Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

seďúcí v súdě, seďúcí nad domem Davidovým. Ps121,6 Proste, ješto ku pokoju sú Jeruzalém, a obizenstvie milujúcím tě. Ps121,7 Buď pokoj u moci tvéj a obizenstvie u věžiech tvých. Ps121,8 Pro bratřú mú a bližnie mé mluvil sem pokoj o tobě. Ps121,9 Pro dóm boha našeho hospodina hledal sem dobrého tobě.

Žalma Davidova CXXII.

Ps122,1 K  tobě vzvedl sem oči moji, jenžto bydlíš v nebesiech. Ps122,2 Aj zři, jako oči panoš v rukú pánóv svých, jako oči děvicě v rukú panie své, tak [oči]text doplněný editorem[1849]oči] oculi lat. naši k hospodinu bohu našemu, doňadž sě nesmiluje nad námi. Ps122,3 Smiľuj sě, hospodine, nad námi, smiluj sě nad námi, nebo mnoho naplněni sme hrdosti, Ps122,4 nebo mnoho naplněna jest dušě má ohyzd přielišných a hrdosti pyšných.

Žalma CXXIII.

Ps123,1 Jedno že hospodin bieše s námi, řci nenie, Israheľu, Ps123,2 jedno že hospodin bieše s námi, když by vstali ľudie proti nám, Ps123,3 snad by živy pohltili ny. Když by sě rozhněvalo rozľúcenie jich na ny, Ps123,4 lehko by voda pozinula ny. Ps123,5 Bystřinu prošla dušě našě, snad by byla přěšla dušě našě vodu bezpřěmnú. Ps123,6 Blahoslavený hospodin, jenž nedal nás v jětie zubóm jich. Ps123,7 Dušě našě jakožto vrabec vybrkla jest z osidla lovcóv, osidlo zetřěno jest a my vyproščeni sme. Ps123,8 Pomoc našě ve jmeni božiem, jenž stvořil nebe i zeḿu.

CXXIIII.

Ps124,1 Kto úfajú v hospodina, jako hora Sion, nepohne sě u věky, jenž bydlí Ps124,2 v Jeruzalémě. Hory v okolcě jeho a hospodin v okolcě ľuda svého, nynie i věky věkóm. Ps124,3 Nebo neopustí hospodin metly hřiešných na los pravých,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).