[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<25v26r26v27r27v28r28v29r29v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[27v]číslo strany rukopisujim, neb takových jest královstvie nebeské.“ Mt19,15 A když byl vložil na ně ruce, odjide odtud[fj]odtud] otud. Mt19,16 {D}textový orientátor (Marcicizojazyčný text Xd, Lucecizojazyčný text XVIIIc et X)[998]viz Mc 10,17–20, L 18,18–21 A aj jeden přistúpiv vece k němu: „Mistře[999]za tím škrtnuto „což dobr“ dobrý, co dobrého učiním, abych měl život věčný?“ Mt19,17 Jenž vece jemu: „Co mne tiežeš[fk]tiežeš] tiezies o dobrém? Jeden jest dobrý, bóh. (Exodicizojazyčný text XX)[1000]viz Ex 20,13–16 Ale ač chceš[fl]chceš] chties do života[fm]života] zivita začátek komentované pasáževnítivelcizojazyčný text {vjíti[1001]}přípisek soudobého korektora, zachovaj přikázanie.“ Mt19,18 Vece jemu: „Která?“ Tehdy Ježíš vece: „Neučiníš vraždy. Nescizoložíš. Neučiníš krádežě. Nepromluvíš křivého svědectvie. Mt19,19 Cti otce svého i máteř svú. A milovati bližnieho [tvého]text doplněný editorem budeš jako sám se.“ Mt19,20 Vece jemu mládenec: „Toho všeho sem ostřiehal ot mé mladosti; což mi se ještě[fn]ještě] gieſtie nedostává?“ Mt19,21 Vece jemu Ježíš: „Chceš li býti dokonalý[1002]korektor v úseku „býti dokonalý“ naznačuje změnu slovosledu, {E}textový orientátor (Marcicizojazyčný text Xe, Lucecizojazyčný text XVIIIc etcizojazyčný text XIIg)[1003]viz Mc 10,21, L 18,22, L 12,38 jdi a prodaj všecko, což máš, a daj chudým, a budeš mieti poklad[1004]za „poklad“ zapsáno „v zemi“, škrtnuto v nebi; a poď, následujž mne!“ Mt19,22 A když uslyše mládenec ta slova[1005]korektor v úseku „ta slova“ naznačuje změnu slovosledu, odjide smuten, neb bieše maje mnohá vladařstvie. Mt19,23 A Ježíš vece učedlníkóm svým: {F}textový orientátor (Marcicizojazyčný text Xf, Lucecizojazyčný text VIIIf[1006]VIII omylem místo XVIII)[1007]viz Mc 10,24, L 18,24–25 „Věru pravi vám, že bohatý nesnadně vende do královstvie nebeského. Mt19,24 A opět pravi vám, snadnějie jest velblúdovi skrze[fo]skrze] zkrze dieru jehelnú projíti nežli bohatému vníti[1008]mezi slovy „Věru pravi vám…vníti“ interlineární latinské glosy téhož znění v královstvie nebeské.“ Mt19,25 Tehdy uslyševše to učedlníci, diviechu se velmě řkúce: „Ktož tehdy moci bude spasen býti?“ Mt19,26 A vzhléd Ježíš vece jim: „U lidí to nemožné[1009]nad tím latinská glosa „impossibile“ jest, ale u boha všecky věci možné sú[1010]nad tím latinská glosa „possibilia“.“ Mt19,27 Tehdy odpověděv Petr, vece jemu: {G}textový orientátor (Marcicizojazyčný text X)[1011]viz Mc 10,28 „Aj, my opustili sme všecko a šli sme po tobě; což tehdy nám bude?“ Mt19,28 A Ježíš vece jim: „začátek komentované pasážeVěrukonec pasáže s variantním překladem Věrně[1012]nad řádkem připsáno „-ie“variantní překlad, pravi vám, že

X
fjodtud] otud
fktiežeš] tiezies
flchceš] chties
fmživota] zivita
fnještě] gieſtie
foskrze] zkrze
998viz Mc 10,17–20, L 18,18–21
999za tím škrtnuto „což dobr“
1000viz Ex 20,13–16
1001připsáno korektorem při okraji
1002korektor v úseku „býti dokonalý“ naznačuje změnu slovosledu
1003viz Mc 10,21, L 18,22, L 12,38
1004za „poklad“ zapsáno „v zemi“, škrtnuto
1005korektor v úseku „ta slova“ naznačuje změnu slovosledu
1006VIII omylem místo XVIII
1007viz Mc 10,24, L 18,24–25
1008mezi slovy „Věru pravi vám…vníti“ interlineární latinské glosy téhož znění
1009nad tím latinská glosa „impossibile“
1010nad tím latinská glosa „possibilia“
1011viz Mc 10,28
1012nad řádkem připsáno „-ie“
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).