Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<245246247248249250251252253>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

geometria, astronomia Us. některých spisovatelů nč. Od pol. stol. XVI vystupují tvary s koncovkou dvouslabičnou nom. -i-e, skloňované podle dušě, tedy gen. -i-e, dat. -i-i, akk. -i-i atd.; na př. v Háj. herb. gen. kauſek Akacye 108ᵃ vedle gen. z Alexandrij 5ᵇ atd., ve VelKal. z Hyſſpanye 181 vedle lok. w Bethanij 82 a j., v bibli Br. gen. do Asſyrye Isa. 19, 23 t. j. Assyrie, pýcha Asſyrye t. Zach. 10, 11, akk. zhubí Asſyryi Sof. 2, 13 t. j. Assyrii (4slab.)atd., vedle akk. Asſyrij vyvrátił t. Isa. 23, 13 t. j. Assyrí (3slab.) atd., je tu tedy již způsob nový vedle starého, nový gen. Assyrie (4slab., dvojhláskové -ie bylo by v těchto textech již zúženo v ) vedle starého gen. Assyrí atd. Způsob nový, nom. -i-e, gen. -i-e atd., šíří se odtud a rychle se stává pravidlem obecným. Do nč. uchovalo se ze způsobu starého jenom Maří gen. Maří atd., ustrnulé ve jméně Maří-Magdalena, a v subst. biblí gen. biblí atd., jež se v jazyku knižném ještě někdy vyskytuje jako archaismus vedle bible gen. bible atd.; všude jinde pronikl způsob nový, totiž nom. -i-e, na př. Alexandrie (5slab.), historie (4slab.), linie (3slab.), gen. -i-e, dat. -i-i atd., anebo nom. -e gen. -e atd., na př. v subst. bible, unce, essence.

Appellativ sem patřících je v době staré nemnoho, ale časem vzrůstá jejich počet dalším přetvořováním substantiv latinských -ia, a zvláště stejným přetvořováním lat. -io, a jest pak v jazyku knižném doby pozdější hojnost substantiv, jako na př. absolucí, appellací, audiencí, dependencí, deposicí, disposicí, divisí, expensí, fundací, instrukcí, kollací, kommissí, konfessí, konsekvencí, kontribucí, konversací, kvitancí, legací, lamentací, lekcí, likvidací, okkasí, orací, posicí, processí, proporcí, ratifikací, rekomendací, repeticí, restitucí, sentencí, sessí atp. Mimochodem jest ještě připomenouti, že za lat. -tio zvláštním čtením latiny v XVII a ΧVΊΙΙ stol. bývá -tí místo -cí. Příklady

sg. nom. -ie, : oraczye Hod. 19ᵃ, ta lekcíe HusŠal. 18ᵃ, snadná lekcie Hug. 19ᵃ, ta poſicie Let. 43, ta kwitanczij KolB. 1522, jakž kwitanczy toho jest KolČČ. 18ᵃ (1543), konec vzala ta procesſý Pref. 33, legacý a poselství přijelo VelKal. 183, žádná konfuzí ČernHeřm. 245, komisí nařízena byla t. 269, konversací trvala t. 249, ta contrybutj KolEE. 198ᵃ (1678), contribucy zaplacena nejní t. 281ᵃ (1729), snadná reſtitucy VesA. 52ᵃ, sentency čtená bude t. 3ᵃ, consequency t. 46ᵃ, diwizý kollacý repetycý Tomsa 61;

sg. akk.: leccy čtúce Marg. 42, kterúž lekcij četl Hug. 168, slyš lekczy Kruml. 444ᵃ, tu proceſſij Comest. 249ᵃ, učiniv slavnau proceſy Háj. 116ᵇ, na kwitanczy KolČČ. 169ᵃ (1558), na tauž expenſij t. 150ᵇ (1551), fundacý daroval VelKal. 118, konfesſý augšpurskau přijal t. 167, legacý řídil t. 339, měl první audiencý t. 68, zůveš nás na svau lekcij Lomn. Jg., contrybutj (platiti) KolEE. 76ᵃ (1678), všechnu contributj t. 174ᵃ (1727);

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).