[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<22r22v23r23v24r24v25r25v26r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[24r]číslo strany rukopisuMt16,18 A já pravi tobě, že jsi ty Petr, začátek komentované pasážea na tom kamenikonec pasáže s variantním překladem a na té skálevariantní překlad ustavím začátek komentované pasážecierkev múkonec pasáže s variantním překladem kostel mój[863]připsáno nad řádkem a při okrajivariantní překlad (křesťanstvo)[864]připsáno při horním okraji jako „krzeyſtanſtwo“, může jít o výkladovou poznámku i o další překlad, a brány pekelné nesvítězie proti ní. Mt16,19 A tobě dám klíče královstvie nebeského. A což kolivěk sviežeš na zemi, bude svázáno i na nebi. A což kolivěk rozviežeš na zemi, bude rozvázáno[ed]rozvázáno] rozwaſano i na nebi.“ Mt16,20 {G}textový orientátor (Marcicizojazyčný text VIIIg[865]viz Mc 8,30, Lucecizojazyčný text 9q[866]viz L 9,21, etcizojazyčný text XVIIh[867]snad omylem za L 18,33–34) Tehdy přikáza učedlníkóm svým, aby nikomému nepravili, že by on byl Kristus. Mt16,21 A potom poče Ježíš ukazovati učedlníkóm svým, že musí jíti do Jerusaléma a mnoho trpěti od starších i ot mistróv i ot kniežat začátek komentované pasážekněžských[ee]kněžských] knieſkychkonec komentované pasáže[868]„kněžských“ přeškrtnuto {kniežetských}přípisek soudobého korektora, a zabit býti a třetí[ef]třetí] trzieti den z mrtvých vstáti. Mt16,22 {H}textový orientátor (Marcicizojazyčný text VIIIh)[869]viz Mc 8,33 A začátek komentované pasážepojem jejkonec pasáže s variantním překladem a vzem jehovariantní překlad Petr, poče začátek komentované pasážejejkonec pasáže s variantním překladem hovariantní překlad tresktati řka: „Odstup[870]korektor připisuje nad řádkem „-t-“ od[871]korektor připisuje nad řádkem „-t“ tebe, Pane, začátek komentované pasáženestane sěkonec pasáže s variantním překladem nebudevariantní překlad tobě to.“ Mt16,23 začátek komentované pasážeJenžkonec pasáže s variantním překladem A onvariantní překlad obrátiv sě vece Petrovi: „Jdi po mně, Satane, neb jsi mi pohoršenie[eg]pohoršenie] pohorſienie! Neb začátek komentované pasáženečenicháškonec pasáže s variantním překladem nesmyslíš[872]za latinské „non sapis“variantní překlad těch věcí, jenž božie jsú, ale ty věci, ješto člověkóv (velcizojazyčný text lidské)[873]druhý překlad v základním textu jsú.“ Mt16,24 {I}textový orientátor (Marcicizojazyčný text VIIIi, Lucecizojazyčný text 9l)[874]viz Mc 8,34 a L 9,23 Tehdy Ježíš vece učedlníkóm svým: „začátek komentované pasážeChce li kto po mně přijíti, zapři sám sebekonec pasáže s variantním překladem Ač kto chce po mně přijíti, zapři samého sebe[875]připsáno při okrajivariantní překlad a vezmi kříž svój a poď po mně.[876]při pravém okraji připsáno vulgátní znění: „Si quis vult venire post me, abneget semetipsum“ Mt16,25 (Supracizojazyčný text Xg, Marcicizojazyčný text VIII, Lucecizojazyčný text IX)[877]viz Mt 10,39, Mc 8,35 a L 9,24 Neb bude li kto {chtieti}přípisek soudobého korektora[878]připsáno dvakrát, při obou okrajích duši svú spasenu učiniti, ztratí ji. začátek komentované pasážeAlekonec pasáže s variantním překladem Paklivariantní překlad ktož ztratí duši svú pro mě, nalezne ji. Mt16,26 Neb co platno jest člověku, by vešken svět zjískal, a své duši uškodil? začátek komentované pasážeNebkonec pasáže s variantním překladem Anebvariantní překlad kterú začátek komentované pasážekonec pasáže s variantním překladem má dátivariantní překlad otměnu člověk za duši svú? Mt16,27 Jistě syn člověka příští jest v slávě otce svého s anjely svými a tehdy otplatí každému podlé skutkóv jeho. Mt16,28 začátek komentované pasážeVěrukonec pasáže s variantním překladem Věrněvariantní překlad pravi vám, {že[879]}přípisek soudobého korektora jsú někteří[880]při okraji zapsán nečitelný přípisek vztažený k této pasáži z teď stojiecích, jenž neokusie smrti, až i uzřie[eh]uzřie] wzdrzie syna člověka, jdúcieho v svém království.“

Matheicizojazyčný text XVII.

X
edrozvázáno] rozwaſano
eekněžských] knieſkych
eftřetí] trzieti
egpohoršenie] pohorſienie
ehuzřie] wzdrzie
863připsáno nad řádkem a při okraji
864připsáno při horním okraji jako „krzeyſtanſtwo“, může jít o výkladovou poznámku i o další překlad
865viz Mc 8,30
866viz L 9,21
867snad omylem za L 18,33–34
868„kněžských“ přeškrtnuto
869viz Mc 8,33
870korektor připisuje nad řádkem „-t-“
871korektor připisuje nad řádkem „-t“
872za latinské „non sapis“
873druhý překlad v základním textu
874viz Mc 8,34 a L 9,23
875připsáno při okraji
876při pravém okraji připsáno vulgátní znění: „Si quis vult venire post me, abneget semetipsum“
877viz Mt 10,39, Mc 8,35 a L 9,24
878připsáno dvakrát, při obou okrajích
879připsáno nad řádkem
880při okraji zapsán nečitelný přípisek vztažený k této pasáži
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).