Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

bojíte sě hospodina, poděkujte hospodinu. Ps134,21 Blahoslavný hospodin z Siona, jenžto bydlí v Jeruzalémě.

CXXXV.

Ps135,1 Zpoviedajte sě hospodinu, nebo jest dobrý, nebo jest u věky milosrdie jeho. Ps135,2 Zpoviedajte sě bohu bohóv, nebo u věky milosrdie jeho. Ps135,3 Zpoviedajte sě hospodinu, nebo jest dobrý, nebo jest u věky milosrdie jeho. Ps135,4 Jenž činí divy veliké sám, nebo jest dobrý, nebo jest věčná milost jeho. Ps135,5 Jenž jest učinil nebesa v rozumě, nebo jest dobrý, nebo jest u věky milosrdie jeho. Ps135,6 Jenž utvrdil zeḿu na vodách, nebo jest dobrý nebo jest u věky milosrdie jeho. Ps135,7 Jenž jest učinil světlosti veliké, nebo jest dobrý, nebo jest u věky milosrdie jeho, Ps135,8 slunce u moc dní, nebo jest dobrý, nebo jest u věky milosrdie jeho, Ps135,9 měsiec a hvězdy u moc noci, nebo jest dobrý, nebo jest u věky milosrdie jeho. Ps135,10 Jenž jest pobil zeḿu ejipskú s prvorozenstvím jejie, nebo jest u věky milosrdie jeho. Ps135,11 Jenž jest vyvedl Israhel z prostřědka jich, nebo jest u věky milosrdie jeho, Ps135,12 v rucě mocného a v rameni Návyššieho, nebo jest u věky milosrdie jeho. Ps135,13 Jenž jest rozdělil moře Črvené v rozdělenie, nebo jest u věky milosrdie jeho, Ps135,14 i vyvedl jest Israhel skrzě prostřědek jeho, nebo jest u věky milosrdie jeho, Ps135,15 i vybil Faraona krále se všú mocú jeho u mořu Črveném, nebo jest u věky milosrdie jeho. Ps135,16 Jenž jest provedl ľud svój skrzě púšťu, nebo jest u věky milosrdie jeho. Ps135,17 Jenž jest pobil krále veliké, nebo jest u věky milosrdie jeho, Ps135,18 i zbil jest

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).