Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

dušě má a chváliti budu tě a súdové tvoji spomohú mi. Ps118,176 Blúdil sem jako ovcě, jenžto hyne, ostřiehaj sluhy tvého, hospodine, nebo přikázaní tvých nezapomanul sem.

Žalma CXIX.

Ps119,1 Kdyžto sě mútiech, k hospodinu volal sem i uslyšal mě jest. Ps119,2 Hospodine, vysvoboď dušu mú ot rtóv lstivých a ot jazyka lstivého. Ps119,3 Co dadie tobě, nebo co přiložie tobě ot jazyka lstivého? Ps119,4 Střěly mocné ostré, s uhlím žeřevným. Ps119,5 Hoře mně, nebo podružstvo mé prodleno jest! Bydlil sem s bydlúcími města Ceda, Ps119,6 mnoho podružná byla dušě má. Ps119,7 S těmi, jižto nenávidiechu pokojě, byl sem pokojen, kdyžto mluviech jim, vybíjiechu mě nadarmo.

CXX.

Ps120,1 Vzvedl sem oči moji na hory, odkad příde pomoc mně. Ps120,2 Pomoc má jest ot hospodina, jenž stvořil nebe i zeḿu. Ps120,3 Nedaj v hnutie nohu tvú ani sě vzdřieme, jenžto ostřiehá tebe. Ps120,4 Aj zři, nevzdřieme sě ani spáti bude, jenžto střěže Mužě vidúcieho boha. Ps120,5 Hospodin ostřiehá tebe, hospodin obráncě tvój na ruku pravicu tvú. Ps120,6 Přěs den slunce neožže ani měsiec přěs noc. Ps120,7 Hospodin ostřiehá tebe ote všeho zlého, ostřěz dušu tvú hospodin. Ps120,8 Hospodin ostřěz vchod tvój i východ tvój, nenie i věky věkóm.

CXXI.

Ps121,1 Veselil sem sě v těchto, ježto sú mi pověděna: „V dóm boží pójdeme.“ Ps121,2 Stojúcie biechu nohy našě v sienech tvých v Jeruzalémě. Ps121,3 Jeruzaléme, jenžto ustavuje sě jakožto město, jehožto účěstenstvie jest v něm samém. Ps121,4 Nebo tam vzešla sú pokolenie, pokolenie božie, svědečstvo Izrahelovo, ku přikázaňú jmeni božiemu. Ps121,5 Nebo tam seděli sú

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).