Němec, Igor: Rekonstrukce lexikálního vývoje

Němec, Igor. Rekonstrukce lexikálního vývoje. Praha, 1980.
<<<<<169170171172173174175176177>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

Shrnutí

Rozvíjení práce na velkých historických slovnících (jako je Staročeský slovník) staví lexikologii před úkol přesněji rekonstruovat neúplně doložená vývojová stadia slovní zásoby a hlouběji osvětlit změny probíhající mezi nimi. Předpoklady k splnění tohoto úkolu má lexikologie v komplexním uplatnění soudobých jazykovědných poznatků při lexikální analýze (1–4) a rekonstrukční syntéze (5–6). Je to především chápání slovní zásoby jako systému (1), přesnější pojetí základní znakové jednotky tohoto systému (2) a cílevědomé přihlížení k obecným (3) i speciálním (4) principům poznání slovní zásoby.

1. Protože také slovní zásoba je systém systémů, je třeba slovo analyzovat v rovině vertikální jako systém nižších jednotek (1.3), který je sám jednotkou systémů vyšších (1.5), a v rovině horizontální jako jednotku, která má v rámci svého nadřazeného systému centrálnější nebo perifernější postavení podle většího nebo menšího počtu společných komponentů (klasifikačních rysů) s jinými jednotkami onoho systému nadřazeného (1.4). Toto systémové pojetí umožňuje vidět vývoj v slovní zásobě z různých stran: jednak jako pohyb komponentů lexikální jednotky projevující se změnami jejích nadřazených systémů a naopak, jednak jako pohyb komponentů lexikální jednotky projevující se jejími přesuny na ose centrum–periférie a naopak.

2. Z hlediska vertikální hierarchie jednotek a dílčích systémů (subsystémů) v slovní zásobě se již jeví jako její základní (nejnižší) znaková jednotka pouze slovo monosémní; polysémní slovo je již samo nejnižším lexikálním systémem, protože je konstituováno nižšími znakovými jednotkami, z nichž každá má svou lexikální formu a svůj lexikální význam. Základní lexikální znakovou jednotkou je tedy lexikální forma mající jeden lexikální význam; její formální a významové komponenty (klasifikační rysy) ji spojují s jinými lexikálními jednotkami v nadřazené lexikální subsystémy (polysémní strukturu, strukturu synonym, sémantické pole, slovní čeleď, slovotvorný typ, slovní druh) a těmito obecnými komponenty zakotvenými v subsystémech daného jazyka je lexikální jednotka strukturována po stránce formální i významové (2.33). Hlubší poznání této základní lexikální jednotky

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).