Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<517518519520521522523524525>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

jsem počat ecce ŽWittb. 50, 7 a j., owa Kat. 80, t. 192, pop owa neučini hlúpě Levšt. 105ᵇ atd.; spojeno se zájmenem se, skleslým v týž význam, se-ova: Se owa robotnice božie ecce EvSeitst. Luk. 1, 38, Seowa počneš syna t. 1, 31, Seowa šli anjela t. Mat. 11, 10, Syeowa král přišel t. 21, 5 a j.

Stsl. vьsêkъ, vьsakъ má gen. -kogo atd. České adjektivum zajmenné však, -a, -o tvaru podobného nemá, skloňování jeho v. v § 251.

Stsl. drugъ mívá někdy tvar zájmenný, a podle toho mohl by takovým býti také sg. gen. druhoho, druhoho pústenníka Otc. 162ᵃ; ale spíše je to omyl pisecký.

Dialekticky praví se: na vysokom stromě Šemb. 23 (u Beneš.), v druhom domě atp.; místo -ém, novotvary podle sklonění zájmenného.

B. Skloňování zájmen bezrodých☼).

Zájmena bezrodá jsou zájmena osoby (grammatické) první a druhé, , ty atd., a zvratné atd. Skloňování jejich vyvíjí se velmi rozmanitě a shody mezi parallelními tvary jednotlivých větví jazykův indoevropskýeh je tu tedy méně, nežli kde jinde v tvarosloví. V následujícím výkladu přestáváme na vysvětlení toho, čeho je třeba pro nejstarší tvary slovanské, a ovšem pokud to je mluvnicí srovnávací nalezeno.

Pádové přípony jeví se dosti zřetelně jenom v pádech některých, zejména: -ju v du. gen. lok. psl. a stsl. naju, vaju; -ma v du. dat. instr. nama, vama; -ns v plur. akk. (nom.) ny, vy (-y z býv. -o-ns); -sъ pův. -som v pl. gen. nasъ, vasъ z nas-sъ, vas-sъ; -mъ v pl. dat. namъ, vamъ; -sъ pův. -sŭ, v pl. lok. nasъ, vasъ z nas-sъ, vas-sъ; -mi v pl. instr. nami, vami. Někdy je přípona bývalá obměněna analogií; na př. v sg. dat. byla koncovka pův. -bhei̭, srov. stprus. tebbei, sebbei Brugm. II, 802, 807 a 817, za to čekáme slov. -bi, ale jest -bê, tebê, sebê.

Z kmenů, jež srovnávací mluvnice pro tato zájmena nalézá, vyskytují se v slovanštině tyto:

pro zájm. 1. os. jedn. kmen pův. eģh-, obsažený v sg. nom. jazъ; – me-, mo-, v sg. akk. mę, dat. mi; – a men-, obměněné v mьn-, mъn- v sg. gen. mene, dat. lok. mьnê, instr. mъnoją;

pro zájm. 2. os. jedn. kmen tu zdlouž. , v sg. nom. ty; – teu̯e-, teu̯o-, se změnou pův. různoslabičného -eu̯- v slov. *-ov- a analogií v -eb- -ob-, viz doleji sg. gen. a instr.; – te-, to-, v sg. akk. tę a dat tebê, ti;

pro zájm. zvratné kmeny seu̯e-, se-, so- atd., vše jako při teu̯e- atd. v os. 2.;

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).