Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

[I.]text doplněný editorem

Ps1,1 Blažený muž, kterýž jest neodšel v radě nemilostivých a na cestě hřiešných nestál jest a na stolici moru neseděl jest, Ps1,2 ale v zákoně páně vóle jeho, mysliti bude ve dne i v noci. Ps1,3 I bude jakožto dřevo, kteréž štiepeno jest podlé sběhuov vod, kteréž ovoce své vydá v čas svój. A list jest nespadne a všecky věci, kteréž koli učiní, prospěšny budú. Ps1,4 Ne tak milostiví, ne tak, ale jakožto prach, kterýž směstá vietr od tváři země. Ps1,5 Protož nepovstávají nemilostiví v súdě ani hřiešní v radě spravedlivých, Ps1,6 neboť zná pán cestu spravedlivých a cesta nemilostivých zahyne.

II.

Ps2,1 Proč sú prchali pohané a lidé myslili sú marnosti? Ps2,2 Spolu stali sú králové zemští a kniežata sešli sú se v jedno proti pánu a proti mazánku jeho: Ps2,3 „Zrušme svazky jich a otvrzme od sebe jho jich.“ Ps2,4 Kterýž bydlí v nebi, posmievatiť sě bude jim a pán porúhatiť sě bude jim. Ps2,5 Tehdy mluviti bude k nim a v hněvě svém a v prchání svém zamútí je. Ps2,6 Ale já ustaven sem od něho králem nad Sion, horú svatú jeho, zvěstuje přikázanie jeho. Ps2,7 Pán jest řekl ke mně: „Syn mój ty si, já sem dnes porodil tě. Ps2,8 Požádaj ote mne a dám tobě národy dědictvo tvé a jměnie tvé krajiny země. Ps2,9 Vzvládneš jimi u prutě železa, jako sud hrnčieřový zlámáš jě.“ Ps2,10 A nynie, králové, rozumějte, uvěhlaste, již súdíte země. Ps2,11 Služte hospodinu u bázni a radujte sě jemu s třesením. Ps2,12 Přijměte kázn, kdažto rozhněvá sě hospodin, a nezahynete s cěsty pravé. Ps2,13 Když sě rožže v hněvě v krátkém jeho, blažení všickni, již úfajú v něm.

III.

Ps3,1 Ps3,2 Hospodine, co rozmnožili sú sě, již mútie mě? Mnozí vstávajú proti mně. Ps3,3 Mnozí dějú duši méj: „Nenie zdravie jemu u boze jeho.“ Ps3,4 Ale ty, hospodine, příjemcě mój jsi,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).