Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<290291292293294295296297298>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[294]číslo strany tiskuzanikají nejvíce v stol. XVI, dílem již dříve; od stol. XVII jest již celkem usus nč.

Nynější usus spisovný je tu v kolísání, zaviněném mylnou theorií a analogií. Píše se: sestra je zdráva, nemocna, vesela atd., správně, poněvadž se říká také: bratr je zdráv, nemocen, vesel atd. Ale druhdy píše se v letech posledních také: noc je tmava, temna, černa, pěkna atp. Mám to za nesprávné t. j. za neshodné s duchem spisovného jazyka nč. a myslím, že by jen ta adjektiva měla mívati tvary jmenné v sg. fem. a rovněž tak v neutr. a v plur., která jich jsou schopna také v sg. masc.; tedy na př. sestra je zdráva, dítě je zdrávo, děti jsou zdrávy atd., poněvadž jest i masc. bratr je zdráv, ale nikoli: noc je černa, zahrada je pěkna, přeložení je správno, lesy jsou veliky atp., poněvadž nemůžeme nč. říci: uhel je čern, sad je pěken, překlad je správen, les je velik atd.

Vzor pěš, pěšě, pěše.

Sem patří jmenná adjektiva kmene -jo, -ja. Kmen adjektiva vzorového jest masc. neutr. pěšo- přehlas. pěše-, fem. pěša-. Sklonění jest jako ve stejných vzorech substantivních, t. j. masc. pěš skloňuje se jako oráč a meč, fem. pěšě jako dušě, neutr. pěše jako moře.

Skupiny adjektiv, které tu rozeznáváme jsou:

a) participia -nt, vzor nesa, tešě, -úc-, trpě-, -iec-;

b) participia -ъs, vzor nes, nosiv, -ši, -še;

c) komparativy (a superlativy), vzor bohatějí, chuzí;

d) jména místní vzoru Boleslav;

e) adjektiva ostatní vzoru tohoto.

a) Participia nesa, tešě, -úc-; trpě, -iec-.

Participia tato jsou kmene -nt.

Kmen ten je v sg. nom. masc. neutr. nesa, teša přehlas. tešě nč. teše, a trṕa přehlas. trpě. Býval také v nom. plur., který tedy by měl zníti psl. a stsl. *nesąte, *tešąte, *tьrpęte atd., a také snad v sg. akk. masc., který by tedy byl psl. a stsl. *nesątь, *tešątь, *tьrpętь atd.; ale jiné pády masc. a neutr. tvořily se ze kmene -nt rozšířeného kmenotvornou příponou další -jo (z -i̭o), byl tedy pro ně kmen -nt-jo-, jehož -tj- měnilo se a dávalo stsl. -št- č. -c- atd., a podle toho jest pak i pl. nom. stsl. -šte č. -ce místo -te a sg. akk. masc. stsl. -štь č. -c místo -tь.

Femininum sg. mělo kmen -nt rozšířený příponou další -i, -ja (z , -i̭ē). Přípona -i bývala v sg. nom. a ten tedy by měl zníti psl. a stsl. *nesąti, *tešąti, *tьrpęti atd.; ale jiné pády byly ze km. -nt-ja, jehož -tj-

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).