Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.

[Generovaný obsah]

srb. = srbský, srbština; –srbch. nebo srbchorv. = srbskochorvatský.

st- = starý, staro-, srov. stč. a j

Star. Sklád. = Starobylá skládanie, vyd. V. Hanka.

stč. = staročeský, stará čeština; – podobně stpol. = staropolský, strus. = staroruský, –stsl. = staroslovenský (starohulharský) atd., –stněm. = staroněmecký, –sthněm. = starohornoněmecký atd.

stř- = střední, středo-, –na př. střhněm. = středohornoněmecký, –střlat. = středolatinský.

Suš. = Fr. Sušil, Nář. písně moravské; –Suš Bart. nebo BartNPís. = Nové nár. písně moravské, za doplněk sbírky Sušilovy vydal Fr. Bartoš 1882.

Sv. nebo Svěd. = seznání stědkův z 1. 1453–1456.

svD. = zlomek leg. o sv. Duchu, z poč. XIV.

Svěd. Bydž. = z Bydžovských knih svědomí, ze skl. XIV a poč. XV.

Synon. = synonymář, = SlovB, v. t.; –SynonB. synon, jiný, tišt. v XVI.

Šach. = Knížky o hře šachové, z doby ok. r. 1400.

Šemb. = A. Šembera, Základové Dialektologie československé 1864.

Šmitt. = J. Šmitt, Grammatika česká, v Pr. 1816.

Štít. = Tom. Štítný; –ŠtítBud. jeho Řeči besední, v rkp. Budišínském, z poč. XV, –ŠtítE. nebo ŠtítErb. = jeho Knížky šestery (= Štít. uč., v. t.) z r. 1376, vyd. K. J. Erben 1852 (v I. str. 685 vytištěno omylem 1882), –ŠtítJes. nebo ŠtítJHrJes. = sborníky spisů Štítenských, rkp. kdysi u jesuitů v J. Hradci, z r. 1463, –ŠtítJHrad. nebo ŠtítVávr. = jiný sborník, psán r. 1492 od Vávry z Jivian, písaře Jindř.-Hradeckého, –Štít. list. 1373 = listina T. Štítného z r. 1373, –ŠtítMus. = sborník Štítenský v ČMus., z r. 1450, –ŠtítOp. = Štítného sborník Opatovický, z poč. XV, –ŠtítPař. = Štítného Řeči besední v rkp. Pařížském, XV stol., –Štít. ř. –Štítného Řeči nedělní a sváteční, z r. 1392, –ŠtítSázav. = Štítného sborník Sázavský, z r. 1465, –Štít. uč. = Štítného učení křesťanské n. Knížky šestery o obecných věcech křesťanských, z r. 1376, –ŠtítV. nebo ŠtítVrť. = text ŠtítMus. (v. t.) z r. 1450, vyd. A. Vrťátko 1873 (v I. str. 686 vytištěno omylem 1450), –ŠtítVávr. ŠtítJHrad., v. t., –ŠtítVyš. = Štítného sborník Vyšehradský, z r. 1396.

t. nebo tamt. = tamtéž.

Táb. = zlomky Táborské, XIV stol.

Tand. = Tandariáš v Star. Sklád. V; –TandZ. = týž text v rkp. Zebererově (v ČMus.), z r. 1463.

Tegerns. = rkp. Tegernsejský, z pol. XV.

Tham = K. J. Tham, Böhm. Grammatik, v Pr. 1801 (4. vyd.).

Tkadl. = Tkadleček, z pol. XV.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).