Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

aby nezprostřěli pravedlní ke zlosti rukú svú. Ps124,4 Dobřě učiň, hospodine, dobrým a pravého srdcě. Ps124,5 Ale schylujúcí sě v zástavy přivede hospodin s činúcími zlost. Pokoj nad Mužě vidúcieho boha!

Žalma CXXV.

Ps125,1 V obráceňú hospodin vězenie hory Sion, učiněni sme jako utěšení. Ps125,2 Tehdy naplněna sú radosti usta našě a jazyk náš veselé. Tehdy dějú mezi národy: „Velbil jest hospodin učiniti s nimi.“ Ps125,3 Vzvelbil hospodin učiniti s námi, učiněni sme veselí. Ps125,4 Obrať, hospodine, vězenie naše, jakožto ručěj u poledném povětřú. Ps125,5 Ktož sějú ve slzách, u veseľú žieti budú. Ps125,6 Jdúce jdiechu a plakáchu, sějúce sěmena svá. Ale přichodiece přídú s veselím, nesúce snopy své.

CXXVI.

Ps126,1 Jedno ač hospodin ustaví li dóm, naprázdno dělali sú, jižto stavějú jej. Jedno ač hospodin střieci bude města, darmo bdí, ježto střěže ho. Ps126,2 Jěšutno jest vám přěd světlem vstáti, vstaňte, kdyžto sědete, ješto jiete chléb bolesti. Kdyžto dá zmilelým svým sen, Ps126,3 aj zři, dědičstvo božie, synové, mzda, plod břucha. Ps126,4 Jako střiel v rucě mocného, tak synové výbojníkóv. Ps126,5 Blahoslavený muž, jenž jest naplnil žádost svú z nich, nebude pohaněn, když vzmluví nepřátelóm svým u vratech.

CXXVII.

Ps127,1 Blahoslavení všickni, jižto sě bojie hospodina a jižto chodie v cěstách jeho. Ps127,2 Úsilé rukú tvú kterýž jiesti budeš, blažený si a dobřě tobě bude. Ps127,3 Žena tvá jako kmen ščedrosti v schranách domu tvého. Synové tvoji jako otmladi olivetští v okolcě stola tvého. Ps127,4 Aj zři, tak požehnán bude člověk,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).