Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<10<I–123–45678>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Skloňování je v jazycích indoevropských dvoje, totiž skloňování jmen (všelikých podstatných i přídavných) neboli jmenné, a skloňování zájmen (rodových a bezrodých) neboli zájmenné. Rozdíl mezi obojím jest jednak ve kmenech, jednak v pádových příponách. Kmeny jmenné jsou jiné, než zájmenné, a přípony jsou na mnoze též rozdílné, na př. ve jmenném sg. gen. ramene je kmen ramen- a přípona -e, a v zájmenném sg. gen. stč. čso stsl. česo je kmen če- a přípona pádová -so. Kmeny jmenné a zájmenné mohou se spojovati jenom s příslušnými pádovými příponami sklonění svého, t. j. kmen jmenný nemůže se skloňovati podle sklonění zájmenného, a kmen zájmenný ne podle sklonění jmenného.

Ve slovanštině přibylo k tomu ještě sklonění složené, když postpositní člen jь, ja, je splynul se jmenným adjektivem kmene -o (masc. a neutr.), -a (fem.), na př. dobré, z dobro-je τó άγαθóυ, dobrá z dobra-ja ή άγαθή atp.

Troje toto skloňování je také v češtině a nauka o skloňování dělí se tedy ve tři části.

Část první.

Skloňování jmenné.

Jmenné kmeny.

Jména (nomina) jsou různého zakončení kmenového a rozeznávají se: jména kmenů samohláskových t. j. samohláskou zakončených, a to samohláskou:

-o, na př.subst.masc. chlapstsl. chlapъ, kmen chlapo-, neutr. město

stsl. mêsto,km. mêsto-, adjekt.masc. dobr a neutr. dobro,stsl. dobrъ

a dobro, km. dobro-;

-a (pův. -ā), na př. subst. č. i stsl. fem. ryba km. ryba-, masc. vládyka km. vladyka-, adjekt. fem. dobra km. dobra-;

-ŭ, na př. subst. masc. syn stsl. synъ, km. synъ- ze sūnŭ-, adjekt. cěl km. cêlъ;

-ū, na př.subst.fem. svekrev stsl. svekry, km. svekrъv- ze sṷekrū-;

-ĭ, na př.subst. masc. host,fem. kost, stsl. gostь, kostь,km. gostь-,

kostь-, z -tĭ-; –

a jména kmenů souhláskových t. j. souhláskou zakončených, a to souhláskou :

-n, na př. subst. masc. kámen stsl. kamy, km. kamen-; subst. neutr. rámě stsl. ramę, km. ramen-;

-s, na př. subst. neutr. nebe stsl. nebo, km. nebes-; part. masc. nes fem. nesši atd., stsl. nesrъ, nesъši, km. nesъs-; kompt. masc. chuzí fem. chuzši atd., stsl. chuždьj, chuždьši, km. chudjьs-;

-t, a :subst. neutr. -ęt, na př. kuřě, stsl. kurę, km. kuręt-; part. -ąt, -ęt, na př. nesúc-, trpiec-, stsl. nesąšt-, trъpęšt- z nesąt-j-, tьrpęt-j-, km. nesąt-, tьrpęt-; -r, na př. subst. fem. máti, stsl. mati, km. mater-.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).