Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<512513514515516517518519520>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

444 (slc.); – -tku: wſſitku tvrdost ŽPod. 104, 16, lásku všetku Duš. 444 (slc., z Koll. Zpiev.); cknu: kořist wſyuczknu AlxV. 1842, wſiuczknu tvrdost ŽKlem. 104, 16, wſſyczku kněží Pass. 343, wſſyczknu sílu Modl. 6ᵃ, vol wſſyczknu deset totam decadem Hod. 88ᵃ, wſſeczknu summu KolČČ. 137ᵃ (1551); -chnu: wsyuchnu podob jměl anjelskú LAl. f, spořiedivše wſychnu dráhu AlxV. 1407, všichnu radost Tkadl. 1, 17, všechnu zemi DalJ. 3 rkp. Z, čest všechnu Trist. 96, všechnu potřebu Tand. 35, všechnu Us. spis. i ob.

Sing. gen. masc. neutr. všeho: uuſeho horě Kunh. 147ᵃ, wſeho skonánie ŽGloss. 118, 96, wſſeho strachu Pass. 211 atd., dosud Us. spis. i ob., všeho dosť BartD. 2, 26 (han., holeš.), fšeho chrom. 283; v Modl. psáno: wſſoho světa 51ᵃ a v Kruml. bezzewſſe rozdiela 384ᵇ, oboje omylem; -ckého atd.: všeckého božství Štelc. Jg., všeckého ovsa BartD. 22 (zlin.), všeckého žita t., všeckého t. 70 (val.), sem všeckého zbavena Duš. 443 (slc., z Koll. Zpiev.); všeckýho Btch. 377 (dbeč.), BartD. 2, 26 (han., holeš.), t. 2, 257 (žďár.), všeckyho t. 2, 51 (han., přer.), všeckyho toho Šemb. 101 (han., horsk.), fšeckyho chrom. 283; – -tkého atd.: všetkého toho Šemb. 134 (slc., hornováž.), z šetkého Duš. 443 (slc., z Koll. Zpiev.), šetkjeho dobrieho Šemb. 135 (slc., hornováž., jasen.).

Fem. všie: uuſie dobroty Kunh. 147ᵃ, beze uſe lsti t. j. všie HomOp. 152ᵃ, wſſie své mluvy ApŠ. 29, člověk wſſie* přělesti Jid. 44, beze wſſie přiekazy Pass. 218, beze wſſīje poskvrny Štít. ř. 6ᵇ, ostanúc wſſije zlosti t. 22ᵃ, ode wſſije neupřiemosti t. 35ᵃ, bez wſye brani AlxV. 484, ote wſye úrody t. 2154 atd.; – sklesnutím jotace všé: ze wẛee poroby ŠtítOp. 148; také Beck. píše wſſe: proti jednomyslnému wſſe církve smyslu 3, 16, ale to není archaismus všé, nýbrž z neumělosti; – zúžením vší Us., ze fši sélë chrom. 283; – všiej, podle dat. lok.: beze wſiey vady Kat. 6, o šlechto wſiey šlechetnosti t. 88, ti wſyey nemoci zbudú t. 194, studnice wſſey dobroty Orl. 68ᵃ, bez všej viny Duš. 443 (slc.); -cky, -cké, -ckej: vzpoměň wſieczky offéry memor sis omnis sacrificii ŽWittb. 19, 4, od wſſecké práce BílD. 261, všecké Btch. 377 (dbeč.), BartD. 2, 51 (han., přer.), všeckej t. 2, 257 (žďár.), všeckéj viky t. 22 (zlin.); – -tké atd: zo všetkej síly svej Duš. 443 (slc.); ckné: od wſſeckné neřesti Seel. 125, od wſſeckný offěry Beck. 1, 11; – -chny, -chné: wſſechny obludy budeme zbaveni Hug. 138. ode wſſechny práce Seel. 18 a j., bolest wſſechne hlavy Lact. 260ᵃ, wſſechné počestnosti hodný BílC. 77, od wſſechné poškvrny Seel. 1123.

Sing. dat. masc. neutr. všemu: ľudu wſſemu AlxB. 3, 38, wſſemu rodu DalC. 39, wſſemu světu Pass. 179, t. 181 atd., dosud Us., fšemu chrom. 283, všemu rozumí BartD. 2, 26 (han., holeš.); – -ckému: všeckému zlin. podle BartD. 22 a j., všeckymu t. 2, 51 (han., přer.),

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).