ, kolyko jest dní ŽWittb. 118, 84 atd., – lok. , w kolycze dnech (attrakcí) Alb. 8ᵃ, po nyekolicie dnech Pass. 432, po nyekolicie časiech t. 289, – instr. -em, nyekolykem pomoci Štít. uč. 140ᵇ, než by je (peníze) nyekolykem po málu rozdal t. 141ᵃ.

e) Participia nesl, nesen, znám, -a, -o.

Sem patří participia kmene tvrdého. Tvaru jmenného mají bývati ve funkci doplňkové, jak učí skladba. To se zachovává bez výjimky v nominativech part. -l ve výrazích perifrastických nesl jsem atp.; všude jinde pronikají tvary sklonění složeného víc a více.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).