Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

poděkujte hospodinu. Ps133,3 Požehnaj tě hospodin s hory Siona, jenž jest stvořil nebe i zeḿu.

CXXXIIII.

Ps134,1 Chvalte jmě hospodinovo, chvalte, sluhy, hospodina, Ps134,2 jižto stojíte v domu hospodinově, v sienech domu boha našeho. Ps134,3 Chvalte hospodina, nebo jest dobrý hospodin, slavte jmě jeho, nebo rozkošný jest. Ps134,4 Nebo Jakuba jest vyvolil hospodin sobě, Israhele ve jměnie sobě. Ps134,5 Nebo já poznal sem, že jest veliký hospodin a bóh náš nade všě bohy. Ps134,6 Všěckna, kteráž koli chtěl jest hospodin, učinil, v neb́u i v zemi, u mořu i ve všěch propastech. Ps134,7 Vyvodě oblaky ot krajin země, blýskoty v déšč učinil, jenž vyvodí větry z pokladóv svých, Ps134,8 jenž jest zbil prvorodstvie v zemi ejipskéj, ot člověka až do dobytka. Ps134,9 I poslal jest znamenie a zázraky u prostřědcě tebe, Ejipte, v krále Faraona i ve všě sluhy jeho. Ps134,10 Jenž zbil národy mnohé a zabil krále mocné, Ps134,11 Seon, krále země amorské, a Og, krále země bazanské, a všěckna královstvie Chanan, Ps134,12 i dal jest zeḿu jich dědičstvu, dědičstvu Israheľu, ľudu svému. Ps134,13 Hospodine, jmě tvé u věky, hospodine, pamět tvá ot narozenie do narozenie. Ps134,14 Nebo súditi bude hospodin ľud svój a v sluhách svých modlitebný bude. Ps134,15 Modly pohanské střiebro a zlato, diela rukú ľudskú. Ps134,16 Usta jmajú, [a nebudú]text doplněný editorem mluviti, oči majú, a nebudú viděti. Ps134,17 Uši majú, a neslyšie, nebo ani jest duch v ustech jich. Ps134,18 Podobni jim buďte, jižto činie to, i všickni, jižto úfajú v nich. Ps134,19 Dóm Israhele, poděkujte hospodinu, dóm Áronóv, poděkujte hospodinu. Ps134,20 Dóm jáhnóv, poděkujte hospodinu, jižto bojíte

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).