Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<228229230231232233234235236>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

panoſſem Troj. 32ᵇ, panoſſem Háj. 392ᵃ. V Kat. 80 psáno: káza wſſem ſwym radczem; to může býti rádcem, a také zaniknutím jotace rádcém m. -iem.

Oboje tyto tvary zanikají časem nebo jen jako archaismy v jazyku knižném se vyskytují, a místo nich ovládá novotvar -óm, -uom, -ům, vzniklý působením významu mužského podle mužských kmenů -o a -jo. Na př. ku popravcomь Hlah. Esth. 8, 9, ku poprawczom Ol. tamt., těm rádcóm Trist. 99, těm próvodcóm t. 116, takovým zprávcuom Brikc. (Výb. 2, 1321), zprávcům duchovním Sněm bratr. r. 1512 (Výb. 2, 1413), poprawcum Háj. 349ᵇ atd., nč. panošům atd., dial. -om chrom. 272 atd.

Plur. lok. panošách, -iech, -ích, jako dušách atd. Na př. o rukogmijch KolČČ. 70ᵃ (1546), nč. panoších atd. Us. Kmeny mužské -o a -jo mají v témž pádě koncovky -iech, -ích, jejich analogií nemůže se tu tedy mnoho rušiti. Pravdě podobně však bývala také koncovka -ech od i-kmenů, jako dušech § 181.

Plur. instr.panošami, -ěmi, -emi, jako dušami atd. Pro stupeň nejstarší -ami není dokladu; -ěmi, -emi, na př. přěd yunoſſiemi AlxH. 3, 23, se všěmi yunoſſiemi t. 4, 18, ſudczyemy Rúd. 14ᵃ, zčiní vy poprawcziemy Ol. 1. Reg. 22, 7, oprawcziemy tvými t. Ezech. 27, 8, (dva synové) byla sta ſudczemy t. 1. Reg. 8, 2, mezi radcemi Háj. 149ᵇ, s svými wuodcemi t. 410ᵃ, pod ochráncemi a zprávcemi Br. Jg. VesA. má dokonce ſaudcmi 129ᵇ. V nářečích je vulgární -ema: před saudcema BílQ. 2, 52, sócema chrom. 272 atd.

Působením významu mužského vznikl novotvar -i, podle pl. instr. oráči; na př. před saudcy našimi Háj. 327ᵇ, nad svými zprawcy t. 398ᵃ, před saudczy židovskými KolČČ. 28lᵇ (1559), před ſaudcy Br. Ex. 21, 6, přěd pány saudcy Solf. 24 atd. Novotvar ten jest v nč. jazyku spisovném pravidlem, staré -emi vyskytuje se jen jako archaismus, na př. o ty soudce nade soudcemi (Kollár).

Jiné výklady ke vzoru tomuto.

Proměna kvantity, jaká se vidí ve vzorech parallelních, zejména ve vzorech dušě a ryba, zde dosvědčena není.

Substantiva vzoru tohoto mají mnohé novotvary podle mužsk. kmenů -jo a -o, jak bylo ukazováno při pádech jednotlivých. Některá tím způsobem přecházejí cele do vzoru oráč; na př. za nom. panoše, správce je panoš, správec, za akk. panoši, správci jest akk.-e atd., za stč. světlonošě skloňovaného podle panošě je nč. světlonoš skloňované podle oráč, a podle toho ustrojeno také zbrojnoš, listonoš atd. Naopak mění se mylnou

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).