[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<24v25r25v26r26v27r27v28r28v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

a otpustím jemu? Až do sedmkrát?“ Mt18,22 Vece jemu Ježíš: „Neřku tobě až do sedmkrát, ale až do sedmdesátkrát sedmkrát.“ Mt18,23 (Sám:) „Protož podobno jest královstvie nebeské člověku králi, jenž jest chtěl začátek komentované pasážepoložitikonec pasáže s variantním překladem učinitivariantní překlad počet s sluhami svými. Mt18,24 A když poče počet klásti, začátek komentované pasážedánkonec pasáže s variantním překladem podánvariantní překlad jest jemu jeden, jenž bieše dlužen deset tisícóv hřiven. Mt18,25 A když neměl jest, začátek komentované pasážečím by zaplatilkonec pasáže s variantním překladem odkud by navrátilvariantní překlad, kázal ho pán jeho prodati začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad ženu jeho začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad děti jeho i všecky věci, kteréž jest měl, a navrátiti. Mt18,26 A pad ten sluha, prosieše jeho řka: Trpělivost měj nade mnú, a všecky věci navrátím tobě. Mt18,27 A smiloval se pán nad sluhú tiem, pustil jest ho a dluh jemu odpustil jest. Mt18,28 A vyšed sluha ten, nalezl jest jednoho z spolusluh jeho, jenž bieše dlužen jemu sto peněz, a drže začátek komentované pasážehrdléšekonec pasáže s variantním překladem hrdlováševariantní překlad ho, řka: začátek komentované pasážeVraťkonec pasáže s variantním překladem Navraťvariantní překlad, což dlužen. Mt18,29 A pad spolusluha jeho prosieše ho, řka: Trpělivost měj nade mnú, a všecky věci navrátím tobě. Mt18,30 A on nechtěl jest, ale odšel jest a pustil začátek komentované pasážejest ho {jeho}přípisek soudobého korektora v žalář, dokud by dluhu nenavrátil všeho. Mt18,31 A vidúce spolusluhy jeho ty věci, které jsú sě dály, smútili sú sě velmě. A přišli sú a pravili sú pánu svému všecky věci, které začátek komentované pasážesě byly stalykonec pasáže s variantním překladem sú sě dályvariantní překlad. Mt18,32 Tehda začátek komentované pasážezavolakonec pasáže s variantním překladem zavolavvariantní překlad ho pán {jeho}přípisek soudobého korektora a řekl jest jemu: Sluho začátek komentované pasáženepravýkonec pasáže s variantním překladem nešlechetnývariantní překlad, vešken dluh odpustil sem tobě, nebs mne prosil. Mt18,33 začátek komentované pasážeProtožkonec pasáže s variantním překladem Všakvariantní překlad jistě i ty měl si se smilovati nad spolusluhú svým, jakož sem {i}přípisek soudobého korektora já se smiloval {nad tebú}přípisek soudobého korektora. Mt18,34 A rozhněvav se pán jeho, dal začátek komentované pasážejest ho {jeho}přípisek soudobého korektora katóm, dokud by nevrátil všeho dluhu. Mt18,35 začátek komentované pasážeTakež {Tak}přípisek soudobého korektora i otec mój nebeský učiní vám, neodpustíte li každý {jeden}přípisek soudobého korektora bratru svému {z}přípisek soudobého korektora srdcí vašich (velcizojazyčný text svých).“

Matheicizojazyčný text XIX.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).