Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

Nemále stvrdili sú mě na zemi, ale já neopustil sem přikázaní tvých. Ps118,88 Podlé milosrdie tvého obživ mě a chovati budu svědečstvie úst tvých. Ps118,89 V  věky, hospodine, slovo tvé ostane na neb́u. Ps118,90 V narozeňú a do narozenie pravda tvá, založil si zeḿu i přěbude. Ps118,91 Jednáním tvým přibývá den, nebo všecko slúží tobě. Ps118,92 Jedno zákon tvój myšlenie jest, tedy snad zahynul bych byl u mém ponížeňú. Ps118,93 U věky nezapomanu pravedlností tvých, nebo v nich si mě obživil. Ps118,94 Tvój jsem jáz, zdráva mě učiň, nebo pravedlností tvých hledal sem. Ps118,95 Mne sú čekali hřiešníci, aby zatratili mě, svědečstv́ú tvému urozuměl sem. Ps118,96 Všelikého svrchovánie viděl sem skonánie, široké přikázanie tvé přieliš.

Ps118,97 Kako sem miloval zákon tvój, hospodine! Cělý den myšlenie mé jest. Ps118,98 Nad nepřátely mé věhlasna si mě učinil přikázaňú tvému, nebo u věky mně jest. Ps118,99 Nade všě učúcie mě urozuměl sem, nebo svědečstvie tvá myšlenie mé jest. Ps118,100 Nad starosty urozuměl sem, nebo přikázaní tvých hledal sem. Ps118,101 Ote všeliké cěsty zlé zabránil sem nohy mé, abych choval slóv tvých. Ps118,102 Ot súdóv tvých neschýlil sem sě, nebo ty zákon uložil si mi. Ps118,103 Kako sladké sú dásnóm mým mluvy tvé! Nad stred ustóm mým. Ps118,104 Ot přikázaní tvých urozuměl sem, a proto nenáviděl všeliké cěsty zlosti. Ps118,105 Sviecenie nohám mým slovo tvé a světlo stezkám mým. Ps118,106 Přisáhl sem a ustavil sem ostřiehati súdóv pravosti tvé. Ps118,107 Ponížen sem velmi, hospodine, živ mě podlé slova tvého. Ps118,108 Volnosti úst mých dobřěľuba učiň, hospodine, a súdóm tvým nauč mě. Ps118,109 Dušě

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).