[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<24v25r25v26r26v27r27v28r28v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[26v]číslo strany rukopisua otpustím jemu? Až do sedmkrát?“ Mt18,22 Vece jemu Ježíš: „Neřku tobě až do sedmkrát, ale až do sedmdesátkrát[955]„-t-“ nadepsáno sedmkrát.“ Mt18,23 (Sám:) „Protož podobno jest královstvie nebeské člověku králi, jenž jest chtěl začátek komentované pasážepoložitikonec pasáže s variantním překladem učinitivariantní překlad počet s sluhami svými. Mt18,24 A když poče počet klásti, začátek komentované pasážedánkonec pasáže s variantním překladem podán[956]„po-“ připsáno korektorem nad řádkemvariantní překlad jest jemu jeden, jenž bieše dlužen deset tisícóv hřiven. Mt18,25 A když neměl jest, začátek komentované pasážečím by zaplatil[957]„čím…zaplatil“ škrtnutokonec pasáže s variantním překladem odkud by navrátilvariantní překlad, kázal ho pán jeho prodati začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad ženu jeho začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad děti jeho i všecky věci, kteréž jest měl, a navrátiti. Mt18,26 A pad ten sluha, prosieše jeho řka: Trpělivost měj nade mnú, a všecky věci navrátím tobě. Mt18,27 A smiloval se pán nad sluhú tiem, pustil jest ho[958]„jest“ přeškrtnuto a radováno a dluh jemu odpustil jest[959]škrtnuto; v úseku „a…jest“ korektor naznačuje změnu slovosledu. Mt18,28 A vyšed sluha ten, nalezl jest jednoho z spolusluh jeho[960]škrtnuto, jenž bieše dlužen jemu sto peněz, a drže začátek komentované pasážehrdléšekonec pasáže s variantním překladem hrdlováše[961]„-vá-“ nadepsáno korektorem nad řádkemvariantní překlad ho, řka: začátek komentované pasážeVraťkonec pasáže s variantním překladem Navraťvariantní překlad, což dlužen. Mt18,29 A pad spolusluha jeho prosieše ho, řka: Trpělivost měj nade mnú, a všecky věci navrátím tobě. Mt18,30 A on nechtěl jest, ale odšel jest a pustil začátek komentované pasážejest ho {jeho[962]}přípisek soudobého korektora v žalář, dokud by dluhu nenavrátil všeho[fe]všeho] wſieho. Mt18,31 A vidúce spolusluhy jeho ty věci, které jsú[963]škrtnuto sě dály, smútili sú sě velmě. A přišli sú a pravili sú pánu svému všecky věci, které začátek komentované pasážesě byly stalykonec pasáže s variantním překladem sú sě dályvariantní překlad. Mt18,32 Tehda začátek komentované pasážezavolakonec pasáže s variantním překladem zavolav[964]„-v“ připsáno korektorem nad řádkemvariantní překlad ho pán {jeho[965]}přípisek soudobého korektora a[966]škrtnuto řekl[ff]řekl] řkel jest[967]škrtnuto jemu: Sluho začátek komentované pasáženepravýkonec pasáže s variantním překladem nešlechetný[968]připsáno při okrajivariantní překlad, vešken dluh[969]při okraji připsán nečitelný text, snad variantní překlad k „vešken dluh“ odpustil sem tobě, nebs mne prosil. Mt18,33 začátek komentované pasážeProtožkonec pasáže s variantním překladem Všakvariantní překlad jistě i ty měl si se smilovati nad spolusluhú svým, jakož sem {i}přípisek soudobého korektora já se smiloval {nad tebú}přípisek soudobého korektora. Mt18,34 A rozhněvav se pán jeho, dal začátek komentované pasážejest ho {jeho[970]}přípisek soudobého korektora katóm, dokud by nevrátil všeho dluhu. Mt18,35 začátek komentované pasážeTakež {Tak[971]}přípisek soudobého korektora i otec mój nebeský učiní vám, neodpustíte li každý {jeden[972]}přípisek soudobého korektora bratru svému {z}přípisek soudobého korektora srdcí vašich (velcizojazyčný text svých)[973]druhý překlad v základním textu.“

X
fevšeho] wſieho
ffřekl] řkel
955„-t-“ nadepsáno
956„po-“ připsáno korektorem nad řádkem
957„čím…zaplatil“ škrtnuto
958„jest“ přeškrtnuto a radováno
959škrtnuto; v úseku „a…jest“ korektor naznačuje změnu slovosledu
960škrtnuto
961„-vá-“ nadepsáno korektorem nad řádkem
962upraveno radováním
963škrtnuto
964„-v“ připsáno korektorem nad řádkem
965připsáno nad řádkem
966škrtnuto
967škrtnuto
968připsáno při okraji
969při okraji připsán nečitelný text, snad variantní překlad k „vešken dluh“
970„jest“ částečně vyradováno
971„-ež“ částečně vyradováno
972připsáno pod řádkem
973druhý překlad v základním textu
974 doplněno, v rukopise jen XIX při okraji
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).