Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.

[Generovaný obsah]

Tob. = kniha Tobiášova, z XV, srov. Jeron.

Tom. = V. V. Tomek; –Tom Decim. = jeho Registra decimarum papalium, z l. 1352–1405, vyd. v Aktech Král. Č. Spol. 1873, –TomP. = jeho Dějepis města Prahy, –Tom. řem. = jeho Seznam řemeslníků ok. r. 1400, –TomZ. = jeho Základy starého místopisu Pražského, –TomŽ. = jeho Jan Žižka 1876.

Tomsa = Fr. Tomsa, Böhm. Sprachlehre 1782.

Třeb. = výpisky z archivu Třeboňského.

Trist. = Tristram, z r. 1449.

Troj. = Kronika Trojanská, vyd. 1488.

Túl. = české marginalie v Túlci sv. Bonaventury, z doby ok. r. 1300.

Um. nebo Umuč. = zlomek leg. o umučení Páně, XIV; –UmR. = veršované skládání o božiem umučení, rkp. v knih. Rajhradské, z 1. pol. XIV.

UrbE. = Deset urbářů z doby před válkami husitskými, vyd. Emler 1881; –UrbHrad. = zlomek urbáře Hradišťského, z doby ok. r. 1400; –UrbR. = urbář zboží Rožmberského, z r 1379.

v. při odkazech = viz; – jinde = vedle.

Vamb. = listiny v městsk. archivu Vamberském, XVII stol.

Varš. = Starý zákon v knih. soukromé ve Varšavě; zpráva a ukázky od J. Polívky v Listech filol. 1894, 219 sl.; v dokladech nalézám text shodný s Ol.; v textě drží se hojně pravidelné ě a spolu značně proniká pravopis Husův; kodex kladený do pol. XIV je snad o něco mladší.

Varvaž. = Bart. Havlík z Varvažova, O ctném a chvalitebném v světé obcování, v Pr. 1613.

Vel. = Veleslavín; –VelKal. = jeho Kalendář historický v Pr. 1578.

Veleš. = slovník Velešínův, ze XIV, přepsán v XVI stol.

Ves. = Fabian Veselý (Wessely), rodem Moravan, † 1729; –VesA. = jeho Quadragesimale (kázání postní, česká), 1723, –VesB. = jeho Sermones atd. (též), 1726, –VesC. = jeho Conciones selectae (též), 1738.

Vít. = rkp. sváto-Vítský, z l. 1380–1400; –Vít. var. = varianty k textu tomu, vytištěné při vydání 1886 a vzaté z jiných rkpů XIV a XV.

VJp. = Václav a Jednota panská, listiny z 1. 1394–1401 (v ArchČ. 1, 52–68).

Vocab. = Vokabulář v rkp. kn. un. Pr. ( 1. D. 32 ), z l. 1394–1398; –VocabMus. = Vocabula lat.-bohem., v ČMus. ( N. 197 ).

Vodň. = Lact., v. t.

Voln. = Jiří Volný († 1745), Písně kratochvilné, vyd. C. Zíbrt 1894.

Vrat. = rkp. Vratislavský s vložkami českými, z r. 1416.

VstúpDrk. = zlomek hry Nanebevstoupení Páně, v rkp. Drkolenském, z 2. pol. XIV.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).