Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<475476477478479480481482483>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

poznamenal výslovně, že za jeho času někde se mluví s-ním, jinde s-nim. Jiné varianty dial. jsou ím Hatt. slc. 92; a ňém, ňem, nad ňém, poradili se s ňém, s něm Duš. 427 (han.), s-ňêm BartD. 2, 136, dialektickou změnou -i v -e-; jiného původu, totiž zvratnou analogií jest -ie, v staropísmém nad-niem Troj. 13lᵇ, srov. I. str. 219 sl.

Fem. jú, ňú; s jotací proniklou jiú, niú; přehlas. jí, ní; -že. Na př. na cěstě yuz budeš choditi ŽWittb. 31, 8, aby pod nu horkost stydla t j. pod ňú (pod orlicí) AlxH. 3, 10; bych gyu (pilú) všě železa lámal Hrad. 131ᵇ, čest giuz sě stydie t. 97ᵃ, gyuz (ztravú) by mohl za desět let živ býti DalC. 39, jenž sě s nyu (potok s řěkú) stieče Pil a, nepromluví s nyu Hrad. 62ᵃ, s nyu t. 35ᵃ, DalC. 13; pohrdali sú gyy Pror. 103ᵇ, gijzto (rúchú) oči byle zavázáně Pass. 301, gijzto branú Kristus vjěl t. 485, pomsta gijz sě trápil Modl. 9ᵇ s ny DalC. 39, s nijz Štít. ř. 158ᵇ atd., nč. jí, ní Us. O dokladech: s niezto (ženú) Troj. 38 atp. srov. I. str. 219 sl. Podle Blah. 14 Roh Domažlický prý rozeznával sg. gen. fem. gjž t. j. jíž a instr. gjež t. j. jiež; zajisté má to býti naopak.

V nář. východních jest dílem nepřehlášeno, dílem přehláska zrušena: ňú BartD. 24 (zlin.), t. 75 (val.), pod ňú seděl David král Suš. 2; z jú, ňú je pak dále slc. jou Hatt. slc. 92, s-ňou Šemb. 41 (u Polné), Duš. 427 (slc.), ňó chrom. 278, Btch. 379, ňô BartD. 2, 137 (han.) a j., a zkrác. ňu BartD. 42 (hroz.), t. 119 (laš.), Duš. 427 (slc., místy); v sousedství polském jest jum, ňum vlivem polského -ą: jum, ňum BartD. 119, za ňum BartNPís. 145.

Du.nom.akk.masc. Tvar nepřehlas. ja, ňa nedochován. Přehlas. jě, ně, -že. Na př. když gye oba na rozhraní postavichu Pass. 353; když gye (Celsa a Nazaria) uzřěl, kázal gye v žalář vsaditi.. by gye umořil.. z bárky gye vyvrhli t. 374; Nero káza oba apoštoly jieti i dal gie u moc (Paulínovi) a Paulin gie poručil Mamertinovi.. Paulin kázal gie oba stieti t. 298; kakoti gye (dva knézě) bóh dvorně sklidi DalC. 28; jsva bratřencě, giezto našě matka mní bychvě u moři utonula Pass. 290; giezto s’ miloval ze všeho srdcě, tať sta sě rozdělila t. 308; když na nye (Abdona a Sennena) žalováno t. 383; atd. Z toho sklesnutím jotace je, ňe. V Pass. čte se také: tvá syny sta, geſtos mněla, bysta byla utonula 291; to však není dual je-, nýbrž absolutivní relativum ješto.

Fem.neutr. ji, ni, -že: uzřěv, že (žena) ušiú nejmějieše, an v tobolcě ji (uši) jmějieše DalJ. 20; dvě dceři, gijzto měl Gallikan, krščeně nalezl Pass. 282.

Du.gen.lok. jú, ňú; s jotací proniklou jiú, niú; přehlas. jí, ní; -že. Na př. Lubušě jě sě iu (dvou soupeřův) súdití DalHr. 3; konšeloma, yuz sě dokládáta Rožmb. 20; člověky bohatá, w nus sě sta veliká ztráta tomu králi AlxB. 3, 36; každý gyu Hrad. 61ᵇ, Libušě jě sě gyu (dvou) súditi

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).